17. november 2022

På dagsordenen for tillidsvalgte:

Samarbejde, inklusion og det bæredygtige arbejdsliv

/files/assets/tr-amr.jpg
Foto KS

KS’ tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter mødtes for nylig til seminar. Her kunne de blandt andet tale om fælles interesser og samarbejdsflader, men også det bæredygtige arbejdsliv, diversitet og inklusion og det krydsfelt mellem ledelse, kolleger og HR, som tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter befinder sig i til daglig, var på dagsordenen.

 

Det årlige seminar for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter blev holdt på Vejle Center Hotel 3.-4. november. I år havde KS besluttet delvist at slå de to seminarer sammen, fordi det er vores klare opfattelse, at der er et fælles interesserum med samarbejdsflader, hvor tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TR og AM) har stor glæde af at arbejde sammen. Der var mulighed for udveksling af erfaringer, networking og drøftelse af forskellige vinkler på de problemer og interessekonflikter, som er en del af hverdagen for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladserne.

Der var da også stor opbakning til, at vi slog de to seminarer sammen.

Det bæredygtige arbejdsliv

Vi startede dagen med at afholde en fælles workshop, hvor vi præsenterede de fokusområder, KS arbejder med i forhold til det bæredygtige arbejdsliv. Området er prioriteret af hovedbestyrelsen, og KS er i gang med at udvikle politikker for det. Et godt arbejdsliv er noget, der ligger de fleste medlemmer på sinde, og de henvendelser, vi får handler oftest om samarbejde med ledelse og kollegaer og om dårlig trivsel og stress. Siden corona har det i særdeleshed også handlet om hjemmearbejde og arbejdstilrettelæggelse og mere fleksible arbejdsformer. Henvendelserne kommer også fra nyuddannede, for hvem det betyder meget at komme godt ind i deres første job gennem god onboarding og støtte fra ledelse og kolleger. Vi hører også fra seniorer, der er i den anden ende af arbejdslivet, og som oplever at det er svært at finde job, og vi drøfter opkvalificering og kompetenceudvikling. Sidst, men ikke mindst taler vi med medlemmerne om deres faglighed, og det kan især fylde meget, hvis de sidder som den eneste kommunikationsfaglige. Nogle oplever, at fagligheden ikke bliver taget alvorligt og andre sidder med en blækspruttefunktion, hvor de skal prioritere deres opgaver. Vi taler også om det øgede pres på faget i forhold til kommunikatørens rolle inden for rådgivning og etik.

Vi drøftede i særdeleshed livsfaser, og at der også skal sættes fokus på dem, der er midt i arbejdslivet i forhold til motivation, fastholdelse og kompetenceudvikling. Og at det skal være muligt gennem livet at skrue op og ned for karrieren. Vi talte om performancekulturen, som breder sig, og at mennesket er mere end et middel til at nå målet.

Hos KS er vi i gang med at samle op på alle de kvalificerede bidrag og samle dem sammen som en del af vores mærkesager.

 Diversitet og inklusion på arbejdspladsen

Vi har en tendens til at skabe fællesskaber med dem, der ligner os selv, fordi det er trygt og forudsigeligt. Men det kan være en udfordring, når man er i en arbejdssammenhæng. Maria Mortensen, der har arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion i forskningsverden og i fagbevægelsen, gav os en introduktion til centrale begreber og problemstillinger inden for ligestilling, diversitet og inklusion.

Herefter tog vi i fællesskab fat på at konkretisere og afdække deltagernes vilkår og muligheder for handling i egen kontekst. Målet med workshoppen var at klæde deltagerne på til at få øje på mulige udfordringer, at udforske problemer og komme med kvalificerede løsninger, som skaber øget inklusion og psykologisk tryghed. Vi drøftede, hvordan rollen som tillidsvalgt og arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion er gensidigt forbundet – samt hvordan øget dialog kan være et virksomt middel for at opnå det fælles mål: trygge og bæredygtige arbejdsfællesskaber, hvor medarbejderne oplever en øget grad af tilhørsforhold.

AMR’s og TR’s rolle i spændingsfeltet

Hovedoplægget for de to grupper blev holdt af lektor Martin Mølholm, AAU. Martin er arbejdslivsforsker og lektor på AAU og sidder i forskellige arbejdsmiljøgrupper i Akademikerne.

Martin Mølholms udgangspunkt og tema for oplægget var tillidsrepræsentantens og arbejdsmiljørepræsentantens rolle i spændingsfeltet imellem ledelse, HR, kolleger og andre interessenter. Især var der fokus på den motivation, der driver TR og AMR i arbejdet. Hvor finder man inspiration, engagement og styrke?  Og hvordan finder man ind i rummet med åbenhed for at respektere andres synspunkter, den gensidige respekt og vilje til koordinerende handlinger – med klar og tydelig ansvarsfordeling?

Derudover drøftede vi – i forlængelse af Martins oplæg - forskellige teorier om magtpositioner, der lagde op til gruppediskussioner om hvordan TR og AMR opererer i magthierarkiet.

Efteruddannelse for AMR’erne

Arbejdsmiljørepræsentantseminaret tjener også det formål at det kan udgøre den lovpligtige efteruddannelse som AMR’er skal have hvert år i henhold til Arbejdsmiljøloven. Så en del af seminaret handlede om at videregive og drøfte nyheder på arbejdsmiljøområdet. Nye bestemmelser i forhold til lovgivning og ikke mindst en orientering om det arbejde, der foregår i Akademikernes arbejdsmiljøsekretariatsgruppe, hvor KS er repræsenteret.

I år har der været særligt fokus på hjemmearbejde. Der er blevet lempet på de noget skrappe arbejdsmiljøkrav til hjemmearbejdspladser, og det er helt tydeligt, at det nu er mere reglen end undtagelsen, at de medarbejdere vores tillidsvalgte repræsenterer. arbejder i snit to gange om ugen hjemme. Omdrejningspunktet for vores drøftelser med AMR’erne går dog særligt på, hvordan man bedst bevarer sammenhængskraften og det kollegiale fællesskab, samtidig med at hjemmearbejdet er blevet en bragende succes – både for ledere og medarbejdere.

Et andet punkt til drøftelse var beskyttelsen af de privatansatte arbejdsmiljørepræsentanter uden overenskomst. Her hænger beskyttelsen stadig i en tynd tråd efter en Højesteretsdom i 2017. Her er fortsat ingen helt klar afklaring, men desværre må vi nok erkende, at beskyttelsen langt fra bliver for dem der er overenskomstdækket

I forlængelse af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø drøftede vi, hvorvidt bekendtgørelsen overhovedet bruges på arbejdspladserne. I forlængelse af det talte vi om de (mange) sager om dårlig trivsel KS i årets løb har fået fra medlemmerne.  Arbejdsmiljørepræsentanterne fortalte om, hvorvidt og hvor meget/eller hvor lidt de involveres i sådanne sager.

”Det var en god flok, der fik diskuteret nogle super vigtige aspekter af det arbejdsliv, og den hverdag mange af os oplever. Der var god synergi ved at have de to grupper sammen og det giver mening at arbejde videre på tværs. Derudover var det som altid en fornøjelse med skønne frivillige kræfter, der er vildt engagerede i det arbejde, de lægger og som bidrager med en kæmpe værdi på arbejdspladsen og til KS. Tak for det,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen, som deltog i seminaret, der var arrangeret af KS’ egne konsulenter på TR og AMR-området.

Edit page