28. oktober 2020

Corona-nyt

/files/assets/news/coronavirus-credits.jpg

Den hjælpepakke, der netop er vedtaget indeholder nyt om lønkompensation, kompensationsordningen for selvstændige, freelancere og kombinatører, forlængelse af dagpengeretten og retten til sygedagpenge og meget andet. Læs mere om de mest relevante punkter her.

Som følge af det stigende smittetryk og myndighedernes ændrede retningslinjer, har regeringen sammen med en række af Folketingets partier indgået aftale om en ny hjælpepakke, som forventes at træde i kraft med virkning fra 1. november 2020 og løber til 31. januar 2021.

I det følgende gennemgås de mest relevante punkter:

Lønkompensation
Hvis du er er ansat i en virksomhed, som er tvunget til at lukke på grund af coronarestriktioner, vil virksomheden kunne få lønkompensation. Kompensationen udgør 75% af lønudgiften til hjemsendte ansatte på funktionærvilkår og 90% af lønnen til hjemsendte ikke funktionærer. I begge tilfælde er der et loft på kr. 30.000 per måned. Kontakt KS for nærmere rådgivning.

Kompensationsordning for selvstændige, freelancere og kombinatører
Virksomheder, selvstændige og kombinatører, som rammes af det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 deltagere, får fra den 26. oktober 2020 adgang til kompensationsordningerne for disse grupper, blandt andet tilskud til faste omkostninger under forudsætning af, at de oplever nedgang i omsætningen som følge af forsamlingsforbuddet. Det gælder også freelancere, kombinatører og kunstnere uden CVR.
Virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere, der aflyses med henvisning til forsamlingsforbuddet, får ligeledes adgang til kompensationsordningerne. For at være leverandør skal virksomheden have gentagne, direkte transaktioner, salg eller leverancer til én eller flere virksomheder, der er ramt af forsamlingsforbuddet.

Forlængelse af dagpengeretten
Ledige, som opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, får forlænget deres ret til dagpenge med to måneder.  Hvis du har opbrugt din dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 og indtil loven træder i kraft og derfor har meldt dig ud af A-kassen, kan du melde dig ind igen og få ret til dagpenge fra 1. november og to måneder frem. Du skal melde dig ind senest 31. december 2020, og efterbetale kontingentet for den periode, hvor du ikke har været medlem.

Forlængelse af ret til sygdagpenge
Sygedagpengemodtagere får retten til sygedagpenge forlænget med tre måneder, og overgår ikke til jobafklaringsforløb i perioden frem til 31. januar 2021. Der er tale om en midlertidig forlængelsesregel som betyder, at hvis du har nået revurderingstidspunktet for dine sygedagpenge, eller den nuværende forlængelse ophører, og retten ikke kan forlænges efter de almindelige forlængelsesregler, så kan retten til sygedagpenge forlænges fra 31. oktober til og med 31. januar.

For kontanthjælpsmodtagere
For kontanthjælpsmodtagere suspenderes 225-timersreglen fra 1. november 2020 til 31. januar 2021. Hvis du har fået nedsat hjælpen eller din kontanthjælp er bortfaldet, kan ordinære arbejdstimer i perioden tælle med til opfyldelse af arbejdskravet.

Udvidede SU- lånemuligheder
De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerede bliver forlænget til 31. januar 2021. Det indebærer at du, hvis du er studerende på en videregående uddannelse, eller er i lønnet virksomhedspraktik, vil have ret til at optage ekstra SU-lån og slutlån i november og december 2020 for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder. Studerende, der under deres nuværende uddannelse har modtaget SU, men pt. hverken kan modtage SU eller slutlån, kan tildeles slutlån i tre måneder.

Forlængelse af frist for afslutning af Ph.d
Ph.d. studerende, som ikke kan afslutte deres ph.d. inden for fristen på grund af COVID-19, kan få forlænget fristen, hvis universitetet efter en konkret og individuel vurdering beslutter, at forlænge fristen som følge af restriktioner i forbindelse med håndteringen af COVID-19.

Indefrosne feriepenge
Regeringen forhandler videre med folketingets partier i løbet af november om en eventuel udbetaling af de sidste to ugers indefrosne feriepenge, så mere herom senere.

Edit page