Sygdom

Kommunikation med din arbejdsgiver

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du melder dig syg så hurtigt som muligt.

Sørg for at overholde de regler, der findes på din arbejdsplads om sygemelding – hvornår, til hvem og på hvilken måde.

Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler, medmindre der er tale om oplagt selvforskyldt sygdom.

Du er ikke forpligtet til at fortælle, at du fortsat er syg. Men det er en god idé at holde arbejdspladsen orienteret om, hvornår du regner med at være rask.

 

Syg før ferien

Din ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Bliver du syg, før ferien er begyndt, har du ret, men ikke pligt, til at begynde den ellers planlagte ferie.

Ønsker du derfor ikke at begynde ferien, skal den udskydes. Det gør du ved hurtigst muligt at give din arbejdsgiver besked om din sygdom. Sygemeldingen skal følge de betingelser, der gælder i din ansættelse.

Skal du for eksempel starte på ferie en mandag, men bliver syg i løbet af weekenden, skal du mandag morgen sygemelde dig til din arbejdsgiver efter arbejdspladsens almindelige sygemeldingsprocedure.

Syg under ferien

Din ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Bliver du syg under din ferie, kan du have ret til erstatningsferie, hvis følgende er opfyldt:

 • Du har lægelig dokumentation for sygdommen. Du skal selv skaffe skriftlig dokumentation fra en læge for sygdommens opståen under ferien. Dokumentation skal du selv betale for, og den refunderes ikke af arbejdsgiveren
   
 • Du har sygemeldt dig til din arbejdsgiver
   
 • Du har været syg et bestemt antal dage, hvilket anhænger af hvor mange dages lønnet ferie du har til rådighed i ferieåret.

Antal lønnede feriedage til brug i ferieåret

Antal dage med sygdom før erstatningsferie er muligt
25 dages ferie 5 sygedage under ferie
20 dages ferie 4 sygedage under ferie
15 dages ferie 3 sygedage under ferie
10 dages ferie 2 sygedage under ferie
5 dages ferie 1 sygedage under ferie

Du skal sygemelde dig på første sygedag og i overensstemmelse med de regler, der gælder omkring sygemelding på din arbejdsplads.

Opsigelse og sygdom

Selvom du har ret til at være fraværende fra dit arbejde på grund af sygdom, kan din arbejdsgiver godt opsige dig. Opsigelsen skal dog være sagligt begrundet, og du skal have dit retmæssige opsigelsesvarsel.

120-dages-reglen
I nogle situationer kan din arbejdsgiver dog opsige dig med 1 måneds varsel. Det gælder, hvis du har været syg i 120 dage inden for 12 sammenhængende måneder.
Opsigelsen skal komme umiddelbart efter, at du har haft din 120. sygedag.

For at 120-dages-reglen kan være gældende, skal den stå i din individuelle kontrakt. Det er ikke noget, man kan nøjes med at aftale kollektivt på en arbejdsplads.

120-dages-reglen er afskaffet i det offentlige.

Kontakt KS
Hvis du bliver sagt op under sygdom, bør du kontakte KS. Hvis du er syg og har en 120-dages-regel i din kontrakt, kan du altid kontakte KS for at få at vide, hvornår du kan blive ramt af den.

 Kontakt til kommunen 

 • Ved et længerevarende sygdomsforløb vil du blive kontaktet af jobcentret.
 • Efter 5 uger vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du har pligt til at udfylde og returnere til jobcenteret inden otte dage.
 • Hvis du forventer at være syg i mere end 8 uger, skal du til en opfølgningssamtale på jobcentret senest 8 uger efter din første fraværsdag.
 • Inden samtalen skal du have været ved lægen, der skal udfylde en erklæring til kommunen omkring din sygdom.
 • Du vil løbende skulle til samtaler på jobcentret - mindst hver 4. uge (hvis du er startet på arbejde på nedsat tid, kan opfølgningen foregå telefonisk).
 • Hvis du ikke kan deltage i samtalen, er det vigtigt, at jobcentret får besked med det samme.

Vores socialrådgiver er klar til at hjælpe dig

Vi har både kendskab til sociallovgivningen og til dit fag og arbejdsmarked. Du kan få hjælp i forbindelse med arbejdsskadesager, opfølgning på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, etablering af fleksjob og klagesager.
 

Henvendelse til socialrådgiver Marianne Greve Jensen
mgg@kommunikationogsprog.dk   
Direkte tlf.: 33 48 89 43      
 

Hvis du bliver ledig

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du sygemelde dig via Jobnet

Det er din a-kasse, der udbetaler ydelser til dig de første 14 dage, du er syg. Fra din 15. sygedag er det din bopælskommune, der skal udbetale sygedagpenge. Det betyder, at du er forpligtet til at overholde de rettigheder og pligter, der følger af sygedagpengeloven.

 • Kommunen skal løbende vurdere, om du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge, eller om du eventuelt skal tilbydes revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller andre foranstaltninger.
 • Der er indført en revurdering efter 22 ugers udbetaling af sygedagpenge. Her skal kommunen tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges, om der skal tilbydes et jobafklaringsforløb, eller om du skal tilbydes en anden indsats.
 • Hvis dine sygedagpenge ikke kan forlænges, har du ret til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er syg.
 • Under er jobafklaringsforløb vil du få udbetalt en ressourceforløbsydelse, der er på niveau med kontanthjælp. Ydelsen er dog uafhængig af formue og ægtefælle/samlevers indtægt. Har du selv løbende indtægter fra for eksempel dit pensionsselskab for nedsat erhvervsevne, så modregnes disse i ressourceforløbsydelsen.
 • Du har ret til at sige nej til nogle behandlingsformer uden at miste sygedagpenge.
 • Hvis du efter en lægelig vurdering har en livstruende alvorlig sygdom, kan sygedagpengene forlænges uden tidsbegrænsning.