Corona – hvad gør jeg som studerende?

På denne side gengiver vi nyttig information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om, hvordan du skal forholde dig i forhold til din uddannelse, og vores jurister svarer på, hvordan du skal forholde dig i forhold til dit studiejob i denne ekstraordinære situation. Siden opdateres løbende.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, kan du kontakte din uddannelsesinstitution. 

Begrænsningen af smitten er et fælles ansvar, og det er afgørende, at alle følger https://coronasmitte.dk/

 

Spørgsmål om uddannelse

Vil der stadig være undervisning på min uddannelsesinstitution?

Alle studerende er sendt hjem fra deres uddannelsesinstitution frem til 3. januar og modtager virtuel undervisning.

Hold dig opdateret på, hvordan din institition vælger at forholde sig til undervisningen. Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet skal du holde dig studieaktiv hjemmefra så vidt muligt. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du holder dig studieaktiv, eller hvis du har andre spørgsmål, skal du kontakte din institution. 

Vil min eksamen blive afholdt som planlagt?

Er din eksamen påvirket af situationen, vil din institution tilbyde dig en alternativ prøveform, hvis det er muligt.

Hvis ikke det er muligt at tilbyde en alternativ prøveform, vil din institution tilrettelægge en ekstraordinær eksamen. 

Frem til 3. januar 2021 kan eksaminer afholdes ved fremmøde, medmindre at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.  Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.

Kontakt din institution, hvis du er i tvivl om, hvordan du forholder dig til eksamen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er i gang med et praktikforløb?

Er du i praktik, skal du følge dit praktiksteds anvisninger og bidrage til arbejdet, så godt som du kan - måske hjemmefra.

Der kan være problemer med at få den planlagte vejledning eller deltage i andre planlagte studieaktiviteter, men Uddannelses- og Forskningsministeriet opfordrer til at indgå i dit praktiksteds arbejde.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit praktikforløb bliver afbrudt?

Bliver dit praktikforløb afbrudt på grund af situationen, vil din institution lave en vurdering af, om den tid, du har været i praktik, kan anses som fyldestgørende i forhold til læringsmålene. Hvis det er tilfældet, kan du fortsætte din uddannelse efter planen.

Vurderer din institution, at din praktik ikke kan anses for fyldestgørende, vil du blive informeret om de faglige mangler og om, hvordan du kan opfylde disse på anden vis, for eksempel ved et praktikforløb på et senere tidspunkt. Hvis ikke din institution kan tilbyde dig et senere praktikforløb, vil de tilrettelægge et alternativt undervisningsforløb til dig. 

Hvis dit afbrudte praktikforløb betyder, at du ikke kan gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte studietid, har du mulighed for at forlænge din studietid på grund af den ekstraordinære situation.

Hvis du er i tvivl om noget i forhold til din praktik, skal du henvende dig til din institution. 

Hvad hvis jeg ikke kan afslutte min uddannelse inden for den maksimale studietid?

Din maksimale studietid vil blive forlænget, hvis du på grund af den ekstraordinære situation ikke har mulighed for at afslutte din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg?

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan deltage i studieaktiviteterne hjemmefra, er der tale om ekstraordinære omstændigheder, og din sag skal derfor håndteres konkret. Kontakt din institution, hvis det er tilfældet for dig. 

Har jeg mulighed for at tage ekstra SU-lån?

Ja! Folketinget har besluttet, at man som studerende kan optage ekstra SU-lån og slutlån på grund af COVID-19. Den ekstra lånemulighed giver dig som studerende mulighed for at låne op til 6.388 kr. per måned. Det svarer til 2 måneders ekstra SU-lån per måned oven i det almindelige SU-lån, så samlet kan du altså låne op til 9.582 kr. i SU-lån om måneden. De udvidede lånemuligheder er forlænget til 31. januar 2021. 

Hvis du er forsinket på dit studie og modtager slutlån, udvides slutlånet fra 8.241 kr. per måned til 14.602 kr. per måned. 

 

Du kan søge låneforhøjelse på minSU og se mere rådgivning fra SU-styrelsen her.

Spørgsmål om studiejob

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har symptomer på coronavirus?

Ring til egen læge, hold dig hjemme, til du er fri for symptomer, og sygemeld dig til din arbejdsgiver. Følg i øvrigt myndighedernes retningslinjer, som du kan læse her.
Du har ret til din sædvanlige løn.

Jeg er gravid. Skal jeg gå på arbejde?

Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger til personer, der er i en særlig risikogruppe – herunder gravide. Det kan være vanskeligt at overholde anbefalingerne, når man skal møde på arbejde. Derfor bør din arbejdsgiver tage særligt hensyn til dig og sende dig hjem med løn – og hvis det er muligt bede dig arbejde hjemmefra.

Det er i sidste instans en lægelig vurdering, om det er forsvarligt at gå på arbejde, og du bør tale med din læge herom – hvis arbejdsgiver ønsker, at du som gravid møder på arbejdspladsen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er nervøs for smitte på min arbejdsplads?

Udgangspunktet er, at hvis der ikke er konstateret konkret smittefare, så skal du gå på arbejde, som du plejer, hvis ikke din arbejdsgiver melder andet ud. Også selvom du er nervøs.

Har du særlige helbredsmæssige udfordringer, som gør, at du skal tage specielle hensyn, skal du kontakte din læge, som kan vurdere, hvordan du skal forholde dig. Din arbejdsgiver har en forpligtelse til at sikre et sundt arbejdsmiljø og derfor også til at sikre arbejdspladsen mod smittefare. Er du nervøs, bør du derfor tale med arbejdsmiljørepræsentanten, som kan tage dette spørgsmål op med ledelsen.

Jeg er ansat på timeløn, og nu aflyser min arbejdsgiver mine vagter. Kan de det?

Det afhænger af dine konkrete ansættelsesvilkår:

  • Hvis dine timer på forhånd er fastsat – for eksempel hvis du er garanteret et vist antal timer pr. uge og/eller du møder ind i henhold til en fast vagtplan – så kan din arbejdsgiver ikke bare aflyse timerne, og du skal have din løn. Så skal din arbejdsgiver følge de opsigelsesbestemmelser, som gælder efter din kontrakt eller eventuelt de bestemmelser, som gælder for ændring af vagtplaner. Der kan evt. være overenskomstmæssige  bestemmelser, der giver mulighed for hjemsendelse uden løn.
     
  • Hvis du ikke har et garanteret timetal, eller hvis der ikke er en fast vagtplan – for eksempel hvis du er tilkaldevagt – så kan din arbejdsgiver godt meddele, at der fremover, eventuelt for en vis periode, ikke er flere timer/vagter.

Kan min arbejdsgiver sætte mig ned i løn og tid?

Hvis du har en aftalt arbejdstid, så kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke bare sætte dig ned i tid. Men I kan aftale, at arbejdstiden ændres. I den forbindelse kan der eventuelt være tale om arbejdsdeling – altså at der arbejdes nogle dage eller uger, mens der ikke arbejdes på andre dage/uger.

Hvis I ikke aftaler en ændret arbejdstid, har du krav på et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel, og du kan vælge at betragte dig som opsagt, hvis du ikke vil acceptere de ændrede vilkår.

Hvor langt varslet er, afhænger af, om du er funktionær eller ej. Du er funktionær, når du blandt andet arbejder med sprog, kommunikation eller administration i 8 timer om ugen i gennemsnit eller derover.

Hvis du overvejer at acceptere en aftale om nedsat tid for at undgå opsigelser, anbefaler vi at aftalen kun gælder så længe der er tale om at begrænse coronasmitten, og at du i tilfælde af opsigelse får din sædvanlige løn fra før aftalens indgåelse i opsigelsesperiode.
 

Hvis du overvejer at acceptere en aftale om lønnedgang for at undgå opsigelser, anbefaler vi at aftalen kun gælder for en aftalt periode og at der er tale om at begrænse  coronasmitten. Endvidere og at du i tilfælde af opsigelse får din sædvanlige løn fra før aftalens indgåelse i opsigelsesperioden. Det er også vigtigt at prøve at aftale en tilsvarende nedsættelse af arbejdstiden i en periode. Dette er nemlig ikke en forudsætning.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du aftaler et lønniveau, der sikrer, at du ikke mister retten til fulde dagpenge, dvs. at du gennemsnitligt skal tjene kr. 23.047 for fuldtidsforsikrede og kr. 15.370 for deltidsforsikrede om måneden.

Se også Q&A om arbejdsfordeling.

Kontakt KS  hvis du er i tvivl.

Kan min arbejdsgiver sætte mig ned i tid?

Hvis du har en aftalt arbejdstid, kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke bare sætte dig ned i tid. Men I kan aftale, at arbejdstiden ændres. I den forbindelse kan der eventuelt være tale om arbejdsdeling – altså at der arbejdes nogle dage eller uger, mens der ikke arbejdes på andre dage/uger.

Hvis I ikke aftaler en ændret arbejdstid, har du krav på et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel, og du kan vælge at betragte dig som opsagt, hvis du ikke vil acceptere de ændrede vilkår.

Hvor langt varslet er, afhænger af, om du er funktionær eller ej.

Du er funktionær, hvis du f. eks. arbejder med kommunikation eller oversættelse otte timer om ugen i gennemsnit.

Er du ikke funktionær, vil dit opsigelsesvarsel følge af din kontrakt eller eventuel overenskomst.

Hvis du overvejer at acceptere en aftale om nedsat tid for at undgå opsigelser, anbefaler vi, at aftalen kun gælder så længe, der er tale om at begrænse coronasmitten, og at du i tilfælde af opsigelse får din sædvanlige løn fra før aftalens indgåelse i opsigelsesperiode.

Kan min arbejdsgiver inddrage min planlagte ferie?

Hvis du er begyndt på ferien, kan den ikke inddrages. Kun hvis du ikke er begyndt på ferien endnu, kan den muligvis inddrages, hvis der er ”væsentlige, upåregnelige driftshensyn”, der gør det nødvendigt. Det er KS’ vurdering, at den nuværende situation på arbejdsmarkedet gør, at dette konkret rent faktisk kan være tilfældet. Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Uanset om ferien kan inddrages eller ej, kan I aftale, at den aflyses.

Jeg har planlagt en ferierejse til udlandet, som nu er aflyst. Skal jeg holde ferien som planlagt, selvom jeg nu ikke kommer afsted?

Ja, det skal du. Medmindre du aftaler andet med din arbejdsgiver.

Du har kun ret til at udskyde ferien, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Ligesom sygdom under din ferie (inden for nærmere rammer) kan give dig ret til erstatningsferie.

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg afspadserer eller holder ferie?

Danmark er i en ekstraordinær og særlig situation, som må formodes at opfylde betingelserne for, at arbejdsgivere - der lider et væsentligt driftsmæssigt tab - kan fravige de normale varslingsregler og i stedet varsle ferie med meget kort eller intet varsel.

På statens område er det blevet bekræftet, at man ikke afspadserer eller holder ferie, så længe man er sendt hjem frem til d. 29. marts. Til gengæld står du til rådighed og forventes at arbejde, når du får udbetalt din sædvanlige løn.

I den private sektor  er udgangspunktet, at det er i orden at pålægge brug af flex og afspadsering, forudsat at du ikke har opgaver at løse. Ferie skal i udgangspunktet varsles, restferie med 1 måned og hovedferie med 3 måneder, og det er ferien optjent i 2018, som skal være holdt inden d. 1. maj 2020. Der er en mulighed for arbejdsgiver til at undlade dette varsel, såfremt ”særlige forhold gør sig gældende”.

Kan jeg blive sagt op, hvis min virksomhed taber penge på grund af coronavirusssen?

Du kan blive sagt op efter de sædvanlige regler i de situationer, hvor virksomheden taber omsætning pga. mistede ordrer, kunder eller lignende. Som udgangspunkt vil en opsigelse pga. arbejdsmangel eller økonomiske problemer være saglig, men det er en konkret vurdering af situationen i den enkelte virksomheden. Kontakt KS hvis du står i denne situation.

Hvis du bliver ledig, så husk, at dit kontingent til KS sættes ned. Læs mere her.

Gælder trepartsaftalen om lønkompensation for mig i mit studiejob? Opdateret 15. december 2020

Ja, det vil kunne være tilfældet. Du får din fulde løn, idet din arbejdsgiver skal dække den del af lønnen, der ikke kompenseres af staten.

Det er en forudsætning for, at din arbejdsgiver kan få lønrefusion, at du ikke arbejder, mens du er sendt hjem.

Lønkompensationsordningen kan også anvendes, hvor der forinden lokalt er opnået enighed om midlertidig lønnedgang. Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes i lønkompensationsordningen.

Ved lønkompensation uden forudgående lønnedgang er det er samtidig et krav, at du bidrager med fem feriedage eller afspadsering. Har du ikke betalt ferie eller afspadsering vil du skulle holde fri uden løn i fem dage. Feriedagene/afspadseringen/løntræk skal fordeles forholdsmæssigt i forhold til hvor lang periode, der aftales, kompensationen skal vare. 
De fem dage skal placeres forholdsmæssigt, og du skal drøfte med din arbejdsgiver, hvornår de skal ligge. Hvis I ikke kan blive enige beslutter din arbejdsgiver placeringen, men den skal være fordel over din hjemsendelsesperiode. De fem dage kan altså ikke lægges samlet og f.eks. i starten af perioden.

Er du hjemsendt en del af de tre måneder, skal du holde en forholdsmæssig del af de fem dage. Er du f.eks. sendt hjem i 1½ måned ud af de tre måneder, vil du skulle holde 2,5 feriedage/afspadseringsdage.

Hvis der er aftalt lønnedgang inden hjemsendelse med lønkompensation, skal der IKKE trækkes feriedage m.m.

Den 5. jujni 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning. Den er forlænget til og med d. 29. august. Der stilles krav om afvikling af tilbageværende ferie - dog maksimalt 15 feriedage. Kravet om afholdelse af feriedage gælder alene, hvis du har optjent feriedagene efter ferieloven. Hvis du ikke har det - så må arbejdsgiver betale for dagene. Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

 

Hvis du er er ansat i en virksomhed, som er tvunget til at lukke på grund af coronarestriktioner, vil virksomheden kunne få lønkompensation. Kompensationen udgør 75% af lønudgiften til hjemsendte ansatte på funktionærvilkår og 90% af lønnen til hjemsendte ikke funktionærer. I begge tilfælde er der et loft på kr. 30.000 per måned. Kontakt KS for nærmere rådgivning.