8. december 2021

Coronapas, test og vaccination: Hvad kan din arbejdsgiver kræve?

/files/assets/news/coronapas-credits.jpg

Læs her hvilke regler der gælder nu, og hvilke konsekvenser det kan have ikke at følge krav om coronapas eller testning.

Coronapas

En arbejdsgiver kan, så længe Covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, pålægge en ansat at forevise Coronapas jf. Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af Coronapas, test for Covid-19 m.v. 
Arbejdsgiveren skal skriftligt informere de ansatte om, at de vil blive pålagt at forevise Coronapas. Informationen skal desuden tilgå de ansatte via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller via en arbejdsmiljørepræsentant, såfremt der er valgt sådanne repræsentanter på arbejdspladsen.
Alle offentlige arbejdsgivere – dvs. staten, herunder uddannelsesinstitutioner, kommunerne og regionerne, har indført krav om coronapas. Det samme gælder en lang række private virksomheder.
Arbejdsgiver kan pålægge de ansatte at blive testet for Covid-19 samt at oplyse om resultatet af testen jf. Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af Coronapas, test for Covid-19 m.v.

Test
Arbejdsgiverne kan kun stille krav om testning, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med Covid-19, herunder af hensyn til at sikre arbejdsmiljøet, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger på den pågældende virksomhed.
Arbejdsgiver skal skriftligt orientere den ansatte om pålægget om testning og begrundelsen herfor. Der skal desuden ske behørig information i samarbejdsudvalg med videre, såfremt der er oprettet sådanne fora.
Testen skal så vidt muligt foretages i den ansattes sædvanlige arbejdstid, og hvis det ikke er muligt, vil den ansatte blive økonomisk kompenseret for den tid, der bruges på at blive testet. Testen skal gennemføres på betryggende vis og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for test. Det betyder, at en arbejdsgiver fx ikke kan pålægge den ansatte at blive testet af en kollega, som ikke har forudsætningerne for at udføre testen. En ansat kan også sige nej til at blive testet på arbejdspladsen af en kollega, og i stedet vælge at lade sig teste uden for arbejdspladsen.
Det skal understreges at testadgangen alene vedrører Covid-19. Der må ikke testes for andre forhold. Dette vil være reguleret af helbredsoplysningslovens og evt. aftaler om kontrolforanstaltninger.

Vaccination
Det klare udgangspunkt er, at en arbejdsgiver ikke kan kræve af de ansatte, at de lader sig vaccinere, og derfor vil det som udgangspunkt ikke være sagligt, hvis en medarbejder bliver udsat for ansættelsesretlige konsekvenser som følge af, at man ikke er blevet vaccineret, eller ikke ønsker at blive vaccineret. Der kan dog være konkrete undtagelser.

Konsekvenser ved ikke at følge krav om coronapas eller testning
En ansat der ikke følger arbejdsgivers sagligt begrundede pålæg om at lade sig teste, eller ikke oplyser om testresultatet, kan sanktioneres ansættelsesretligt. Ansættelsesretlige sanktioner kan for eksempel bestå i advarsel, hjemsendelse uden løn indtil gyldigt coronapas kan fremvises eller i særlige tilfælde afskedigelse eller bortvisning.
På det offentlige område skal forvaltningsretlige regler iagttages ved arbejdsgivers brug af ansættelsesretlig sanktion.  Omvendt vil en ansat kunne tilkendes en godtgørelse, hvis man pålægges en test på et usagligt grundlag eller hvis den gennemføres af arbejdsgiver på en ikke-betryggende måde.
Eksempel: Hvis man ikke kan fremvise et gyldigt coroanapas – fordi man har glemt det – kan arbejdsgiver hjemsende medarbejderen uden løn. Det er det samme princip der for eksempel gælder i forhold til at kunne møde ind på arbejde til tiden uanset at det er kraftigt snevejr.

Regeringen opfordrer til hjemmearbejde
På pressemødet i går aftes lød der en klar opfordring til udstrakt brug af hjemmearbejde på både offentlige og private arbejdspladser og til at møder og seminarer med videre afholdes virtuelt. Der var også en opfordring til aflysning af større sociale arrangementer på arbejdspladser, herunder julefrokoster.

Hvordan opfordringerne konkret udmøntes på de enkelte arbejdspladser ved vi ikke præcist i skrivende stund, men følg med på kommunikationogsprog.dk.

Edit page