Prisfastsættelsen

Minimumssats på 600 kroner i timen i 2016-2017

KS råder dig til som minimum at tage 600 kroner i timen for freelancearbejde i 2016-2017. Vi er kommet frem til minimumssatsen ved at se på gennemsnitslønnen for KS’erne i fast beskæftigelse og så lægge 100 procent oveni.

Vi har lagt 100 procent oveni, fordi du som freelancer ikke har en række af de goder, som fastansatte har. Det gælder for eksempel ferie, løn under barsel og sygdom og betalt efteruddannelse. Hertil kommer, at du - som altovervejende hovedregel - ikke er dækket af en arbejdsgivers forsikring, at du selv skal betale for strøm, pc og andre hjælpemidler, og at der kan være ledige perioder mellem de forskellige opgaver.

Du skal dog være opmærksom på, at den takst, som du tager, skal ses i lyset af din oparbejdede erfaring og arbejdets karakter. Den takst, du tager, kan/skal derfor også være højere i lyset heraf.

Brug KS' lønstatistik når du skal fastsætte din pris

Find inspiration i KS’ lønstatistik, når du skal fastsætte din timepris. Find en sammenlignelig tabel og divider medianen med 160,33. Det skal du gøre, fordi 160,33 timer er månedsnormen, når arbejdsugen hedder 37 timer.

Tallene i lønstatistikken bygger på lønninger fra det foregående år, og du skal derfor lægge dette års forventede prisstigning eller lønstigning oven i den timepris, du er kommet frem til. Du skal vælge den stigning, der er forventet højest. Hvis den forventede lønstigning er højere end den forventede prisstigning, skal du vælge den forventede lønstigning - og omvendt.

Den timepris, du nu er kommet frem til, er inklusive pension og ferietillæg, men der er ikke taget højde for løn under ferie, sygdom og perioder med færre opgaver.

Når du skal indregne ferie og fridage i din timepris, skal du regne med, at en fridag udgør 0,45 procent af lønnen.

Tabel: Lønskøn 2016-2017 fra forskellige institutioner    
  DØRS NB FM LO
  pct. vis stigning
  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Nominelløn 2,0 2,3 2,2 2,5 2,1 2,5 2,3 2,5
Inflation 0,6 1,6 0,3 1,5 0,6 1,5 0,5 1,3
Realløn 1,4 0,7 1,9 1,0 1,5 1,0 1,8 1,2
Kilde: DØRS: Dansk Økonomi, forår 2016 (De Økonomiske Råd, maj 2016), NB: Kvartalsoversigt 1.kvt. (Nationalbanken, juni 2016),
FM: Økonomisk Redegørelse (Finansministeriet, maj 2016), LO:  
Øje på beskæftigelse (LO, maj 2016)          

 

Ønsker du at læse yderligere om AC' pejlemærkerne, kan dette gøres her.

Priser ved foredrag og forelæsning

Tolkehonorar

Din pris er dynamisk - vær bevidst om ændringer

Det er væsentligt, at du hele tiden er bevist om ændringer, der kan påvirke din pris.

Dine omkostninger ved at drive virksomheden er måske øget, fordi du har indrettet dig i nye lokaler eller købt nyt materiel.

Det kan betyde, at du er nødt til at sætte prisen op. Omvendt kan konkurrencesituationen ændre sig, så du bliver nødt til at sænke din pris.

Vi har lavet en tjekliste over de forhold, der kan påvirke din pris, og som vi anbefaler, at du gennemgår i forbindelse med fastsættelsen af din pris.