Konkurs

Min arbejdsgiver er konkurs, hvad nu?

 

Din arbejdsgiver er erklæret konkurs, når virksomheden er taget under konkursbehandling ved skifteretten i den by, hvor virksomhedens hovedkontor hører til.

Har du derfor fået besked om dette fra din arbejdsgiver eller fra en advokat, der behandler konkursboet, så kontakt os med det samme. Din fremtidige løn skal højst sandsynligt hentes hos Lønmodtagernes Garantifond.

Vi hjælper dig gerne med at udfylde anmeldelsen til Lønmodtagernes Garantifond og anmelde dine krav hos kurator.

Du skal bare kontakte os og indsende de relevante dokumenter til brug for anmeldelsen af dine krav.

Vi skal bruge: 

 • Din ansættelseskontrakt
 • Opsigelsen og eventuelt brev, du har modtaget fra kurator
 • Dine lønsedler for indeværende kalenderår og december og august året inden
 • En oversigt over afholdt ferie og feriefridage i indeværende og forrige kalenderår.
 • En kopi af pensionsindbetalinger til pensionsselskabet (kan fås hos pensionsselskabet) - ikke nødvendigt i første omgang. Afvent besked om det er nødvendigt.
 • Dokumentation for afmelding af sundhedsordning (kan fås hos forsikringsselskabet). Ikke nødvendigt i første omgang. Afvent besked om det er nødvendigt.

Jeg får ikke min løn til tiden

Du har krav på at modtage den aftalte løn til det aftalte tid og sted.

Betales din løn ikke til tiden, skal din arbejdsgiver gøre opmærksom på det med en frist til at indbetale det udestående.

Du bør under alle omstændigheder ikke give din arbejdsgiver længere kredit end seks måneder, idet dit krav ikke kan dækkes, hvis din arbejdsgiver senere går konkurs.

Kontakt os for at få hjælp til at skrive et brev til din arbejdsgiver, som enten du eller vi kan sende.  

 

Lån i KS

Er din arbejdsplads gået konkurs, har du i første omgang mulighed for at låne din sædvanligt udbetalte nettoløn. 

De efterfølgende lån vil svare til din bruttomånedsløn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag på 8 % minus og A-skat. Vi laver beregningen for dig.

Du har mulighed for at låne i et interval, der svarer til dine almindelig lønperioder.

Kontakt os for at få tilsendt de relevante lånedokumenter.

Lånet afvikles efterhånden som der sker udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond, idet vi modregner i det lånte beløb, inden vi videresender den resterende del til dig. Hvis du melder dig ud af KS, før lånet er tilbagebetalt, forfalder restgælden til øjeblikkelig betaling.
 

Hvad får jeg dækket fra Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond kan dække:

 • løn
 • pension
 • feriepenge og ferietillæg
 • ATP-bidrag
 • fri telefon   
 • løn for din opsigelsesperiode
 • fritvalgskonto

Der er nogle tab, som LG ikke kan dække. Det er for eksempel:

 • kørselsgodtgørelse, diæter og repræsentationsudgifter
 • udlæg som din arbejdsgiver skulle have refunderet
 • godtgørelse for manglende ansættelsesbevis

Hvornår kommer der svar i sagen fra LG?

Lønmodtagernes Garantifonds sagsbehandlingstid varierer alt afhænger af, hvor mange sager de modtager.

Vi kan derfor ikke give dig en præcis tidsramme for, hvornår vi får svar. En typisk behandlingstid vil være 35 hverdage, fra de har modtaget vores anmeldelse.

Var du ejer, direktør eller nært beslægtet med dem?

Du kan ikke være sikker på at få dækket din løn og andre løndele, hvis du har været ejer, direktør eller i familie med virksomhedens ejer eller direktør.

For at vi kan yde dig den bedst mulige rådgivning, er det vigtigt, at du oplyser os, hvis dette er tilfældet.

Pligt til at søge arbejde

Du har pligt til aktivt at søge andet arbejde i hele opsigelsesperioden, uanset hvor lang din opsigelsesvarsel er. Hvis Lønmodtagernes Garantifond vurderer, at du ikke søger tilstrækkelig aktivt, kan de afvise at dække din løn og andre løndele. LG anbefaler, at der søges mindst fire stillinger om måneden.

Du skal i løbet af sagsbehandlingen kunne dokumentere, at du har været aktivt jobsøgende. Derfor anbefaler vi, at du noterer, hvornår og hvor du har søgt samt eventuel tilbagemelding.

Hvad med min ferie og feriefridage under konkurs?

Med hensyn til ferie i opsigelsesperioden kan hele eller en del af den ferie, du har til gode i indeværende ferieår og eventuelt næstkommende, anses for afviklet. Der er en række forhold, som har indvirkning på, om ferien kan anses for afholdt, hvilket blandt andet indbefatter

 • om du er fritstillet eller arbejder for konkursboet
 • hvor langt dit opsigelsesvarsel er
 • hvor langt ind i det nye ferieår opsigelsesperioden rækker

Ferie kan kun pålægges i det omfang, der er optjent ret til løn for den pågældende ferie. Konkursboets kurator administrerer boet og har derfor ret til at pålægge afholdelse af ferie.

Feriefridage
Er du fritstillet under hele eller dele af opsige

Nyt arbejde

Opnår du nyt arbejde i opsigelsesperioden, vil indtægten fra det nye arbejde indgå i den samlede opgørelse, når Lønmodtagernes Garantifond skal vurdere, om du samlet set mangler erstatning for løn i opsigelsesperioden.  

Hvis du i løbet af opsigelsesperioden får tidsbegrænset arbejde eller arbejde som vikar, skal du, hvis du er medlem af en a-kasse, være opmærksom på a-kassens regler om overskydende timer.

Hvis du under opsigelsesperioden starter selvstændig virksomhed, begynder at studere eller går på pension, anses du ikke for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at Lønmodtagernes Garantifond ikke udbetaler dækning for denne periode.

Kontakt under alle omstændigheder KS og a-kassen forud for, at du påtager dig nyt arbejde, overvejer at studere eller at gå på pension.

A-kassen og konkurs

Hvis der er risiko for, at Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække det anmeldte krav, eller at kravet overstiger Lønmodtagernes Garantifonds maksimum på 160.000 kroner, skal du melde dig ledig på jobnet den første dag efter opsigelsen. Det skal du gøre for at være sikker på, at du kan få udbetalt dagpenge i den periode, Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække.

Du kan kontakte os for en vurdering af, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond må forventes helt eller delvist at dække det anmeldte krav og i øvrigt kontakte a-kassen for rådgivning om dagpengeretten. Det selvfølgelig er en forudsætning, at du er berettiget til dagpenge efter de almindeligt gældende regler.

Hvis du får løn i KS og ikke har meldt dig ledig under opsigelsesperioden og forsat er ledig efter udløbet af opsigelsesperioden, skal du huske at melde dig ledig på jobnet dagen efter opsigelsesperiodens udløb og snarest derefter kontakte a-kassen.

For yderligere vejledning henvises til a-kassens hjemmeside.

 

Loft for dækning af løn og pension

Lønmodtagernes Garantifond kan højst udbetale et beløb på 160.000 kroner efter skat. I maksimumbeløbet er ikke inkluderet feriepenge eller eventuelt fritvalgsordning.

Overstiger dit samlede krav på løn og pension loftet, reduceres der i kravene bagfra i opsigelsesperioden således, at alle kravstyper dækkes frem til den dato, hvor udbetalingsloftet overskrides.

Restkravet vil herefter skulle anmeldes over for konkursboet, hvilket vi tager højde for, når vi anmelder for dig.

I forbindelse med vores anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond kontrollerer vi om udbetalingesloftet overskides.

Såfremt krav skal dækkes af konkursboet afhænger det af, om der er tilstrækkelige midler til rådighed. Dækning af krav foretages efter en ved lov fastsat rækkefølge. Som altovervejende hovedregel vil en konkursramt virksomhed ikke have tilstrækkelige midler til dækning af alle krav. Lønkrav vil som udgangspunkt blive dækket fuldt ud eller med en procentdel. De simple krav såsom udlæg til rejser, mad og lignende opnår yderst sjældent dækning.   

Sagsforløb

 

 

Rekonstruktion

Din arbejdsgiver kan tages under rekonstruktion, hvis der er et ønske om at rede virksomheden ud af dens dårlige økonomiske situation, enten ved indgåelse af en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse

Selvom virksomheden er under rekonstruktionsbehandling, kan der være behov for din arbejdskraft i virksomheden, da formålet med rekonstruktionen er at føre virksomheden videre. Hvis rekonstruktøren fortsat ønsker at benytte din arbejdskraft, skal du kræve sikkerhedsstillelse for din først forfaldende løn. Kontakt altid KS i en sådan situation.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse, tages virksomheden under konkursbehandling