Offentlige overenskomster

I den offentlige sektor bliver stort set alle medarbejdere ansat på kollektiv overenskomst.

Det vil sige, at du får
 • pension
 • fuld løn under barsel i op til 24 uger efter fødslen
 • to en halv times betalt frokost om ugen
 • merarbejdsbetaling, når chefen pålægger overarbejde
 • adgang til betalt efteruddannelse og kompetenceudvikling.


Husk, at du som ansat i det offentlige selvfølgelig altid kan få rådgivning om løn, karriere og job i KS.

Overenskomst for akademikere ansat i staten 2015
Overenskomst for akademikere ansat i kommuner 2015
Overenskomst for akademikere ansat i regioner 2015
 

Overenskomstforhandlinger i det offentlige 2018
Overenskomster og aftaler i den offentlige sektor skal fornys 1. april 2018.

Forløbet op til forhandlingerne er langt og involverer mange. Vigtigst er dog dig som medlem. For det er dig, forhandlingerne drejer sig om, og dig som skal stemme ja eller nej til sidst.

Du kan senst 5. marts 2017 komme med forslag til, hvad du synes, KS skal stille krav om.

Send dine forslag til krav

Alle medlemmer har mulighed for at foreslå, hvilke krav KS skal fremsætte.

Der er ingen facitliste for, hvad du kan foreslå. Forslagene bliver samlet og diskuteret med KS' tillidsrepræsentanter, i KS’ Forhandlingsudvalg for den offentlige sektor og i hovedbestyrelsen.

Herefter bliver de sendt til Akademikerne, inden forslagene bliver sendt til arbejdsgiverne. Du kan læse mere om tidsplan og procedure for overenskomstforhandlingerne nedenfor.


Send dine forslag til krav - eller spørgsmål til 
Susanne Boberg Sloth sbt@kommunikationogsprog.dk
eller
Jacob Suhr jsu@kommunikationogsprog.dk,


Forslag skal sendes senest søndag den 5. marts 2017.

Baggrund og inspiration

KS’ Forhandlingsudvalg for den offentlige sektor har lavet et oplæg til overenskomstforhandlingerne. Her kan du læse om rammerne for og forventningerne til overenskomstforhandlingerne.

Der er listet en række temaer, vi synes, er vigtige at være opmærksomme på.

Vi har også til inspiration lavet nogle konkrete forslag til krav.

Læs oplægget til OK-18 her

Tidsplan og procedure for lønforhandlingerne

Tidsplan 

Januar - februar 2017: Indsendelse af forslag til krav fra klubber, tillidsrepræsentanter og medlemmer.
Januar - februar 2017:   Mulighed for klubmøder om OK-15
5. marts 2017:      Deadline for indsendelse af forslag til krav
15.-16 marts 2017:   Krav formuleres på seminar for KS’ tillidsrepræsentanter
Maj-juni 2017:     KS’ forhandlingsudvalg for den offentlige sektor og hovedbestyrelse vedtager KS’ endelige krav.
Oktober 2017:      Endelig vedtagelse af Akademikernes samlede krav
Ultimo 2018:    Forhandlinger påbegyndes
Januar-februar 2018:  Forhandlinger
Marts 2018:   Gennemførelse af urafstemning blandt KS’ offentligt ansatte medlemmer
1. april 2018:     

Ikrafttræden af nye overenskomster og aftaler

En lang proces
Der er mange aktører i processen omkring overenskomstforhandlinger.

Forslag til krav skal samles ind fra medlemmer, tillidsrepræsentanter og klubber og derefter behandles i organisationerne – herunder KS.
Herefter bliver forslagene sendt til Akademikerne.

Endelig bliver forslagene koordineret, så akademikerorganisationerne kan indgå en forhandlingsaftale.

Forhandlingsaftalen indeholder alle de krav, som organisationerne fremsætter over for arbejdsgiverne.

Organisationerne skal være enige om kravene, inden forhandlingsaftalen kan indgås. 

I den forbindelse kan forslag til krav udgå, blive omformuleret eller ændret. Det er altså ikke givet, at alle de krav, én organisation stiller forslag om, bliver en del af forhandlingsaftalen og dermed fremsat over for arbejdsgiverne.

Til gengæld står alle organisationer bag alle krav – også selvom et krav ”kun” måtte komme fra én organisation og omfatte én organisations medlemmer.

Forhandlingerne foregår med de offentlige arbejdsgiverparter:

 • Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen)
  for de statsligt ansatte
 • Kommunernes Landsforening (KL)
  for de kommunalt ansatte
 • Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn)
  for de regionalt ansatte.


KS forhandler enten direkte eller via Akademikerne med alle tre

Forhandlingerne starter omkring årsskiftet, men det afgørende, hektiske forhandlingsforløb ligger typisk i februar. Parterne bestræber sig på, at forhandlingerne bliver afsluttet inden 1. marts.

Kan der ikke nås et resultat, videreføres forhandlingerne i Forligsinstitutionen.

Hvis parterne bliver enige om et forhandlingsresultat*, bliver det sendt til organisationerne – herunder KS, som i sidste ende godkender eller forkaster resultatet.

I KS er det medlemmerne, som bestemmer dette ved en urafstemning. 

* I Forligsinstitutionen kan der også være tale om en mæglingsskitse, som forligsmanden fremsætter

Hvad kom der ud af de sidste overenskomstforhandlinger?

De sidste overenskomstforhandlinger var i 2015.

Læs hovedlinjerne i, hvad der blev aftalt dengang.