/files/assets/big_promo/KS-banner-Some-600x400@2x.png

FAQ Regionsbestyrelser

Kunne du tænke dig at blive frivillig i én af KS’ regionsbestyrelser?

Denne FAQ giver svar på en række typiske spørgsmål - og giver dig et indblik i, hvad regionsbestyrelsesarbejdet egentlig går ud på. Læs den og få et sneak peek ind det faglige fællesskab, du kan blive en del af. 

Hvor mange regioner har KS?

KS har i alt fem regioner, hver region har sin egen bestyrelse af frivillige KS-medlemmer:

  • Region Nordjylland

  • Region Midtjylland

  • Region Syddanmark

  • Region Sjælland

  • Region Fyn

 

Hvor store er regionsbestyrelserne?

Regionsbestyrelserne består af en formand/kvinde/person, op til fire bestyrelsesmedlemmer og op til fire suppleanter. Herudover er der mulighed for at snuse til bestyrelsesarbejdet som observatør.

Hvad indebærer de forskellige bestyrelsesroller?

Forperson

Regionsforpersonen har det overordnede overblik, der sikrer, at regionen når dennes målsætninger. Derudover motiverer forpersonen også bestyrelsesmedlemmerne og har fokus på, at regionens frivillige får værdi ud af deres indsats samt sparring efter ønske og behov.

Forpersonen planlægger og afvikler også events på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, og deltager ligeledes i regionsforpersonsmøder og ét årligt regionsforpersonenseminar.

Bestyrelsesmedlem

Som bestyrelsesmedlem er du med til at planlægge og afvikle events, hvor du er ansvarlig for kontakt til mulige oplægsholdere, at koordinere indholdet af oplæg og forhandle prisen. Du kan ligeledes være (med)ansvarlig for at synliggøre regionens arbejde, blandt andet via sociale medier.

Derudover deltager du i bestyrelsesmøder, hvor du også med tiden vil være med til at stå for mødeledelsen, herunder at være ordstyrer og referent.

Opgaverne vil generelt variere og fordeles forskelligt bestyrelsesmedlemmerne imellem.

Suppleant

Suppleanter deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, men er dog ikke stemmemyndig.

 

Hvad er regionernes primære ansvar?

Regionernes primære opgave er at: 

  • være KS’ lokale repræsentanter i regionen

  • sikre et stærkt fagligt udbud af aktiviteter og arrangementer

  • skabe fagligt netværk blandt medlemmerne

  • eksekvere den strategiske retning i KS

  • vælge to repræsentanter til KS’ repræsentantskab (forbundets øverste myndighed), der fastsætter forbundets strategiske retning, økonomi og politiske ledelse

Hvad er de økonomiske rammer for bestyrelsesarbejdet?

Regionsbestyrelserne råder over et årligt driftstilskud og får derudover økonomisk støtte til aktiviteter, der er åbne for alle medlemmer. Transportudgifter i forbindelse med det frivillige arbejde i KS, dækkes også. 

 

Får man udbetalt honorar for at sidde i en regionsbestyrelse?

Nej, du får ikke udbetalt et honorar som frivillig i KS’ regionsbestyrelser. 

Til gengæld forkæles alle KS’ frivillige med en årlig frivilligdag, der indeholder et spændende fagligt program, masser af networking, lækker forplejning og tilbud om gratis overnatning. Og så en stor portion erfaring og et godt netværk med i bagagen. 

 

Hvor meget tid skal man forvente at bruge på bestyrelsesarbejdet?

Det er forskelligt fra måned til måned og den enkelte region. I nogle perioder er der stille på arrangementsfronten, f.eks. hen over sommeren, og andre måneder vil der både være arrangementer og bestyrelsesmøder, du skal deltage i.

På 1. eller 2. møde beslutter den nyvalgte bestyrelse møde- og aktivitetsfrekvens i valgperioden. Som udgangspunkt afholdes der 4-6 årlige fysiske bestyrelsesmøder – nogle kan dog foregå online. I løbet af året vil der også afsættes tid til sociale aktiviteter internt i bestyrelsen, f.eks. i forlængelse af/i stedet for et bestyrelsesmøde.

Hvor mange arrangementer man skal afholde, afhænger af, hvor stor regionen er; jo større region, desto flere arrangementer skal der afholdes. Som udgangspunkt vil hvert bestyrelsesmedlem stå for 2-3 arrangementer om året.

Derudover er der ét årligt regionsseminar samt en årlig Frivilligdag.

Det er regionsbestyrelsens fælles ansvar at løfte regionens primære opgaver. Det forventes derfor også, at du byder aktivt ind i bestyrelsesarbejdet, både når det gælder om at komme med nye idéer eller løfte de forskellige aktiviteter, som f.eks. lokale arrangementer.

 

Hvor længe sidder man i en regionsbestyrelse? 

Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe du må sidde i en af KS’ regionsbestyrelser. Som udgangspunkt vælges man for en en 2-årig periode, men størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne vælger at sidde over en længere periode. 

 

Hvem er de frivillige i regionsbestyrelserne?

Alle færdiguddannede medlemmer kan blive en del af KS’ regionsbestyrelser. Det geografiske område, som regionen udgør, afgør om man er medlem af den enkelte region. Som udgangspunkt vil studentermedlemmer opfordres til at blive en del af bestyrelsesarbejdet i én af KS’ studenterorganisationer, KairoS. Vi ser meget gerne mangfoldige bestyrelser, hvad angår køn, alder, faglighed, etc. 

Hvad får man personligt ud af at lave frivilligt arbejde i KS’ regionsbestyrelser?

Som frivillig i én af KS’ regionsbestyrelser, får du mulighed for at sætte dit præg på KS’ lokale aktiviteter og arrangementer. Du er dermed med til at sikre et fagligt stærkt og engageret forbund til glæde for medlemmerne i regionen. 

Konkret får du blandt andet erfaring med event planlægning og eksekvering, at have kontakt til forskellige interessenter, projektledelse, SoMe og online markedsføring samt netværksskabende aktiviteter og budgethåndtering. Der er rig mulighed for at skifte mellem de forskellige roller og arbejdsopgaver, så du får afprøvet de mange aspekter af bestyrelsesarbejdet. 

Derudover får du erfaring med, hvad det vil sige at være frivillig i en politisk ledet organisation og får styrket dit netværk, både i den lokale region, men ligeledes på tværregionalt plan. 

Som frivillig i en regionsbestyrelse får du også mulighed for at blive en del af KS’ repræsentantskab. 

 

Der vælges to repræsentanter og to suppleanter til forbundets repræsentantskab - hvad betyder det? 

Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed, som vælges for to år ad gangen. Når regionerne afholder generalforsamlinger, vælger hver region to medlemmer og to suppleanter blandt regionens bestyrelsesmedlemmer til Repræsentantskabet. Som frivillig i en regionsbestyrelse har du dermed også mulighed for at blive en del af KS’ politiske ledelse. Repræsentantskabet mødes én gang om året i 4. kvartal.

 

Er der nogle obligatoriske aktiviteter man skal deltage i?

Regionsseminar (helst, men ikke tvang og det er fedt 😊) Og så selvfølgelig den årlige Frivilligdag!

 

Kontakt bestyrelserne

Hvis du har yderligere spørgsmål eller overvejelser, kan du altid skrive til bestyrelsen i den region, du er en del af. De glæder sig til at høre fra dig.