8. februar 2022

Nyheder om OK21

Stort ja til nye overenskomster

Dato: 20. april 2021

KS'erne har med stort flertal stemt ja til de nye overenskomster. 98,1 % stemte således ja, mens 1,9 % stemte nej. Den samlede stemmeprocent var 30,4 %.

Afstemningen blandt KS'erne indgår i det samlede afstemningsresultat i Akademikerne - akademikerorganisationernes hovedorganisation. Her er der også tale om et stort ja - dog ikke så stort som i KS. 95,5 % stemte således ja, mens 4,5 % stemte nej. Det dækker over, at alle akademikerorganisationer - bortset fra Jordemoderforeningen - har stemt ja til de nye overenskomster. Blandt de organisationer, der har stemt ved urafstemning, var den gennemsnitlige stemmeprocent 34 %.

Selvom én organisation således har stemt nej, så er overenskomstfornyelsen godkendt for alle organisationer. Det skyldes, at der, som nævnt, er tale om en samlet stemmeafgivning for alle organisationer.

Næste skridt er, at de nye overenskomster skal redigeres og udsendes. De aftalte lønstigninger pr. 1. april 2021 kommer til udbetaling snarest - også selvom overenskomsterne ikke er på gaden. Hvis lønstigningerne ikke udbetales med lønnen for april, bliver de udbetalt med tilbagevirkende kraft med majlønnen.


Urafstemningen er i gang

Dato: 10. marts 2021

Onsdag den 10. marts 2021 blev urafstemningen om overenskomstresultatet skudt i gang. Alle offentligt ansatte KS'ere kan stemme, og har modtaget en mail med link til urafstemningen. Vi har samlet praktisk information om urafstemningen her.

Hovedbestyrelsen opfordrer dig kraftigt til at bruge din stemme og anbefaler, at du stemmer JA. Læs her hvorfor.


Med kommunal akademikeraftale er forhandlingerne afsluttet

Dato: 28. februar 2021

I weekenden blev vi enige med KL om overenskomstfornyelse for de kommunalt ansatte akademikere. Og dermed er alle forhandlinger ved OK21 afsluttet. Næste skridt er urafstemning om det samlede overenskomstresultat.

De kommunalt ansatte KS’ere kan nu se frem til at kunne søge penge til deres kompetenceudvikling i en ny Kompetencefond og en udbygning af deres realløn. Med disse to mest markante resultater, er der leveret på to af KS’ tre højeste prioriteter. Og derfor er KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth tilfreds: ”På baggrund af KS’ernes indspil til overenskomstforhandlingerne havde vi prioriteret løn, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. Jeg er komplet uforstående over for, at KL ikke så et øget fokus på det helt lokale arbejdsmiljøarbejde som en fælles dagsorden. Men det skal ikke stå i vejen for min tilfredshed med, at vi med forliget kan stille de kommunalt ansatte KS’ere en reallønsudvikling i udsigt og sikre penge til deres kompetenceudvikling. Jeg har derfor heller ikke problemer med at anbefale resultatet, når KS’erne skal stemme om det i marts.”

Resultatet indebærer aftalte og forventede lønstigninger på i alt 5,29 % over den treårige overenskomstperiode, hvoraf de aftalte lønstigninger udgør 5,02 % og resten er et skøn over udmøntning fra reguleringsordningen. Med en skønnet prisudvikling på 3,95 % over perioden er der altså tale om en forventet reallønsstigning.

Oveni de generelle lønstigninger, er der aftalt yderligere stigninger specifikt for akademikerne:

 • Pensionen stiger 1. april 2022 fra 18,63 % til 18,78 % (hvor pension ud over 16,4 % uændret kan vælges udbetalt som løn i stedet)

 • Basisløntrin 7 og 8 samt basislønnen for special- og chefkonsulenter stiger med 0,37 % (beregnet i forhold til grundbeløb). Det svarer til mellem cirka 120 kr. og cirka 170 kr./måned + pension i aktuelt niveau. Stigningen sker pr. 1. april 2022.

 • Sluttrinnet for bachelorer forhøjes fra trin 5 til trin 6. Det svarer til en lønstigning på cirka 1.500 kr./måned + pension (aktuelt niveau)

Et vigtigt krav for KS har, som nævnt, været flere penge til kompetenceudvikling. Og det er kommet igennem med etableringen af en ny Kompetencefond for akademikerne. Kompetencefonden kommer til at indeholde over 15 mio. kr. til anvendelse i overenskomstperioden. Per Lindegaard Hjorth ser frem til at udarbejde de konkrete retningslinjer for anvendelsen af og ansøgningen til fonden: ”Vi har gode erfaringer at trække på fra staten, hvor der har været en kompetencefond siden forrige overenskomstforhandling. KS har været aktivt involveret i den statslige fond, og de erfaringer bringer vi med ind i arbejdet med den kommunale. Og i øvrigt også den regionale, som vi også har fået etableret med OK21.” Der kan søges om penge fra fonden fra 1. april 2022.

Det samlede resultat består af to forlig: Det just indgåede med Akademikerne og det tidligere indgåede med Forhandlingsfællesskabet. Du kan læse selve aftaleteksterne her, og længere nede på denne side kan du læse en omtale af hovedindholdet i forliget med Forhandlingsfællesskabet.

Alle offentligt ansatte KS’ere vil i uge 10 modtage en mail med link til urafstemningen og henvisning til en nærmere gennemgang af forhandlingsresultaterne.

Du kan dog allerede nu tilmelde dig et webinar om overenskomstresultatet i kommunerne. Det holder vi torsdag den 18. marts. Her gennemgår vi resultatet, og du har mulighed for at stille spørgsmål.


Samlet forlig for de regionalt ansatte KS'ere

Dato: 25. februar 2021

Anden halvleg af overenskomstforhandlingerne for de regionalt ansatte KS’ere blev fløjtet af ved Akademikernes forhandlinger med regionerne natten mellem torsdag og fredag.

Dermed er der et samlet resultat for løn- og ansættelsesvilkår pr. 1. april 2021 og tre år frem. Et resultat, som KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth, er ganske godt tilfreds med: ”Jeg kan egentlig sige det meget kort: Vi ikke bare sikrer, men udbygger reallønnen, og vi styrker akademikernes kompetenceudvikling. Jeg havde sandt for dyden gerne set, at vi var kommet igennem med mere fleksibilitet og mere håndfaste forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. Men det skal ikke skygge for, at vi med det samlede forlig både gør noget godt nu og noget, som peger fremad.”

KS’ formand henviser til, at forliget indeholder aftalte og forventede generelle lønstigninger på i alt 4,83 % sammenholdt med en forventet prisudvikling på 3,95 % - lønstigninger, som i øvrigt suppleres med yderligere løn- og pensionsforbedringer for akademikerne. Og at der – fra 2022 – etableres en kompetencefond for de regionalt ansatte akademikere.

Særligt for så vidt angår Kompetencefonden siger Per Lindegaard Hjorth: ”Jeg har, siden vi etablerede en tilsvarende fond i staten ved OK18, været en del af den gruppe, som har været med til at beslutte anvendelsen af midlerne. På første hånd har jeg set det run, der har været på pengene. Den statslige fond har været en kæmpe succes. Og jeg er overbevist om, at den regionale fond bliver mindst lige så stor en succes. Behovet er der nemlig, og det er også derfor, at dette var et af vores højt prioriterede krav, da vi udtog krav til OK21.”

Per Lindegaard Hjorth lægger også vægt på, at forliget både har fokus på de KS’ere, der er i starten, og dem, der er i slutningen af deres karriere: ”Vi har her til sidst fået indført seniorbonus med mulighed for konvertering til to fridage pr. år, og vi peger i fællesskab på vigtigheden af gode introduktionsforløb for nyansatte, nyuddannede akademikere. På den måde ser vi med resultatet bredt på vilkårene for de regionalt ansatte. Og det er jeg ganske godt tilfreds med.”

Af andre hovedpunkter i forliget kan følgende fremhæves (alle med virkning fra 1. april 2022):

 • Pensionen forhøjes fra 18,46 til 18,58 %.

 • Basislønnen for dem på sluttrin samt special- og chefkonsulenter forhøjes med 0,25 % (beregnet i forhold til grundbeløb 31. marts 2018-niveau)

 • Sluttrinnet for bachelorer hæves fra trin 5 til trin 6 (svarende til en lønstigning på cirka 1.500 kr./måned)

Det samlede resultat består af to forlig: Et mellem regionerne (RLTN) og henholdsvis Akademikerne og Forhandlingsfællesskabet. Du kan læse selve aftaleteksterne her.

Det regionale resultat sættes til afstemning sammen med det allerede indgåede resultat for staten og det kommunale resultat, som forventes at foreligge senest lørdag den 27. februar.

Alle offentligt ansatte KS’ere vil i marts modtage en mail med link til urafstemningen og henvisning til en nærmere gennemgang af forhandlingsresultaterne.

Du kan dog allerede nu tilmelde dig webinarer om overenskomstresultatet. Vi holder i løbet af marts i alt fire – to om det statslige område og et om henholdsvis kommunerne og regionerne. Du finder webinarerne og tilmelder dig i Kalenderen.


Rammerne for de regionalt ansatte på plads

Dato: 20. februar 2021

Lørdag den 20. februar om morgenen blev der indgået en aftale mellem de regionale arbejdsgivere og Forhandlingsfællesskabet. Dermed er de overordnede linjer for overenskomstfornyelsen for de regionalt ansatte fastlagt. Men forhandlingerne er ikke slut: Sidste forhandlingsrunde angår hvordan de såkaldte organisationsmidler skal anvendes. Når disse forhandlinger er afsluttet, er der en samlet aftale om løn og vilkår de næste tre år for de regionalt ansatte KS'ere.

Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

 • Aftalte, generelle lønstigninger på i alt 5,02 % over den treårige overenskomstperiode. Første aftalte lønstigning er pr. 1. april 2021, hvor lønnen stiger med 0,75 %.

 • Reguleringsordningen videreføres og udmønter pr. 1. oktober i hver af de tre overenskomstår

 • Der afsættes hvad der svarer til 0,45 % af lønsummen til de såkaldte organisationspuljer. Det er penge, som anvendes til formål, som er specielle for de enkelte organisationer.

 • Perioden med løn under sorgorlov (i tilfælde af dødfødt barn eller barnet dør inden det fyldte 18. år) udvides fra 14 til 26 uger.

 • En styrket seniorindsats

 • Styrket arbejdsmiljøindsats – herunder ikke mindst nye uddannelser for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Den 24.-25. februar sætter KS’ forhandlere sig så sammen med de andre organisationer i Akademikerne til forhandlingsbordet for at aftale, hvordan de ovenfor nævnte penge i organisationspuljen skal anvendes.

Først når de sidste forhandlinger er afsluttet kender vi altså de samlede vilkår for de regionalt ansatte KS’ere de næste tre år.

Alle regionalt ansatte KS’ere vil modtage en mail med hovedindholdet i det samlede forlig, når dette foreligger.

De regionalt ansatte KS’ere vil – sammen med de andre offentligt ansatte KS’ere – skulle tage stilling til det samlede overenskomstresultat ved en urafstemning. Den regner vi med at kunne udsende i marts.

Du kan læse forliget mellem regionerne (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet her.


Første halvleg af overenskomstforhandlingerne for kommunalt ansatte KS’ere fløjtet af

Dato: 15. februar 2021

Mandag morgen, den 15. februar blev der sat punktum for den første del af overenskomstforhandlingerne for ansatte i kommunerne. Dermed er pengene afsat, og nu venter forhandlinger om, hvordan pengene afsat specifikt til akademikerne skal bruges.

Overenskomstforhandlingerne i kommunerne er delt op i to dele: Den første del handler om, hvor mange penge der overordnet er i overenskomstfornyelsen, og vilkår, der gælder alle kommunalt ansatte. Det er forhandlinger, som føres mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Disse forhandlinger blev afsluttet den 15. februar.

Hovedpunkterne i dette forlig er følgende:

 • Aftalte, generelle lønstigninger på i alt 5,02 % over den treårige overenskomstperiode. Første aftalte lønstigning er pr. 1. april 2021, hvor lønnen stiger med 1,0 %.

 • Reguleringsordningen videreføres og udmønter pr. 1. oktober i hver af de tre overenskomstår

 • Der afsættes hvad der svarer til 0,50 % af lønsummen til de såkaldte organisationspuljer. Det er penge, som anvendes til formål, som er specielle for de enkelte organisationer.

 • Perioden med løn under sorgorlov (i tilfælde af dødfødt barn eller barnet dør inden det fyldte 18. år) udvides fra 14 til 26 uger.

 • En styrket seniorindsats

 • Styrket arbejdsmiljøindsats – herunder ikke mindst nye uddannelser for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Anden del er forhandlinger om pengene i de ovenfor nævnte organisationspuljer. Her forhandler KS sammen med Akademikerne om særlige vilkår for de kommunalt ansatte akademikere. Disse forhandlinger er planlagt til at slutte den 26./27. februar.

Først når de sidste forhandlinger er afsluttet kender vi altså de samlede vilkår for de kommunalt ansatte KS’ere de næste tre år.

Alle kommunalt ansatte KS’ere vil modtage en mail med hovedindholdet i det samlede forlig, når dette foreligger.

De kommunalt ansatte KS’ere vil – sammen med de andre offentligt ansatte KS’ere – skulle tage stilling til det samlede overenskomstresultat ved en urafstemning. Den regner vi med at kunne udsende i marts.

Du kan læse forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og KL her.


Nye overenskomster for de statsansatte på plads

Dato: 6. februar 2021

Lørdag den 6. februar om aftenen kunne de statsansattes forhandlere omsider slukke for skærmene, efter at de var blevet tændt torsdag den 4. februar. For da blev der opnået enighed om nye overenskomster.

Som KS’ formand Per Lindegaard Hjorth spåede, inden forhandlingerne gik i gang, blev overenskomstforhandlingerne præget af krisestemning. Og krisebevidsthed. Der er således tale om et ansvarligt forlig, hvor overenskomstparterne tager de aktuelle økonomiske udfordringer på sig. Eller sagt på en anden måde: Der er tale om et forlig med en økonomisk ramme, der spejler den opbremsning, vi ser i den private sektor.

Per Lindegaard Hjorth mener, at forliget er et udtryk for, at parterne har ramt en fornuftig balance: ”Jeg sagde, inden forhandlingerne gik i gang, at jeg ville kæmpe for reallønsstigninger til KS’erne. Og det har vi fået. Jeg sagde også, at vi måtte tage bestik af den sundhedsmæssige og økonomiske krise, som coronaen har medført. At det offentlige må gå i takt med det private, både når det går op, og når det går ned. Det tager vi også ansvar for med det indgåede forlig.”

Overenskomstforligets gælder for en treårig periode – 1. april 2021 – 31. marts 2024. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstfornyelsen er 6,75 %. De generelle lønstigninger udgør i alt 5,05 % (aftalte lønstigninger på 4,42 %  + forventede udmøntninger fra reguleringsordningen). Det ligger over den forventede prisudvikling, og dermed er der tale om en reallønsstigning.

Forliget indeholder blandt andet følgende yderligere hovedpunkter:

 • Styrket indsats for seniorer – blandt andet indførelse af en seniorbonus fra og med det 62. år, som kan konverteres til 2 fridage.

 • Statens Kompetencefond – som blev introduceret med OK18 og har været en stor succes – fortsætter

 • Ekstraordinære lønløft til korrespondenter og bachelorer

 • Forhøjelse af pensionsprocenten af rådighedstillæg til 12,5 %

 • Indførelse af løn under sorgorlov – det vil sige, hvis et barn er dødfødt eller man mister et barn under 18 år

 • Samarbejde om bedre introforløb for nyansatte, nyuddannede akademikere

KS’ formand er, som nævnt, tilfreds med det opnåede forhandlingsresultat. Men ikke mere end, at han også ser mangler: ”Jeg må erkende, at jeg havde regnet med, at vi havde en fælles ambition om at styrke arbejdsmiljøet og sikre de offentligt ansatte en større fleksibilitet. Det er områder, hvor vi ved, at der er udfordringer, og hvor løsninger vil være til fordel for både medarbejdere og staten som arbejdsgiver. Fordi det giver højere trivsel og højere effektivitet. Bevares, der er da enkeltelementer, som peger den vej. Videreførelse af den succesfulde lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø og lidt øgede muligheder for frihed for seniorerne. Men jeg havde altså ambitioner om meget mere. Ambitioner, som desværre ikke var delt på den anden side af bordet.”

Per Lindegaard Hjorth slutter af med at fremhæve, at i en overenskomstforhandling får man ikke opfyldt alle sine krav. ”Men i denne omgang er jeg faktisk ekstra glad for, at vi har fået opfyldt vores krav om at hæve basislønnen for korrespondenterne. Det er en gruppe, hvor vi igennem flere overenskomstperioder har arbejdet for at hæve en basisløn, som er alt for lav”, slutter han.

Med det statslige område nu på plads kaster forhandlerne sig over det kommunale og regionale område. Efter planen skal disse forhandlinger være afsluttet inden udgangen af februar, hvorefter det samlede resultat vil blive sendt til urafstemning blandt de offentligt ansatte KS’ere.

Du kan læse forliget for akademikerne her.

Du kan læse CFU-forliget her.


De offentlige overenskomster går ind i afgørende fase

Dato: 4. Februar 2021


I dag lyder startskuddet til de afsluttende forhandlinger om nye overenskomster for de statsansatte. Og snart følger forhandlingerne for de kommunalt og regionalt ansatte.

Læs hele nyheden her.


Hvad har Corona med offentlige overenskomstforhandlinger at gøre?

Dato: 15. December 2020

Rigtig meget – desværre! Fra de helt store linjer til det meget lavpraktiske.

Lad mig starte med det sidste: Lige nu taler vi med arbejdsgiverne om, hvordan vi i det hele taget skal afvikle overenskomstforhandlingerne, når det ser ud til, at afstandskrav, forsamlingsforbud med videre også vil være gældende, når vi begynder forhandlingerne. Joh, meget kan klares på digitale møder, som vi alle vist, om ikke har vænnet os til, så i hvert fald har lært at benytte. Og med udmærket resultat.

Læs hele nyheden her.OK21 går i gang

Dato: 15. December 2020

Kravene til de offentlige overenskomstforhandlingera i 2021 fra KS og de andre organisationer udveksles med arbejdsgiverne netop nu, i midten af december. Det er altså lige om lidt vi ved, hvad arbejdsgiverne stiller af krav. Umiddelbart op til jul afholdes de første møder. Og så går de egentlige forhandlinger i gang lige på den anden side af nytår.

Læs hele artiklen her.


Edit page