14. april 2021

Kan arbejdsgiver forlange en test og får du løn, imens du står i kø?

/files/assets/news/engin-akyurt-credits.jpg

I KS modtager vi ind imellem spørgsmål om, hvordan man er stillet blandt andet i forhold til krav om test på arbejdspladsen, ret til fri med løn til at få foretaget test, krav til brug af mundbind og krav om dokumentation i forskellige sammenhænge. Her får du svar.

Foruden de generelle anbefalinger om, hvordan vi alle skal forholde os i forhold til at begrænse smitten med Covid-19, blev der den 19. november 2020 vedtaget en ny lov, der giver virksomheder – både offentlige og private - mulighed for at teste medarbejdere for Covid-19 samt modtage testresultatet. De nye regler har til formål at begrænse smittespredningen og holde gang i virksomhederne. Loven gælder indtil 1. juli 2021, hvor den ophæves.
Nedenfor ganske kort herom – og en opfordring til, hvis du er i tvivl, om hvordan du er stillet, at du skriver til KS

Hvad kan en arbejdsgiver kræve?
Arbejdsgiver kan pålægge dig hurtigst muligt at blive testet for Covid-19 og at meddele resultatet af testen i forhold til, om du er smittet med Covid-19 eller ej.
Hvis du bliver pålagt at blive testet, er du forpligtet til hurtigst muligt at lade dig teste, og inden for den frist, som din arbejdsgiver fastsætter.
Du skal endvidere fremlægge dokumentation for testresultatet, for eksempel ved udskrift fra sundhed.dk eller ved en tro-og-love erklæring, hvis du ikke har testresultatet i elektronisk form.

Arbejdsgiver skal skriftlig begrunde overfor dig, hvorfor du skal testes, og at hvis du ikke gør, om det vil kunne få ansættelsesretlige konsekvenser (for eksempel advarsel, påtale, hjemsendelse uden løn eller andet). Begrundelsen for krav om test skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn.

Selve testen skal gennemføres på betryggende måde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har fastsat herfor. Det gælder, uanset om testen gennemføres på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen. Det vil blandt andet betyde, at testen skal udføres af en person, der har de nødvendige faglige forudsætninger for at foretage testen. 

Hvis arbejdsgiver pålægger dig en test, skal den så vidt muligt gennemføres inden for normal arbejdstid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis det er formålstjenligt med et hurtigt testresultat, skal du kompenseres for den tid, som du bruger uden for normal arbejdstid.
Hvis du har udgifter til transport eller andet i forbindelse med testen, skal du også kompenseres for disse udgifter.

Kan jeg fritages for at lade mig teste?
Der er grupper af borgere, der er fritaget for test, for eksempel borgere med sygdomme, der giver ukontrollerede bevægelser, som forhindrer test. Borgere, der af en eller anden grund er fritaget for test, kan få deres læge at udfylde en attest, som dermed erstatter coronapasset.

• Her kan du se, hvordan attesten ser ud

Hvis arbejdsgiver ikke lever op til lovens krav i forhold til at pålægge medarbejdere krav om test – for eksempel at der ikke foreligger en saglig grund til testen – siger loven, at der kan tilkendes den enkelte en godtgørelse.
Hvis du er blevet pålagt en test, uden at din arbejdsgiver lever op til betingelserne i loven, for eksempel hvis der ikke foreligger saglig grund til testen, at testen ikke gennemføres på betryggende vis, eller din arbejdsgiver ikke skriftlig har begrundet, hvorfor du skal testes, kan du tilkendes en godtgørelse.

Fritagelse for brug af mundbind
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside fremgår følgende:
"Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.
Der skal ikke forelægges dokumentation, som for eksempel en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der er ikke et krav om dokumentation, hverken i kollektiv transport, på restauranter eller i butikker med videre."

Ansatte, som oplever problemer med vejrtrækningen, lider af angst/klaustrofobi eller har andre helbredsmæssige udfordringer, når de bærer mundbind eller visir, kan således være fritaget fra kravet om at bruge mundbind/visir.

Arbejdsgiveren kan i den forbindelse ikke kræve, at de ansatte skal bruge mundbind eller visir.

Arbejdstilsynet vil heller ikke kræve dokumentation eller afgive reaktioner, hvis en ansat ikke bruger mundbind/visir af helbredsmæssige årsager.

Virksomheden og den ansatte skal dog være opmærksom på at følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for forebyggelse af coronavirus, herunder sikre den nødvendige afstand med videre.

Sundhedsstyrelsen har lavet et badge til de borgere, der gerne vil signalere, at de er fritaget for at bære mundbind/visir. Læs mere om badges.

Edit page