Q&A om COVID-19

Situationen med corona udvikler sig løbende. Vi har på denne side samlet nyttige links og svar på en række spørgsmål. Siden opdateres løbende.

Begrænsningen af smitten er et fælles ansvar, og det er afgørende, at alle følger myndighedernes anbefalinger.
 

Løn og ansættelsesvilkår: ned i løn, hjemsendelse, arbejdsfordeling, opsigelse, ferie og afspadsering, nyt job

Kan min arbejdsgiver sætte mig ned i løn?

Nej, det kan din arbejdsgiver ikke. Derimod kan I aftale, at lønnen sættes ned.

Hvis din arbejdsgiver vil sætte dig ned i løn, har du krav på et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel, og du kan vælge at betragte dig som opsagt, hvis du ikke vil acceptere de ændrede vilkår.

Hvor langt varslet er, afhænger af om du er funktionær eller ej. Du er funktionær, bl.a. når du arbejder med sprog, kommunikation eller administration i gennemsnitligt 8 timer om ugen eller derover.

Hvis du overvejer at acceptere en aftale om lønnedgang for at undgå opsigelse, anbefaler vi, at aftalen kun gælder for en aftalt periode, og relaterer sig til den konkrete coronasituationen. Vi anbefaler desuden, at I aftaler, at du i tilfælde af opsigelse får din sædvanlige løn fra før aftalens indgåelse i opsigelsesperioden. Det er også vigtigt at prøve at aftale en tilsvarende nedsættelse af arbejdstiden i perioden. Det er nemlig ikke en forudsætning.

Når det er vigtigt med en aftalt periode, og helst så kort som mulig, fx max tre måneder, hænger det også sammen med, at hvis din virksomhed går konkurs, så vil den løn, du kan få dækket fra Lønmodtagernes Garantifond afspejle den løn, du har på konkurstidspunktet og den aftale, du har om lønnedgang indtil denne ophører.

Under alle omstændigheder kan det være vigtigt, at du aftaler et lønniveau, der sikrer, at du ikke mister retten til fulde dagpenge, dvs. at du gennemsnitligt skal tjene kr. 23.047 for fuldtidsforsikrede og kr. 15.370 for deltidsforsikrede om måneden. Det gælder, hvis du ikke har haft et almindeligt lønnet job inden for de sidste 2 år.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Kan min arbejdsgiver sætte mig ned i tid og løn – og hvad skal jeg særligt være opmærksom på?

Hvis du har en aftalt arbejdstid, kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke bare sætte dig ned i tid. Men I kan aftale, at arbejdstiden ændres. I den forbindelse kan der eventuelt være tale om arbejdsdeling – altså at der arbejdes nogle dage eller uger, mens der ikke arbejdes på andre dage/uger. Se afsnittet om arbejdsfordeling.

Hvis I ikke aftaler en ændret arbejdstid, har du krav på et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel, og du kan vælge at betragte dig som opsagt, hvis du ikke vil acceptere de ændrede vilkår.

Hvor langt varslet er, afhænger af, om du er funktionær eller ej. Du er funktionær, når du blandt andet arbejder med sprog, kommunikation eller administration i 8 timer om ugen i gennemsnit eller derover.

Hvis du overvejer at acceptere en aftale om nedsat arbejdstid og lønnedgang for at undgå opsigelser, anbefaler vi, at aftalen kun gælder for en aftalt periode, og relaterer sig til coronasituationen. Vi anbefaler desuden, at I aftaler, at du i tilfælde af opsigelse får din sædvanlige løn fra før aftalens indgåelse i opsigelsesperioden. Det er også vigtigt at aftale en tilsvarende nedsættelse af arbejdstiden i perioden. Dette er nemlig ikke en forudsætning.

Når det er vigtigt med en aftalt periode – og helst så kort som mulig – fx max 3 måneder, hænger det også sammen med, at hvis din virksomhed går konkurs, så vil den løn, du kan få dækket fra Lønmodtagernes Garantifond afspejle den løn, du har på konkurstidspunktet og den aftale, du har om lønnedgang indtil den ophører.

Under alle omstændigheder kan det være vigtigt, at du aftaler et lønniveau, der sikrer, at du ikke mister retten til fulde dagpenge, dvs. at du gennemsnitligt skal tjene kr. 23.047 for fuldtidsforsikrede og kr. 15.370 for deltidsforsikrede om måneden. Det gælder, hvis du ikke har haft et almindeligt lønnet job inden for de sidste 2 år.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ikke får min løn til tiden?

I første omgang skal du kontakte KS. Hvis det er fordi virksomheden går konkurs, vil dit krav på løn være dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

Jeg er ansat på timeløn, og nu aflyser min arbejdsgiver mine vagter. Kan de det?

Det afhænger af dine konkrete ansættelsesvilkår.

Hvis dine timer på forhånd er fastsat – for eksempel, hvis du er garanteret et vist antal timer pr. uge og/eller du møder ind i henhold til en fast vagtplan – så kan din arbejdsgiver ikke bare aflyse timerne og du skal have din løn. Så skal din arbejdsgiver følge de opsigelsesbestemmelser, som gælder efter din kontrakt eller eventuelt de bestemmelser, som gælder for ændring af vagtplaner. Der kan evt. være overenskomstmæssige bestemmelser, der giver mulighed for hjemsendelse uden løn.

Hvis du ikke har et garanteret timetal, eller hvis der ikke er en fast vagtplan – for eksempel hvis du er tilkaldevagt – så kan din arbejdsgiver godt meddele, at der fremover, eventuelt for en vis periode, ikke er flere timer/vagter.

Hvor meget får jeg i løn, hvis jeg sendes hjem med lønkompensation, og hvad skal jeg bidrage med?

Du får din fulde løn, idet din arbejdsgiver skal dække den del af lønnen, der ikke kompenseres af staten.

Det er en forudsætning for, at din arbejdsgiver kan få lønrefusion, at du ikke arbejder, mens du er sendt hjem.

Lønkompensationsordningen kan også anvendes, hvor der forinden lokalt er opnået enighed om midlertidig lønnedgang. Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes i lønkompensationsordningen.

Ved lønkompensation uden forudgående lønnedgang, er det samtidig et krav, at du bidrager med fem feriedage eller afspadsering. Har du ikke betalt ferie eller afspadsering, vil du skulle holde fri uden løn i fem dage. 

De fem dage skal placeres forholdsmæssigt i forhold til hvor lang tid du hjemsendes, og du skal drøfte med din arbejdsgiver, hvornår dagene skal ligge. Hvis I ikke kan blive enige, beslutter din arbejdsgiver placeringen, men den skal være fordelt over din hjemsendelsesperiode. De fem dage kan altså ikke lægges samlet og f.eks. i starten af perioden.

Eksempel: Er du hjemsendt en del af de tre måneder, skal du holde en forholdsmæssig del af de fem dage. Er du f.eks. sendt hjem i 1½ måned ud af de tre måneder, vil du skulle holde 2,5 feriedage/afspadseringsdage.

Hvis der er aftalt lønnedgang inden hjemsendelse med lønkompensation, skal der IKKE trækkes feriedage m.m.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Skal/må jeg arbejde, hvis jeg bliver sendt hjem med lønkompensation?

Nej, du må ikke arbejde, hvis du er omfattet af aftalen om lønkompensation. Hvis du bliver sendt hjem og skal arbejde hjemmefra, skal din arbejdsgiver betale din almindelige løn, uden at få kompensation.

Jeg er blevet opsagt – kan jeg blive omfattet af aftalen om lønkompensation?

Hvis du er opsagt før aftalen blev indgået 9. marts 2020, vil du ikke kunne blive omfattet. Aftalen om lønkompensation gælder for lønmodtagere, der ikke bliver opsagt, men i stedet sendt hjem uden at skulle arbejde hjemmefra. 

Vi foreslår, at du overvejer at aftale med din arbejdsgiver at opsigelsen annulleres og du i stedet fortsat er ansat og indtræder i lønkompensationsordningen.

Virksomhederne kan kun benytte sig af aftalen, hvis de ikke efterfølgende opsiger medarbejdere, da aftalens formål er at begrænse fyringer. Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Hvis du bliver ledig, så husk, at dit kontingent til KS sættes ned. Læs mere her.

Kan jeg blive omfattet af arbejdsfordeling?

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt at nedsætte arbejdstiden og lønnen midlertidigt i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges.

Du kan blive omfattet af ordningen, forudsat at reglerne for arbejdsfordeling er fulgt. Konsekvensen af arbejdsfordeling er, at du som medarbejder går på nedsat tid og får supplerende dagpenge (hvis du er medlem af en A-kasse), svarende til nedgangen i arbejdstid. Alle typer medarbejdere kan indgå aftale om arbejdsfordeling, også funktionærer. Jobcenteret registrerer medarbejderne og underretter deres a-kasser om, hvilke medarbejdere der er på fordeling.

Arbejdsfordelingen er etableret i henhold til en kollektiv overenskomst

I en række overenskomster er der adgang til at etablere arbejdsfordeling. Det sker typisk ved, at arbejdsgiveren aftaler arbejdsfordelingsordningen med den lokale tillidsrepræsentant. Når aftalen er indgået, gælder den for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst. De enkelte ansatte kan således ikke vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej. Når aftalen er indgået, og de opstillede betingelser er opfyldt, kan de ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen, og de i øvrigt opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.

Arbejdsfordelingen er etableret i henhold til en kollektiv aftale

På områder, hvor der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiveren og samtlige ansatte i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte. Det er en betingelse, at alle i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller er enige i og individuelt indgår aftalen, og at der ifølge aftalen gælder ens vilkår for dem, der er omfattet af aftalen. Hvis bare én af de ansatte i den pågældende afdeling ikke vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres.  Når aftalen er indgået, og de opstillede betingelser er opfyldt, kan de ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen, og de i øvrigt opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.

Under en arbejdsfordeling kan du ikke få lønsikring.

Kan jeg blive opsagt, fordi min arbejdsgiver mister indtjening, eller hvis der ikke er mere arbejde på grund af coronavirussen?

Du kan blive sagt op efter de sædvanlige regler i de situationer, hvor virksomheden taber omsætning pga. mistede ordrer, kunder eller lignende. Som udgangspunkt vil en opsigelse pga. arbejdsmangel eller økonomiske problemer være saglig, men det er en konkret vurdering af situationen i den enkelte virksomhed.

Kontakt KS, hvis du står i denne situation.

Hvis du bliver ledig, så husk, at dit kontingent til KS sættes ned. Læs mere her.

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg afspadserer eller holder ferie?

Danmark befinder sig i en ekstraordinær og særlig situation. Alle er enige om, at arbejdsgivere, der lider et væsentligt driftsmæssigt tab, kan fravige de normale varslingsregler og i stedet varsle ferie med meget kort eller intet varsel.

På det offentlige område blev det i første omgang meldt ud, at man ikke skulle afspadsere eller holde ferie de første to uger, man var sendt hjem. Til gengæld skulle man stå til rådighed og arbejde, og det gælder stadig.

I forbindelse med at hjemsendelserne er forlænget til den 13. april 2020, har de faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere indgået aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med forlængelsen. Læse mere under ”særligt for offentligt ansatte”.

I den private sektor er udgangspunktet, at det er i orden at pålægge brug af flex og afspadsering, forudsat at du ikke har opgaver at løse. Ferie skal i udgangspunktet varsles, restferie med 1 måned og hovedferie med 3 måneder. Restferie p.t. er ferien optjent i 2018, som skal være holdt inden d. 1. maj 2020. Der er en mulighed for arbejdsgiver til at undlade dette varsel, hvis ”særlige forhold gør sig gældende”.

I den aktuelle situation vil arbejdsgivere kunne varsle afspadsering uden varsel. Hvis man afspadserer, vil du have ret til løn.

Kan min arbejdsgiver inddrage min ferie, som er aftalt og planlagt?

Hvis du er begyndt på ferien, kan den ikke inddrages. Kun hvis du ikke er begyndt på ferien endnu, kan den muligvis inddrages, hvis der er ”væsentlige, upåregnelige driftshensyn” der gør det nødvendigt. Det er KS’ vurdering, at den nuværende situation på arbejdsmarkedet gør, at dette konkret rent faktisk kan være tilfældet. Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

03-04-20: Ny lov giver mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.Et enigt Folketing har vedtaget, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med COVID-19. Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Udskydelse af ferie vil først og fremmest skulle ske efter aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager, men kan også ske efter pålæg fra arbejdsgiveren.

Formålet er i højere grad at sikre den nødvendige arbejdskraft til udførelse af vigtige samfundsopgaver tæt på ferieårets udløb. Herved imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft kan være påtrængende.

Der er tale et midlertidigt initiativ som følge af COVID-19, og loven vil kun gælde ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Uanset om ferien kan inddrages eller ej, kan I aftale, at den aflyses. 

Jeg har planlagt en ferierejse til udlandet, som nu er aflyst. Skal jeg holde ferien som planlagt, selvom jeg nu ikke kommer afsted?

Ja, det skal du. Medmindre du aftaler andet med din arbejdsgiver.

Du har kun ret til at udskyde ferien, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Ligesom sygdom under din ferie (inden for nærmere rammer) kan give dig ret til erstatningsferie.

Hvad sker der, hvis jeg tager på ferie i udlandet, selvom dette frarådes?

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande. Læs mere om dette her. Hvis du tager afsted alligevel, vil du som udgangspunkt ikke have ret til løn, hvis du bliver syg eller ikke kan arbejde hjemmefra, når du er kommet retur fra ferien. Det kan også have ansættelsesretlige konsekvenser.

Det kan også betyde, at du ikke er dækket af din rejseforsikring. Du kan læse om Trygs rejseforsikring her.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie, jeg ellers har aftalt at udskyde til næste ferieår?

Nej, der er ikke hjemmel i ferieloven til at pålægge dig at holde ferie, som allerede er aftalt udskudt til næste ferieår, men det kan ændre sig, hvis coronasituationen fortsætter. Du og din arbejdsgiver kan også aftale, at ferien holdes.

Kan jeg blive pålagt at holde fri, mens jeg er sygemeldt?

Nej, det kan du ikke.

Jeg er gået ned i løn. Hvad betyder det, når jeg skal holde ferie med løn?

Hvis du har optjent ret til ferie med løn, skal du have din sædvanlige faste løn inkl. Pension under ferien. Det gælder også selvom din løn har ændret sig siden optjeningsåret, medmindre det skyldes at du også er gået ned i tid.

En lønnedgang i optjeningsåret påvirker de feriepenge, som din arbejdsgiver skal indbetale til Feriekonto, hvis du fratræder. Feriepenge beregnes med 12,5% af den skattepligtige løn i optjeningsåret

Du kan beregne dine feriepenge her.

Jeg er gået ned i tid. Hvad betyder det, når jeg skal holde ferie?

Hvis du aftaler at gå ned i tid med mere end 20% (over 7,4 timer om ugen) i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid, skal din løn under ferien reguleres forholdsmæssigt, medmindre du er ansat i i kommuner og regioner. Lønnen på ferietidspunktet beregnes på baggrund af den ugentlige løn på ferietidspunktet i forhold til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i optjeningsåret (feriedifferenceberegning).

Jeg starter nyt job, men opstarten er udskudt eller aflyst. Hvad gør jeg?

Jeg er ledig og skulle starte den 1. april 2020. Nu har min kommende arbejdsgiver meddelt, at han vil udskyde min første dag til den 1. maj 2020 på grund af coronasituationen. Hvad sker der, hvis jeg siger ja til dette?

Hvis I er enige om at udskyde din startdato, skal du huske at få rettet datoen i din ansættelseskontrakt. Når I udskyder din startdato, er du ikke berettiget til løn fra 1. april men da du fortsat er ledig, vil du stadig kunne få dagpenge og eventuel lønsikring frem til du starter på dit nye arbejde.

Jeg skulle starte nyt arbejde 1. april, men nu har min kommende arbejdsgiver meddelt, at jeg ikke skal starte alligevel. Hvad gør jeg nu?

Du har krav på at få løn i dit opsigelsesvarsel, når din kommende arbejdsgiver beslutter, at han ikke kan lade dig starte alligevel. Dit opsigelsesvarsel vil fremgå af din kontrakt. Har I aftalt prøvetid vil varslet typisk være 14 dage. Hvis din kommende arbejdsgiver ikke vil betale løn i dit opsigelsesvarsel, skal du kontakte vores ansættelsesretslige afdeling for bistand. I forhold til din dagpengeret, skal du kontakte A-kassen for yderligere vejledning.

Jeg har opsagt mit job for at overtage nyt job pr. 1. april. Min nye arbejdsgiver har udskudt startdatoen til den 1. maj 2020

Du vil i den mellemliggende periode ikke kunne modtage dagpenge på grund af de nuværende rådighedsregler. Vi anbefaler derfor, at du kontakter A-kassen hurtigst muligt, for at få yderlige vejledning om din situation.

Smitterisiko, børnepasning, arbejdsskadeforsikring

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har symptomer på coronavirus?

Ring til egen læge, hold dig hjemme, til du er fri for symptomer og sygemeld dig til din arbejdsgiver. Følg i øvrigt myndighedernes retningslinjer, som du kan læse her.

Du har ret til din sædvanlige løn.

Jeg er gravid. Skal jeg gå på arbejde?

Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger til personer, der er i en særlig risikogruppe – herunder gravide. Det kan være vanskeligt at overholde anbefalingerne, når man skal møde på arbejde. Derfor bør din arbejdsgiver tage særligt hensyn til dig og sende dig hjem med løn – og hvis det er muligt bede dig arbejde hjemmefra.

Det er i sidste instans en lægelig vurdering, om det er forsvarligt at gå på arbejde. Hvis arbejdsgiver ønsker, at du som gravid møder på arbejdspladsen, bør du tale med din læge om det.

Hvordan håndteres COVID19-situationen på arbejdspladsen og i forhold til kunder og eksterne kontakter?

Vi anbefaler, at I sammen med ledelsen aftaler forholdsregler. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø - og det gælder også i forhold til kunder.

Kontakt KS for rådgivning, hvis du er i tvivl og følg med herinde på hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer, når der er nye informationer.

Jeg skal på rejse til udlandet med mit arbejde, men jeg er utryg ved at rejse. Er jeg forpligtet til at tage med?

Går rejsen til et sted, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser, kan du afslå. Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Man må derfor forvente, at alle udlandsrejser i forbindelse med arbejde aflyses. Bliver du alligevel bedt om at tage til udlandet, anbefaler vi, at du kontakter KS.

Til dig, der bruger offentlig transport

Regeringen begrænsede den 11. marts 2020 brugen af den kollektive trafik, som spredes over mest mulig tid og kapacitet.

Du skal være opmærksom på, at du stadig skal overholde din sædvanlige mødetid, selvom du rejser med det offentlige til og fra arbejde, og du kan risikere at få problemer på din arbejdsplads, hvis du kommer for sent, selvom det skyldes, at du følger regeringens opfordring.

På den anden side har arbejdsgiverorganisationerne opfordret til, at arbejdsgiverne gør det muligt for deres medarbejdere at følge regeringens retningslinjer, så der udvises størst mulig fleksibilitet på arbejdspladserne. Derfor anbefaler vi, at du aftaler eventuelle ændringer af dine mødetid med ledelsen, hvis det bliver nødvendigt at komme/gå tidligere eller senere end sædvanligt. Du kan læse mere om transportministeriets anbefalinger om den kollektive trafik her:  Transportministeriets anbefalinger.

Mit barns institution holder lukket. Kan jeg blive hjemme for at passe mit barn?

Nej, det kan du ikke. Det vil – i sidste ende – være dit ansvar at sikre anden pasningsmulighed.

Der kan dog være andre muligheder, som imidlertid forudsætter, at din arbejdsgiver er indforstået. Det kan være at arbejde hjemme, bruge ferie eller feriefridage eller eventuelle omsorgsdage eller afspadsering, hvis du har denne mulighed.

Kommunerne arrangerer nødpasning af børn af forældre, som skal på arbejde, fordi de varetager en vigtig samfundsfunktion og ikke har anden pasningsmulighed. Det er din kommune, du skal kontakte om dette.

Må jeg tage mit barn med på arbejde?

Du kan kun tage dit barn med på arbejde, hvis din arbejdsgiver tillader det. Derudover er det ikke alle arbejdspladser, som er børneegnede, og i den nuværende situation, hvor myndighederne har opfordret til undgå tæt kontakt på arbejdspladserne, vil det sjældent være hensigtsmæssigt at tage børn med på arbejde.

Dækker min arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, når jeg arbejder hjemme?

Hvis du som medarbejder til skade under hjemmearbejde, er du fortsat dækket af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under. Grænserne er naturligvis mere uklare, når medarbejdere arbejder hjemme, og formodningen for, at ulykken skyldes arbejdet, er ikke helt den samme, når skaden sker under hjemmearbejde. Arbejdsgiveren har ikke mange muligheder for at påvirke indretning af hjemmet eller hjemmearbejdspladsen og bærer derfor ikke risikoen for skader, der skyldes hjemmets indretning m.m. Det afgørende er, om din adfærd var bestemt af arbejdsforholdet eller ikke, og om du var beskæftiget i arbejdsgiverens interesse.

Læs mere om betingelserne her.

Hvis du er hjemsendt med lønkompensation, skal du ikke arbejde under hjemsendelsen, og du er derfor ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen. Du er dog stadig ansat, og din arbejdsgiver er forpligtet til at have en arbejdsskadeforsikring. 

Særligt for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere

Dagpengeperioden sættes på pause

Dagpengeperioden sættes på pause, så perioden fra den 1. marts til den 31. maj 2020 ikke tæller med i dagpengeperioden, og at man som ledig vil kunne få dagpenge i op til tre måneder længere.

Hvis du har meldt dig ledig før 1. marts, bruger du ikke din dagpengeret før 1. juni, og ledige, som bliver ledige den 1. marts, 1. april eller 1. maj begynder først at bruge af dagpengeretten 1. juni 2020.

Se også hvad din a-kasse skriver på deres hjemmeside.

Retten til supplerende dagpenge i 30 uger sættes også på pause

Forbruget af retten til supplerende dagpenge sættes på pause, sådan at man i ugerne 9-22 ikke forbruger af de 30 ugers ret til supplerende dagpenge. Hvis du allerede nu får supplerende dagpenge, vil du stå registreret med det samme forbrug i A-kassen den 31. maj som før den 1. marts 2020, og ingen opbruger retten til supplerende dagpenge i perioden.

Et medlem, der allerede har et forbrug af supplerende dagpenge, vil have samme forbrug efter den 31. maj 2020 som før den 1. marts 2020.

Ingen medlemmer af en a-kasse opbruger retten til supplerende dagpenge i perioden.

Et medlem, som er i hel eller delvis beskæftigelse, optjener fortsat ret til generhvervelse/forlængelse af retten til supplerende dagpenge efter gældende regler i perioden.

For sygedagpengemodtagere gælder

For dig som har modtaget sygedagpenge i 22 uger de seneste ni måneder, og som i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020 ikke ville kunne få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de sædvanlige forlængelsesregler, forlænges din ret til sygedagpenge i tre måneder. 

Kontakt KS, hvis du har spørgsmål til disse emner.