Sygdom - Selvstændig

Som selvstændigt erhvervsdrivende har du ret til sygedagpenge fra din kommune efter to ugers sygdom

For at du kan få sygedagpenge fra kommunen, skal du opfylde beskæftigelseskravet, der betinger at:

  • du har udøvet selvstændig virksomhed i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet.
  • den selvstændige virksomhed skal være udøvet med gennemsnitligt mindst 18,5 time om ugen.

Hvis virksomheden ikke har været udøvet i minimum seks måneder, medregnes perioder med forudgående arbejde som lønmodtager.
   
Du skal derfor som udgangspunkt selv dække en sygdomsperiode på to uger, hver gang du er syg.

Denne to-ugers periode kan du forsikre dig ud af ved at tegne en sygeforsikring for selvstændige. Du kan læse mere om sygeforsikringen hos Udbetaling Danmark, der administrerer forsikringen.
 

Kontakt KS' socialrådgiver

Hvornår skal jeg anmelde sygdom?

Har du ikke tegnet en forsikring for selvstændige, skal anmeldelse af sygefraværet ske senest tre uger efter første fraværsdag.

Har du tegnet en forsikring for selvstændige, skal anmeldelse af sygefraværet ske senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden.
 

Hvordan anmelder jeg sygdom?

Anmeldelse af sygefravær sker via Nemrefusion. Du finder blandt andet indgangen på borger.dk

Kan jeg være delvist sygemeldt?

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få udbetalt nedsatte sygedagpenge, hvis du, efter kommunens vurdering, højst er i stand til at udføre 1/4 eller halvdelen af dit normale arbejde.

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

Sygedagpengenes størrelse beregnes af kommunen på baggrund af din indtægt i virksomheden.

Sygedagpengene kan maksimalt udgøre et beløb, som svarer til, hvad en lønmodtager ville få i sygedagpenge fra kommunen.

Sygedagpengene udgør højst 4.245 kr. (2017) og 4.300 kr. (2018) pr. uge.

Har du tegnet en sygeforsikring for selvstændigt erhvervsdrivende, udgør sygedagpenge som minimum to tredjedele af den til enhver tid gældende maksimale sats.

Kontakt din bopælskommune for hjælp i forhold til, om du er berettiget til sygedagpenge og med hvilken sats.