30. september 2015

Skal din arbejdsplads flytte?

Regeringen har i dag offentliggjort, hvilke statslige arbejdspladser som skal flytte fra København til provinsen. Der er tale om 3.900 ansatte fra en lang række styrelser og institutioner, som helt eller delvist bliver flyttet. Se listen nedenfor.

Flytningen af ens arbejdsplads har både juridiske og personlige konsekvenser og under alle omstændigheder er det en stor omvæltning. KS står naturligvis klar med rådgivning og sparring til den beslutning, som du skal tage: Skal jeg – og eventuelt min familie – flytte med eller ej?

Både den juridiske og den personlige vurdering er naturligvis altid konkret. Men her er nogle tommelfingerregler, som du kan tage udgangspunkt i og så – som nævnt – kontakte os for en nærmere vurdering og rådgivning:

  • Flytter du med: Du bevarer dine løn- og ansættelsesvilkår, idet dit tjenestested i sagens natur dog bliver ændret. Som altovervejende vil flytningen være en væsentlig vilkårsændring, hvorfor flytningen tidligst kan ske med et varsel svarende til dit individuelle opsigelsesvarsel og du vil blive hørt i denne forbindelse. Sker der andre ændringer – for eksempel dit jobindhold – skal det vurderes, om det er en ændring, som går ud over, hvad du skal tåle. Du kan også have ret til flyttegodtgørelse.

  • Flytter du ikke med: Der vil som altovervejende hovedregel være tale om en væsentlig vilkårsændring, hvorfor din arbejdsgiver vil høre dig om ændringen. Vælger du at sige nej til flytningen, vil det have den konsekvens, at du betragtes som opsagt med (mindst) det, der svarer til dit individuelle opsigelsesvarsel. Har du været ansat i mindst 12 år, vil du have ret til en fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.

  • Hvis flytteafstanden ikke gør det til en væsentlig ændring i dit ansættelsesforhold, er du forpligtet til at flytte med. Hvis du vælger af forskellige grunde ikke at flytte med i den situation, anses det for en opsigelse fra din side.

  • Flytningen skal drøftes i samarbejdsudvalget (SU): Flytningen af en arbejdsplads er en væsentlig ændring af arbejdsforholdene, som skal drøftes i institutionens/styrelsens Samarbejdsudvalg, som også vil drøfte og fastlægge lokale retningslinjer, som skal støtte op om processen.

I KS må vi tage regeringens beslutning om udflytning af de statslige arbejdspladser til efterretning. Også selvom det kan undre, at regeringen griber til midlet at flytte statslige arbejdspladser for at skabe vækst i yderområderne, når nu al dokumentation viser, at det rent faktisk ikke medfører vækst. Det gør derimod at støtte det private erhvervslivs vækstmuligheder. Men vi har fra starten af de politiske overvejelser herom lagt vægt på, at staten så også må tage hånd om de konsekvenser, som flytningerne har for både de medarbejdere, som flytter med og dem, som ikke kan eller vil flytte med. Vi har også påpeget, at regeringen må tage ansvar for de omkostninger, som flytningerne fører med sig inklusive det midlertidige effektivitetstab, som er dokumenteret i forbindelse med tidligere udflytninger. Det gælder ikke mindst arbejdsmiljøet, hvor det er veldokumenteret, at organisationsændringer er noget af det, som har en markant negativ effekt på arbejdsmiljøet. For eksempel pegede over en tredjedel af de offentligt ansatte KS’ere i den seneste undersøgelse på, at organisationsændringer er baggrunden for arbejdsmiljømæssige problemer.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth siger:
- Jeg kan godt forstå både den frustration og ængstelse, som flytningerne medfører for de allerede ansatte og det håb og den forventning, som er i de byer, som nu kan se frem til nye statslige arbejdspladser. I dette krydsfelt er det afgørende, at staten som ansvarlig arbejdsgiver tager hånd om både medarbejderne og institutionerne og tager det udgangspunkt, at arbejdsmiljøet ér påvirket allerede nu og vil være det i lang tid fremover. For så vidt angår medarbejderne er jeg glad for, at regeringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2016 har afsat en reserve på 400 mio. kr., som skal medgå til finansiering vedrørende udflytning af statslige arbejdspladser. De penge regner jeg med bliver prioriteret til såvel dem som flytter med i form af for eksempel kompetenceudvikling og dem, som ikke flytter med i form af for eksempel gode muligheder for omplacering, outplacementforløb, tryghedsordninger med videre. Men samtidig friholder man ikke de institutioner, som skal flytte, fra grønthøsterbesparelserne og det er på ingen måde klart, at de 400 mio. kr. er tilstrækkelige. Det ligner ærlig talt, at man fodrer hunden med sin egen hale. Så jeg frygter, at vi kommer til at stå tilbage med det pæne papir uden at virkeligheden følger med. Bliver det sådan, bliver taberne både medarbejderne og staten som arbejdsgiver. Og dermed i sidste ende os alle sammen. Finansministeren sagde på dagens pressemøde, at det er afgørende, at processen bliver ”ordentlig”. Det har vi tænkt os at holde ham op på og som nævnt tillader jeg mig på forhånd at være skeptisk.

Hele institutioner, der flyttes ud inkl. antal medarbejdere:
Udlændingestyrelsen: 375
Arbejdsskadestyrelsen: 325
Statens Administration: 294
Søfartsstyrelsen: 190
Geodatastyrelsen: 96
DIIS: 88
Civilstyrelsen: 84
Naturstyrelsen: 81
Færdselsstyrelsen: 65
Danmarks Evalueringsinstitut: 62
Spillemyndigheden: 50
Danmarks Akkrediteringsinstitution: 42
Børnerådet: 16
Danida Fellowship Centre: 15
Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed: 13
Jagt og Skovbrugsmuseet: 13
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane: 11
Statens Værksteder for Kunst: 8
Rådet for Socialt Udsatte: 5
Taksationssekretariatet: 2
I alt: 1.835 arbejdspladser

Dele af følgende arbejdspladser skal flyttes:
NaturErhvervsstyrelsen: 390
BaneDanmark: 310
SKAT: 200
Socialstyrelsen: 177
Diverse klagenævn: 162
Styrelsen for Patientsikkerhed: 100
Miljøstyrelsen: 61
Arbejdstilsynet: 60
Energinet.dk: 56
Energistyrelsen: 51
Ankestyrelsen: 50
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: 37
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning: 37
Patient- og Varemærkestyrelsen: 35
Bygningsstyrelsen: 32
Erhvervsstyrelsen: 31
Skatteankestyrelsen: 25
Øvrige flytninger fra Hovedstaden: 250
I alt: 2.064 arbejdspladser

Kilde: Jyllands-Posten

(opdateres)