Q&A om COVID-19

Vi har på denne side samlet nyttige links og svar på en række spørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte os via kontaktformularen eller til at ringe på 3391 9800.


Siden er senest opdateret 31. maj 2021

Den 28. januar 2021 besluttede Regeringen at forlænge de skærpede tiltag og restriktioner i Danmark, så de foreløbigt gælder til og med 28. februar 2021.

Der er også vedtaget forlængelse af diverse hjælpepakker og der er også sket forbedringer af en række hjælpepakker. Det er der en kort beskrivelse af nedenfor. Har du brug for svar på, hvordan du eventuelt er omfattet af en af disse hjælpepakker - så kontakt KS https://kommunikationogsprog.dk/kontakt   


Pressemeddelelse fra d. 6. januar 2021:
Forekomsten af den mere smitssomme, britiske virusvariant, cluster B.1.1.7, er stigende i Danmark. For at bevare epidemikontrollen på sigt, er det afgørende, at smitten med denne variant begrænses. Derfor sænkes bl.a. forsamlingsforbuddet til 5 personer ligesom alle generelt anbefales at se så få som muligt.Der er flere steder i landet indikationer på en tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7. Den britiske virusvariant vurderes af SSI at være omkring 50-70 pct. mere smitsom end tidligere kendte COVID-19-varianter i Danmark.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at udbredelsen af denne virusvariant udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan eskalere markant. Selvom smitten i Danmark umiddelbart ser ud til at være stagneret, og udbredelsen af cluster B.1.1.7 forsat er på et lavt niveau, giver den nuværende situation anledning til bekymring for de kommende uger og måneder. Dette skyldes, at spredningen af cluster B.1.1.7 risikerer at føre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt.
Selvom smitten i Danmark er faldet en smule, er der betydelig risiko for, at smitten, som følge af udbredelsen af den britiske variant, igen kan stige eksponentielt i februar måned. Med henvisning hertil har Indsatsgruppen besluttet at hæve risikoniveauet i varslingssystemet for COVID-19 til 5 i hele landet.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Disse yderligere tiltag skal bl.a. forebygge de voldsomme stigninger i smitten, som det bl.a. er set i Storbritannien.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens, herunder sundhedsmyndighedernes, anbefalinger for at begrænse spredningen af COVID-19, herunder cluster B.1.1.7.
På den baggrund iværksættes bl.a. følgende tiltag – foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021:

  • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer. Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er undtaget, så længe man ikke er flere end 10 personer til stede. Derudover er visse fællesområder, hvor personer, som ikke tilhører samme husstand, bor, hvis deres boligforhold tilsiger, at de i praksis ikke kan undgå et vist mål af omgang med hinanden (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
    
  • Undtagelsen til forsamlingsforbuddet ændres, således at muligheden for at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer, herunder ved kulturarrangementer, idrætsarrangementer og konferencer, ikke længere finder anvendelse (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
    
  • Det overvejes desuden, om der skal ske yderligere indskrænkninger i undtagelserne fra forsamlingsforbuddet. Forsamlingsforbuddet vil fortsat ikke gælde i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge, ved afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, eller for udøvere af professionel idræt.
    
  • Anbefalingen om, hvor mange personer, der forsamles i private hjem, justeres, så det fremover anbefales, at man højest samles 5 personer i private hjem inkl. egen husstand. Anbefalingen omfatter ikke husstande på mere end 5 personer.
    
  • Anbefalingen om antallet af sociale kontakter sænkes til maksimalt 5 sociale kontakter, ud over sin hustand og sin arbejdsplads, hvis man fortsat møder fysisk op.
    
  • Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode.
    
  • Som følge af ændringerne i afstandsanbefalingen nedjusteres antallet af, hvor mange personer der kan opholde sig indendørs på samme tid i for eksempel dagligvarebutikker. Arealkravene i dagligvarebutikkerne øges, så færre kunder kan lukkes ind.
    
  • Udendørs kulturinstitutioner, forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier mv., skal holdes lukket for offentligheden (gældende fra fredag den 8. januar 2021).
    
  • Dagtilbuddene er åbne, idet smitten fortsat ikke er drevet af de mindste børn. Pasning af børn bør foregå i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
    
  • Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Desuden undersøges muligheden for øget brug af fx visir ifm. dagtilbud.
    
  • Der tages yderligere initiativer til at bruge den ledige testkapacitet.
    
  • Smitteopsporingen intensiveres med en særlig indsats for at opspore kontakter til smittede med den britiske virusvariant.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hjælpepakker med virkning fra 1. november 2020 og senere
Som følge af det stigende smittetryk og myndighedernes ændrede retningslinjer, har regeringen sammen med en række af Folketingets partier indgået flere aftaler om hjæpepakker. Både genåbning af tidligere pakker, forbedring af eksisterende pakker samt tilføjet nye elementer. Arbejdsmarkedets parter har også indgået aftaler om fx ny model for arbejdsfordling.

Har du brug for at vide noget mere konkret i forhold til din situation er du velkommen til at kontakte KS: http://Skriv til os 

I det følgende gennemgås de mest relevante punkter fra hjælpepakkerne:

Lønkompensation
Hvis du er er ansat i en virksomhed, som er tvunget til at lukke på grund af coronarestriktioner, vil virksomheden kunne få lønkompensation. Kompensationen udgør 75% af lønudgiften til hjemsendte ansatte på funktionærvilkår og 90% af lønnen til hjemsendte ikke funktionærer. I begge tilfælde er der et loft på kr. 30.000 per måned. Kontakt KS for nærmere rådgivning. 

Kompensationsordning for selvstændige, freelancere og kombinatører - aftalt d. 9. februar 2021

 • Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.
 • Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning.
 • Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.


Forlængelse af dagpengeretten, retten til sygedagpenge og suspension af 225-timers reglen

 • Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
 • Suspensionen af 225-timers reglen (gælder for kontanthjælpsmodtagere) forlænges tilsvarende med to måneder til og med 30. april 2021.
 • Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021.


Udvidede SU- lånemuligheder
De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende bliver forlænget til og med februar 2021. Det indebærer at du, hvis du er studerende på en videregående uddannelse, eller er i lønnet virksomhedspraktik, vil have ret til at optage ekstra SU-lån og slutlån i januar og februar for op til 6.468 kr. pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder. Studerende, der under deres nuværende uddannelse har modtaget SU, men pt. hverken kan modtage SU eller slutlån, kan tildeles slutlån i tre måneder. Se mere her: https://www.su.dk/covid-19-og-su

Forlængelse af frist for afslutning af Ph.d
Ph.d. studerende, som ikke kan afslutte deres ph.d. inden for fristen på grund af COVID-19, kan få forlænget fristen, hvis universitetet efter en konkret og individuel vurdering beslutter, at forlænge fristen som følge af restriktioner i forbindelse med håndteringen af COVID-19.

Løn og ansættelsesvilkår: tilbagevenden til arbejdet, ned i løn, hjemsendelse, arbejdsfordeling, opsigelse, ferie og afspadsering, nyt job

Kan min arbejdsgiver meddele, at jeg skal vende tilbage til mit arbejde med dags varsel?

Ja, du kan blive bedt om at møde på arbejde med dags varsel, hvis du som privatansat er hjemsendt med lønkompensation, da det er en betingelse for denne ordning, at man kan genoptage arbejdet med dags varsel. Hvis du er hjemsendt uden lønkompensation (gælder både offentligt og privatansatte) og arbejder hjemme, kan du i princippet også blive kaldt tilbage med dags varsel. Hvis du er udfordret af et meget kort varsel, vil vi anbefale, at du drøfter dette med din arbejdsgiver.

Jeg er blevet bedt om at møde på arbejde igen, men har mindreårige børn hjemme, som ikke kan komme i skole/institution. Kan jeg blive hjemme af den grund?

Nej det kan du ikke. Du er nødt til at finde alternativ pasning, hvis din arbejdsgiver beder dig møde på arbejde. Du kan selvfølgelig prøve at aftale fortsat hjemmearbejde eller finde en alternativ løsning med din arbejdsgiver, men du kan ikke nægte at møde på grund af børnene.

Jeg benytter offentlig transport til arbejde

Du skal være opmærksom på, at du stadig skal overholde din sædvanlige mødetid, selvom du rejser med det offentlige til og fra arbejde. Du kan derfor risikere at få problemer på din arbejdsplads, hvis du kommer for sent, selvom det skyldes, at du følger regeringens opfordringer. Vær opmærksom på at regeringen har indført krav om mundbind eller visir i al offentlig og privat kollektiv transport, taxi og færger.

Jeg skal møde på arbejde igen, men er bekymret for at blive smittet af mine kollegaer. Kan jeg nægte at møde op?

Vi anbefaler, at I sammen med ledelsen aftaler forholdsregler. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø - og det gælder også i forhold til kunder. Du kan ikke nægte at møde på arbejde på grund af din bekymring, medmindre du kan dokumentere at fremmøde udgør en fare for dit liv og helbred.

Kontakt KS for rådgivning, hvis du er i tvivl og følg med herinde på hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer, når der er nye informationer.

Kan jeg blive pålagt at tage til udlandet på erhvervsrejse?

Følg Udenrigsministeriets (med fleres) retningslinjer i lyset af udbruddet af COVID-19. Udenrigsministeriets rejsevejledninger opdateres løbende, afhængigt af vurderingen af smitteudvikling og indrejserestriktioner for danskere i de enkelte land. Vi anbefaler, at du tjekker Udenrigsministeriets rejsevejledninger, downloader app'en Rejseklar og tilmelder dig Danskerlisten. Læs mere om ministeriets rejseråd og rejsevejledningerne her – og kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Kan min arbejdsgiver sætte mig ned i løn?

Nej, det kan din arbejdsgiver ikke. Derimod kan I aftale, at lønnen sættes ned.

Hvis din arbejdsgiver vil sætte dig ned i løn, har du krav på et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel, og du kan vælge at betragte dig som opsagt, hvis du ikke vil acceptere de ændrede vilkår.

Hvor langt varslet er, afhænger af om du er funktionær eller ej. Du er funktionær, bl.a. når du arbejder med sprog, kommunikation eller administration i gennemsnitligt 8 timer om ugen eller derover.

Hvis du overvejer at acceptere en aftale om lønnedgang for at undgå opsigelse, anbefaler vi, at aftalen kun gælder for en aftalt periode, og relaterer sig til den konkrete coronasituationen. Vi anbefaler desuden, at I aftaler, at du i tilfælde af opsigelse får din sædvanlige løn fra før aftalens indgåelse i opsigelsesperioden. Det er også vigtigt at prøve at aftale en tilsvarende nedsættelse af arbejdstiden i perioden. Det er nemlig ikke en forudsætning.

Når det er vigtigt med en aftalt periode, og helst så kort som mulig, fx max tre måneder, hænger det også sammen med, at hvis din virksomhed går konkurs, så vil den løn, du kan få dækket fra Lønmodtagernes Garantifond afspejle den løn, du har på konkurstidspunktet og den aftale, du har om lønnedgang indtil denne ophører.

Under alle omstændigheder kan det være vigtigt, at du aftaler et lønniveau, der sikrer, at du ikke mister retten til fulde dagpenge, dvs. at du gennemsnitligt skal tjene kr. 23.336 for fuldtidsforsikrede og kr. 15.557 for deltidsforsikrede om måneden. Det gælder, hvis du ikke har haft et almindeligt lønnet job inden for de sidste 2 år.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Kan min arbejdsgiver sætte mig ned i tid og løn – og hvad skal jeg særligt være opmærksom på?

Hvis du har en aftalt arbejdstid, kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke bare sætte dig ned i tid. Men I kan aftale, at arbejdstiden ændres. I den forbindelse kan der eventuelt være tale om arbejdsdeling – altså at der arbejdes nogle dage eller uger, mens der ikke arbejdes på andre dage/uger. Kontakt hurtigt KS, hvis du bliver præsenteret for en aftale om arbejdsfordeling efter den nye model. Du har 24 timer til at beslutte dig for, om du vil være med i ordningen. 

Hvis I ikke aftaler en ændret arbejdstid, har du krav på et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel, og du kan vælge at betragte dig som opsagt, hvis du ikke vil acceptere de ændrede vilkår.

Hvor langt varslet er, afhænger af, om du er funktionær eller ej. Du er funktionær, når du blandt andet arbejder med sprog, kommunikation eller administration i 8 timer om ugen i gennemsnit eller derover.

Hvis du overvejer at acceptere en aftale om nedsat arbejdstid og lønnedgang for at undgå opsigelser, anbefaler vi, at aftalen kun gælder for en aftalt periode, og relaterer sig til coronasituationen. Vi anbefaler desuden, at I aftaler, at du i tilfælde af opsigelse får din sædvanlige løn fra før aftalens indgåelse i opsigelsesperioden. Det er også vigtigt at aftale en tilsvarende nedsættelse af arbejdstiden i perioden. Dette er nemlig ikke en forudsætning.

Når det er vigtigt med en aftalt periode – og helst så kort som mulig – fx max 3 måneder, hænger det også sammen med, at hvis din virksomhed går konkurs, så vil den løn, du kan få dækket fra Lønmodtagernes Garantifond afspejle den løn, du har på konkurstidspunktet og den aftale, du har om lønnedgang indtil den ophører.

Under alle omstændigheder kan det være vigtigt, at du aftaler et lønniveau, der sikrer, at du ikke mister retten til fulde dagpenge, dvs. at du gennemsnitligt skal tjene kr. 23.336 for fuldtidsforsikrede og kr. 15.557 for deltidsforsikrede om måneden. Det gælder, hvis du ikke har haft et almindeligt lønnet job inden for de sidste 2 år.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ikke får min løn til tiden?

I første omgang skal du kontakte KS. Hvis det er fordi virksomheden går konkurs, vil dit krav på løn være dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

Jeg er ansat på timeløn, og nu aflyser min arbejdsgiver mine vagter. Kan de det?

Det afhænger af dine konkrete ansættelsesvilkår.

Hvis dine timer på forhånd er fastsat – for eksempel, hvis du er garanteret et vist antal timer pr. uge og/eller du møder ind i henhold til en fast vagtplan – så kan din arbejdsgiver ikke bare aflyse timerne og du skal have din løn. Så skal din arbejdsgiver følge de opsigelsesbestemmelser, som gælder efter din kontrakt eller eventuelt de bestemmelser, som gælder for ændring af vagtplaner. Der kan evt. være overenskomstmæssige bestemmelser, der giver mulighed for hjemsendelse uden løn.

Hvis du ikke har et garanteret timetal, eller hvis der ikke er en fast vagtplan – for eksempel hvis du er tilkaldevagt – så kan din arbejdsgiver godt meddele, at der fremover, eventuelt for en vis periode, ikke er flere timer/vagter. kontakte KS

Hvor meget får jeg i løn, hvis jeg sendes hjem med lønkompensation opdateret 15. december 2020

Du får din fulde løn, idet din arbejdsgiver skal dække den del af lønnen, der ikke kompenseres af staten. 

Det er en forudsætning for, at din arbejdsgiver kan få lønrefusion, at du ikke arbejder, mens du er sendt hjem.

Lønkompensationsordningen kan også anvendes, hvor der forinden lokalt er opnået enighed om midlertidig lønnedgang. Det er i så fald den nedsatte løn, der anvendes i lønkompensationsordningen.

Hvis du er er ansat i en virksomhed, som er tvunget til at lukke på grund af coronarestriktioner, vil virksomheden kunne få lønkompensation. Kompensationen udgør 75% af lønudgiften til hjemsendte ansatte på funktionærvilkår og 90% af lønnen til hjemsendte ikke funktionærer. I begge tilfælde er der et loft på kr. 30.000 per måned.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver kan varsle afholdelse af feriedage dog makismalt 5 dage med indførelsen af lønkompensationsordningen her fra 2021.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Skal/må jeg arbejde, hvis jeg bliver sendt hjem med lønkompensation?

Nej, du må ikke arbejde, hvis du er omfattet af aftalen om lønkompensation. Hvis du bliver sendt hjem og skal arbejde hjemmefra, skal din arbejdsgiver betale din almindelige løn, uden at få kompensation.

Jeg er blevet opsagt – kan jeg blive omfattet af aftalen om lønkompensation?

Hvis du er opsagt før aftalen blev indgået bliver du ikke omfattet. Aftalen om lønkompensation gælder for lønmodtagere, der ikke bliver opsagt, men i stedet sendt hjem uden at skulle arbejde hjemmefra. 

Vi foreslår, at du overvejer at aftale med din arbejdsgiver at opsigelsen annulleres og du i stedet fortsat er ansat og indtræder i lønkompensationsordningen.

Virksomhederne kan kun benytte sig af aftalen, hvis de ikke efterfølgende opsiger medarbejdere, da aftalens formål er at begrænse fyringer. Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Hvis du bliver ledig, så husk, at dit kontingent til KS sættes ned. Læs mere her.

Kan jeg blive omfattet af arbejdsfordeling?

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt at nedsætte arbejdstiden og lønnen midlertidigt i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges.

Du kan blive omfattet af ordningen, forudsat at reglerne for arbejdsfordeling er fulgt. Det gælder såvel den eoprindelige ordning og de vedtagne regler om ny måde at lave arbejdsfordeling på. Konsekvensen af arbejdsfordeling er, at du som medarbejder går på nedsat tid og får supplerende dagpenge (hvis du er medlem af en A-kasse), svarende til nedgangen i arbejdstid. Satsen er højere end den almindelige dagpengesats - op til 23.000 kr. Alle typer medarbejdere kan indgå aftale om arbejdsfordeling, også funktionærer. Jobcenteret registrerer medarbejderne og underretter deres a-kasser om, hvilke medarbejdere der er på fordeling.

Kontakt KS, hvis du bliver spurgt om du vil indgå i en arbejdsfordeling.  Kontakt KS

Arbejdsfordelingen er etableret i henhold til en kollektiv overenskomst eller aftale

I en række overenskomster er der adgang til at etablere arbejdsfordeling. Det sker typisk ved, at arbejdsgiveren aftaler arbejdsfordelingsordningen med den lokale tillidsrepræsentant. Når aftalen er indgået, gælder den for alle, som er ansat i henhold til den pågældende overenskomst. De enkelte ansatte kan således ikke vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej. Når aftalen er indgået, og de opstillede betingelser er opfyldt, kan de ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen, og de i øvrigt opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.

Kollektiv aftale:

På områder, hvor der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiveren og samtlige ansatte i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte. Det er en betingelse, at alle i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller er enige i og individuelt indgår aftalen, og at der ifølge aftalen gælder ens vilkår for dem, der er omfattet af aftalen. Hvis bare én af de ansatte i den pågældende afdeling ikke vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres.  Når aftalen er indgået, og de opstillede betingelser er opfyldt, kan de ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af arbejdsfordelingen, og de i øvrigt opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.

Under en arbejdsfordeling kan du ikke få lønsikring.

Ny midlertidig arbejdsfordelingsaftale pr. 14. september 2020 - fortsat gældende

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked som et supplement til den eksisterende.

Den nye midlertidige ordning træder i kraft 14. september 2020 og kan etableres indtil den 31. december 2021. 

Hovedelementer i aftalen er blandt andet:

 • Den maksimale dagpengesats for personer i den nye ordning forhøjes til 143,50 kr. i timen – svarende til 23.000 kr. for en fuldtidsledig. Dette beløb er i dag 19.083,- kr.
 • Man forbruger ikke af sin dagpengeperiode, når man er på arbejdsfordeling, og man er ikke forpligtet til at søge job.
 • Den nye ordning vil gælde alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, såvel det overenskomstdækkede område som det ikke-overenskomstdækkede område.
 • Den enkelte medarbejder kan beslutte ikke at ville være omfattet af ordningen. Virksomheden kan så vælge om de vil afskedige den pågældende medarbejder.

Hvis man bliver præsenteret for et ønske fra sin arbejdsgiver om at indgå i en arbejdsfordeling, har man i denne midlertidige ordning 24 timer på en hverdag til at tage stilling til, om man vil indgå i ordningen.

Virksomheden skal anmelde ordningen til Jobcentret, og som medarbejder skal man melde sig ledig på Jobnet samt uploade sit CV inden 14 dage efter anmeldelsen af ordningen.
Kontakt KS for vejledning.

Kan jeg blive opsagt, fordi min arbejdsgiver mister indtjening, eller hvis der ikke er mere arbejde på grund af coronavirussen?

Du kan blive sagt op efter de sædvanlige regler i de situationer, hvor virksomheden taber omsætning pga. mistede ordrer, kunder eller lignende. Som udgangspunkt vil en opsigelse pga. arbejdsmangel eller økonomiske problemer være saglig, men det er en konkret vurdering af situationen i den enkelte virksomhed.

Kontakt KS, hvis du står i denne situation.

Hvis du bliver ledig, så husk, at dit kontingent til KS sættes ned. Læs mere her.

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg afspadserer eller holder ferie?

09-02-21: Ved brug af den nye model for arbejdsfordeling kan arbejdsgiver kræve afholdes af op til 5 feridage. Se tidligere afsnit.

Historisk:
Danmark befinder sig i en ekstraordinær og særlig situation. Alle er enige om, at arbejdsgivere, der lider et væsentligt driftsmæssigt tab, kan fravige de normale varslingsregler og i stedet varsle ferie med meget kort eller intet varsel.

På det offentlige område blev det i første omgang meldt ud, at man ikke skulle afspadsere eller holde ferie de første to uger, man var sendt hjem. Til gengæld skulle man stå til rådighed og arbejde, og det gælder stadig.

I forbindelse med at hjemsendelserne er forlænget til og med den 10. maj 2020, har de faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere indgået aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med forlængelsen. Læse mere under ”særligt for offentligt ansatte”.

I den private sektor er udgangspunktet, at det er i orden at pålægge brug af flex og afspadsering, forudsat at du ikke har opgaver at løse. Ferie skal i udgangspunktet varsles, restferie med 1 måned og hovedferie med 3 måneder. Restferie p.t. er ferien optjent i 2018, som skal være holdt inden d. 1. maj 2020. Der er en mulighed for arbejdsgiver til at undlade dette varsel, hvis ”særlige forhold gør sig gældende”. Dette gælder, hvis du sidder i uopsagt stilling. Der gælder andre regler, hvis du er blevet opsagt. Så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder hovedferie i opsigelsesperioden, hvis dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder.

I den aktuelle situation vil arbejdsgivere kunne varsle afspadsering uden varsel. Hvis man afspadserer, vil du have ret til løn.

Kan min arbejdsgiver inddrage min ferie, som er aftalt og planlagt?

Hvis du er begyndt på ferien, kan den ikke inddrages. Kun hvis du ikke er begyndt på ferien endnu, kan den muligvis inddrages, hvis der er ”væsentlige, upåregnelige driftshensyn” der gør det nødvendigt. Det er KS’ vurdering, at den nuværende situation på arbejdsmarkedet gør, at dette konkret rent faktisk kan være tilfældet. Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Historisk:
03-04-20: Ny lov giver mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.Et enigt Folketing har vedtaget, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med COVID-19. Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Udskydelse af ferie vil først og fremmest skulle ske efter aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager, men kan også ske efter pålæg fra arbejdsgiveren.

Formålet er i højere grad at sikre den nødvendige arbejdskraft til udførelse af vigtige samfundsopgaver tæt på ferieårets udløb. Herved imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft kan være påtrængende.

Der er tale et midlertidigt initiativ som følge af COVID-19, og loven vil kun gælde ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Læs loven her.

Uanset om ferien kan inddrages eller ej, kan I aftale, at den aflyses. 

5. juni 2020: Hvis din arbejdgiver benyttede sig af muligheden for at benytte lønkompensationsordningen frem til og med d. 29. august 2020, kunne du blive mødt med krav om at afholde op til 15 feriedage, hvis du optjent dem i henhold til ferieloven. Hvis det ikke var tilfældet,  måtte  arbejdsgiveren betale for dagene.  Kontakt KS, hvis du er i tvivl.

Jeg har planlagt en ferierejse til udlandet, som nu er aflyst. Skal jeg holde ferien som planlagt, selvom jeg nu ikke kommer afsted?

Ja, det skal du. Medmindre du aftaler andet med din arbejdsgiver.

Du har kun ret til at udskyde ferien, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Ligesom sygdom under din ferie (inden for nærmere rammer) kan give dig ret til erstatningsferie.

Hvad sker der, hvis jeg tager på ferie i udlandet, selvom dette frarådes? Opdateret 20. november

Udenrigsministeriet har ændret sine rejsevejledninger, så der er åbent for rejser til Island, Norge og Tyskland, mens alle ikke-nødvendige rejser til andre lande fortsat frarådes.

Udenrigsministeriet fraråder således fortsat alle ikke-nødvendige rejser til praktisk talt alle lande inden for EU/Schengen og Storbritannien såvel som for resten af verden.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes på um.dk

Udenrigsministeriet udvider med virkning fra begyndelsen af december rejsevejledningerne for EU- og Schengenlandene samt UK med en regional model for rejsevejledningerLæs mere i pressemeddelelsen her. Det giver mulighed for at åbne for rejser til regioner med lav smitte i orange lande og lukke for rejser til regioner med høj smitte i ellers gule lande.

Vi anbefaler derfor, at du tjekker ministeriets rejsevejledninger, inden du planlægger rejsen.

Hvis du tager afsted til et land, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes, skal du være opmærksom på, at der på mange arbejdspladser gælder retningslinjer, som pålæger dig at blive hjemme fra arbejde i 14 dage efter hjemkomsten for at begrænse risikoen for smittespredning. Hvis du ikke kan løse opgaverne hjemmefra vil du som udgangspunkt ikke have ret til løn i perioden. Det kan også have ansættelsesretlige konsekvenser.

Det kan også betyde, at du ikke er dækket af din rejseforsikring. Du kan læse om Trygs rejseforsikring her.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie, jeg ellers har aftalt at udskyde til næste ferieår?

Nej, der er ikke hjemmel i ferieloven til at pålægge dig at holde ferie, som allerede er aftalt udskudt til næste ferieår, men det kan ændre sig, hvis coronasituationen fortsætter. Du og din arbejdsgiver kan også aftale, at ferien holdes.

Kan jeg blive pålagt at holde fri, mens jeg er sygemeldt?

Nej, det kan du ikke.

Jeg er gået ned i løn. Hvad betyder det, når jeg skal holde ferie med løn?

Hvis du har optjent ret til ferie med løn, skal du have din sædvanlige faste løn inkl. pension under ferien på det tidspunkt, hvor du holder ferie. Det gælder også selvom din løn har ændret sig siden optjeningsåret, medmindre det skyldes at du også er gået ned i tid.

En lønnedgang i optjeningsåret påvirker de feriepenge, som din arbejdsgiver skal indbetale til Feriekonto, hvis du fratræder. Feriepenge beregnes med 12,5% af den skattepligtige løn i optjeningsåret

Du kan beregne dine feriepenge her.

Jeg er gået ned i tid. Hvad betyder det, når jeg skal holde ferie?

Hvis du aftaler at gå op eller ned i tid, får det betydning for din løn på det tidspunkt, du holder ferie. Din løn under ferien reguleres forholdsmæssigt på baggrund af en differenceberegning. Du kan læse mere her og kontakt KS, hvis du har spørgsmål.

Jeg starter nyt job, men opstarten er udskudt eller aflyst pga corona. Hvad gør jeg?

Jeg er ledig og skulle starte den 1. april 2020. Nu har min kommende arbejdsgiver meddelt, at han vil udskyde min første dag til den 1. maj 2020 på grund af coronasituationen. Hvad sker der, hvis jeg siger ja til dette?

Hvis I er enige om at udskyde din startdato, skal du huske at få rettet datoen i din ansættelseskontrakt. Når I udskyder din startdato, er du ikke berettiget til løn fra 1. april men da du fortsat er ledig, vil du stadig kunne få dagpenge og eventuel lønsikring frem til du starter på dit nye arbejde.

Jeg skulle starte nyt arbejde 1. maj, men nu har min kommende arbejdsgiver meddelt, at jeg ikke skal starte alligevel. Hvad gør jeg nu?

Du har krav på at få løn i dit opsigelsesvarsel, når din kommende arbejdsgiver beslutter, at han ikke kan lade dig starte alligevel. Dit opsigelsesvarsel vil fremgå af din kontrakt. Har I aftalt prøvetid vil varslet typisk være 14 dage. Hvis din kommende arbejdsgiver ikke vil betale løn i dit opsigelsesvarsel, skal du kontakte kontakte KS for bistand. I forhold til din dagpengeret, skal du kontakte A-kassen for yderligere vejledning.

Jeg har opsagt mit job for at overtage nyt job pr. 1.oktober. Min nye arbejdsgiver har udskudt startdatoen til den 1. november

Du vil i den mellemliggende periode ikke kunne modtage dagpenge på grund af de nuværende rådighedsregler. Vi anbefaler derfor, at du kontakter A-kassen hurtigst muligt, for at få yderlige vejledning om din situation.

Smitterisiko, børnepasning, arbejdsskadeforsikring

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har symptomer på coronavirus?

Ring til egen læge, hold dig hjemme, til du er fri for symptomer og sygemeld dig til din arbejdsgiver. Følg i øvrigt myndighedernes retningslinjer, som du kan læse her.

Du har ret til din sædvanlige løn.

Jeg er gravid. Skal jeg gå på arbejde?

Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger til personer, der er i en særlig risikogruppe – herunder gravide. Det kan være vanskeligt at overholde anbefalingerne, når man skal møde på arbejde. Derfor bør din arbejdsgiver tage særligt hensyn til dig og sende dig hjem med løn – og hvis det er muligt bede dig arbejde hjemmefra.

Det er i sidste instans en lægelig vurdering, om det er forsvarligt at gå på arbejde. Hvis arbejdsgiver ønsker, at du som gravid møder på arbejdspladsen, bør du tale med din læge om det.

Sundhedsstyrelsens seneste anbefaling (15.9.20): Hvis du er gravid og ansat i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud 0-6 år, og hvis du har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, skal du omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor du ikke har tæt kontakt med andre fra fulde 28 graviditetsuger (28+0) og resten af graviditeten. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt skal du fraværsmeldes.

Hvordan håndteres COVID19-situationen på arbejdspladsen og i forhold til kunder og eksterne kontakter? Opdateret 20. november 2020

Vi anbefaler, at I sammen med ledelsen aftaler forholdsregler. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø - og det gælder også i forhold til kunder.

Du kan læse myndighedernes retningslinjer for kontorarbejdspladser her:

Private arbejdspladser

https://www.medst.dk/media/6966/3retningslinjer-for-ansvarlig-genaabning-af-offentlige-kontorarbejdspladser_.pdf

Lov om arbejdsgivers ret til at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID 19

Folketinget har 18. november vedtaget regeringens lovforslag om arbejdsgivers adgang til at pålægge medarbejderne at få foretaget en coronatest, og meddele arbejdsgiver resultatet. 

Loven siger for det første, at der skal være et sagligt grundlag for at pålægge medarbejderne at få foretaget en test. Ér der det, har medarbejderne pligt til at få foretaget testen og meddele resultatet til arbejdsgiver. Arbejdsgiver skal afholde alle omkostninger og  betale for eventuel transport og honorering, hvis testen foretages uden for arbejdstiden. Hvis  du ikke retter dig  efter et sagligt pålæg, kan dette i sidste ende medføre ansættelsesretlige sanktioner (i sin yderste konsekvens fyring), hvis arbejdsgiver på forhånd har gjort opmærksom på dette.

Loven gælder både for offentligt og privatansatte, og bortfalder automatisk med udgangen af juni 2021.

Kontakt KS for rådgivning, hvis du er i tvivl og følg med herinde på hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer, når der er nye informationer.

Til dig, der bruger offentlig transport ændret 2. september 2020

Du skal være opmærksom på, at du stadig skal overholde din sædvanlige mødetid, selvom du rejser med det offentlige til og fra arbejde. Du kan derfor risikere at få problemer på din arbejdsplads, hvis du kommer for sent, selvom det skyldes, at du følger regeringens opfordringer.

Arbejdsgiverorganisationerne har i den forbindelse opfordret til, at der udvises størst mulig fleksibilitet på arbejdspladserne. Aftal derfor eventuelle ændringer af din mødetid med ledelsen, hvis det bliver nødvendigt at komme/gå tidligere eller senere end sædvanligt. Du kan læse mere om transportministeriets anbefalinger vedrørende kollektiv trafik her:  Transportministeriets anbefalinger.

Du skal stadig skal overholde din sædvanlige mødetid, selvom du rejser med det offentlige til og fra arbejde. Du kan derfor risikere at få problemer på din arbejdsplads, hvis du kommer for sent, selvom det skyldes, at du følger regeringens opfordringer. Vær opmærksom på at regeringen har indført krav om mundbind eller visir i al offentlig og privat kollektiv transport, taxi og færger.

Mit barn er sendt hjem fra skole og institution.Kan jeg blive hjemme for at passe mit barn? Opdateret 14. september 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev torsdag enige om en aftale, der giver forældre til hjemsendte børn mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge.

 

 

Efteråret nærmer sig og vi er på vej ind i en sæson med forkølelser og influenza med symptomer, som kan ligne symptomerne på en begyndende COVID-19.

 

Som følge af covid-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger oplever nogle forældre udfordringer med at passe deres børn, der er konstateret smittet med covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet.

 

Som forælder til et barn, som ikke kan være alene under selvisoleringen, har du ifølge de offentlige overenskomster ret til at blive hjemme med løn i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag, hvis barnet bor hos dig og arbejdsopgaverne i øvrigt tillader det. Hvis barnets sygdom strækker sig længere end det, har det været et stort problem for familierne. Et problem, som KS har peget på flere gange. Læs her

https://kommunikationogsprog.dk/nyheder/hj%C3%A6lp-til-b%C3%B8rnefamilierne.

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev torsdag enige om en aftale, der giver forældre til hjemsendte børn mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge.

 

Nu giver en trepartsaftale mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Aftalen gælder frem til den 31. december 2020.

 

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns første og anden sygedag.

 

Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter samtidig enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

 

Det forventes, at ordningen vil træde i kraft den 1. oktober 2020.

 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil snarest muligt få den stemt igennem i Folketingssalen, så forældrene hurtigt kan glæde af den. Se aftalen her.

Må jeg tage mit barn med på arbejde?

Du kan kun tage dit barn med på arbejde, hvis din arbejdsgiver tillader det. Derudover er det ikke alle arbejdspladser, som er børneegnede, og i den nuværende situation, hvor myndighederne har opfordret til undgå tæt kontakt på arbejdspladserne, vil det sjældent være hensigtsmæssigt at tage børn med på arbejde.

Dækker min arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, når jeg arbejder hjemme?

Hvis du som medarbejder til skade under hjemmearbejde, er du fortsat dækket af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under. Grænserne er naturligvis mere uklare, når medarbejdere arbejder hjemme, og formodningen for, at ulykken skyldes arbejdet, er ikke helt den samme, når skaden sker under hjemmearbejde. Arbejdsgiveren har ikke mange muligheder for at påvirke indretning af hjemmet eller hjemmearbejdspladsen og bærer derfor ikke risikoen for skader, der skyldes hjemmets indretning m.m. Det afgørende er, om din adfærd var bestemt af arbejdsforholdet eller ikke, og om du var beskæftiget i arbejdsgiverens interesse.

Læs mere om betingelserne her.

 

Jeg er i en risikogruppe, kan jeg blive hjemme fra arbejde?

Folketingets partier er 15. maj 2020 blevet enige om en ordning, så medarbejdere i en risikogruppe kan blive hjemme fra arbejde i genåbningsfasen. Det er din egen læge, som vurderer, om du befinder dig i en risikogruppe. Se sundhedsstyrelsens retningslinjer om personer i særlige risikogrupper her

Hvis du befinder dig i en risikogruppe, kan du efter aftale med din arbejdsgiver blive væk fra arbejdet med løn i fraværsperioden under genåbningen. Forudsætningen er, at du ikke kan arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så smittefaren kan undgås. Din arbejdsgiver kan i denne periode få refusion for sygedagpengene fra første dag og indtil du er blevet testet negativ. Ordningen er indtil videre forlænget til 31. marts 2021.

I regioner og kommuner, kan ansatte , som befinder sig i en risikogruppe eller som er pårørende til familiemedlemmer i en særlig risikogruppe, og som er fritaget for tjeneste, kan blive hjemme med løn. Aftalerne mellem de faglige organisationer og de regionale og kommunale arbejdsgivere er indtil videre forlænget frem til 31. januar 2021. I skrivende stund er aftalen i staten ikke forlænget, men det forventes at komme på plads snarest.

Den regionale aftale.

Den kommunale aftale.

 

Læs loven her

Kontakt eventuelt KS

Særligt for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere 

Nu skal du igen stå til rådighed, hvis du er ledig – beskæftigelsesindsatsen er åbnet 27. maj. Opdateret 16. juni 2020

Hvis du er ledig, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal søge 2 jobs om ugen, komme til møder i jobcentret og a-kassen samt udfylde Min Plan, Krav til jobsøgning og have et tilgængeligt CV på jobnet.dk

Din ret og pligt til aktivering er også tilbage. Det vil sige, at du har ret til at komme i løntilskudsjob og virksomhedspraktik.

Dit forbrug af dagpengeperioden ændres løbende - se også hvad din a-kasse skriver på deres hjemmeside for de nyeste regler.

Opbruger jeg min dagpengeret?

Mister du din dagpengeret mellem 10 nov. 2020 - 31. okt. 2021?
Hvis du mister din dagpengeret mellem 1. november 2020 og 31. oktober 2021 -så får du automatisk 2 måneders ekstra dagpengeret.

Ledig i perioden 1. januar 2021 - 30. april 2021
Dagpengeperioden fra den 1. januar 2021 til den 28. februar 2021 tæller ikke med i det samlede dagpengeforbrug. Det gælder både for supplerende dagpenge og almindelige dagpenge. Så er du ledig i hele eller dele af perioden 1. januar 2021 til 31. februar 2021, så er din dagpengeperiode "gratis" i det tidsrum og kan ses som en forlængelse af dagpengeperioden.

Ledig i perioden 1. marts 2020 - 31. august 2020
Dagpengeperioden fra den 1. marts 2020 til den 31. august 2020 tæller ikke med i det samlede dagpengeforbrug. Det gælder både for supplerende dagpenge og almindelige dagpenge. Så var du ledig op til og/ eller mellem 1. marts og 31. august, så er din dagpengeperiode "gratis" i det tidsrum og kan ses som en forlængelse af dagpengeperioden.

Det betyder, at ingen ledige mister retten til dagpenge i perioden fra den 1. november 2020 til den 28. februar 2021.

For sygedagpengemodtagere gælder

Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021. 

Historisk:
Folketinget besluttede  at udvide den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpengene i tre måneder som følge af COVID-19-situationen. Formålet med udvidelsen er, at ingen sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Med loven får tre grupper af sygedagpengemodtagere ret til at få forlænget sygedagpengeperioden i tre måneder:

 • Personer, hvor den almindelige sygedagpengeperiode på 22 uger udløber i løbet af perioden (§ 26).
 • Personer, der har fået forlænget sygedagpengene – fx fordi arbejdsevnen skulle afklares – men hvor forlængelsen ”udløber” i perioden (§ 26 a).
 • Personer, der får udbetalt sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på grund af en livstruende, alvorlig sygdom – men hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden (§ 26 b).
 • For personer, hvor sygedagpengene allerede er forlænget efter §§ 26, 26 a eller 26 b, bliver udbetalingen af sygedagpenge forlænget i endnu 3 måneder.

Inden den midlertidige forlængelse udløber, skal kommunen tage stilling til sagen efter de almindelige regler.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sygedagpengemodtagere får  i forbindelse med den seneste hjælpepakke fra 31. oktober retten til sygedagpenge forlænget med tre måneder, og overgår ikke til jobafklaringsforløb i perioden frem til 31. januar 2021. Der er tale om en midlertidig forlængelsesregel som betyder, at hvis du har nået revurderingstidspunktet for dine sygedagpenge, eller den nuværende forlængelse ophører, og retten ikke kan forlænges efter de almindelige forlængelsesregler, så kan retten til sygedagpenge forlænges fra 31. oktober til og med 31. januar.

Kontakt KS, hvis du har spørgsmål til disse emner.