5. november 2013

KS arbejder for nye regler for løntilskud

- Jeg mener ikke, det er nødvendigt at sætte sig ind i hele dagpengesystemet, når man bliver jobsøgende, men hvis det er et løntilskudsjob, så er det nu min erfaring, at man selv er nødt til at sætte sig ind i reglerne. Det er også vigtigt, om det er privat eller offentligt, for der er forskel på, hvad man får i løn og der er også forskel på sandsynligheden for, at der kommer et job ud af det. Der er jo mange, der får et rigtigt job ud af det, bare ikke i det offentlige.

Sådan sagde et KS-medlem til KS’ nyhedsbrevet for nylig. Vi bragte historien om hendes dårlige erfaringer som nyuddannet jobsøgende og det fik et andet medlem til at stille det helt relevante spørgsmål på hjemmesiden: Hvorfor gør fagforeningerne ikke mere for at forhindre, at arbejdsgivere gentagne gange bruger løntilskudsjobbere i samme arbejdsfunktion? Det er jo reelt arbejde, som burde besættes af kontraktansat?

Løntilskudsjob har traditionelt været en god vej til at komme ind på arbejdsmarkedet, men i de seneste år er antallet af offentlige løntilskudsjob steget kraftigt, blandt andet fordi kommunerne får en langt bedre refusion, når de opretter stillinger med løntilskud.
Refusionen fører til et incitament til at spekulere i billig anvendelse af ledige gennem oprettelse af udsigtsløse løntilskudsjob, hvor den ene ledige erstatter den anden, og som fortrænger ordinære stillinger. En undersøgelse fra 2010 blandt dimittender viste, at hver femte løntilskudsstilling fortrængte et ordinært job.

KS mener at fokus for beskæftigelsesindsatsen skal være at få de ledige i ordinære job så hurtigt som muligt. Løntilskudsjob i den private sektor er stadig den mest effektive vej til et job. Derfor mener vi, at dimittender skal kunne komme i løntilskudsjob hurtigst muligt uden af skulle vente i seks måneder, sådan som reglerne er nu. Det skal også være muligt at fortsætte i et privat løntilskud, også selvom dagpengeperioden er udløbet.

KS mener også, at de offentlige arbejdsgivere skal satse på mulighederne i den nye akademikeroverenskomst fra 2013 og oprette etårige introduktionsstillinger til dimittender, som har være ledige i et år, så de sikres en løn på 80 procent af den overenskomstmæssige begyndelsesløn og rimelig tid til uddannelse og oplæring.
Vi mener også, at de offentlige arbejdsgivere skal kun kunne oprette løntilskudsjob af tre måneders varighed, hvis den ledige efterfølgende tilbydes tre måneders ordinær beskæftigelse. Og når der sker ansættelse i job med løntilskud, skal det ikke bare være, men også betragtes som et arbejde lige som alle andre. Det betyder blandt andet, at perioder i ansættelse med løntilskud skal tælle med i perioden for optjening af dagpengeret.
Endelig mener vi, at refusionsordningen i forbindelse med offentlige løntilskud bør ændres, og at kvoteordningen, som pålægger de offentlige arbejdsgivere at oprette et vist antal løntilskudsjob, fjernes.

I forbindelse med en kommende revision af beskæftigelsesindsatsen har KS sammen med de andre akademikerorganisationer fremsat de nævnte forslag og en lang række andre med fokus på at skabe flere jobmuligheder og sikre et stærkere samspil mellem beskæftigelsesindsatsen og vækst- og erhvervspolitikken til Carsten Koch Udvalget, som skal komme med et udspil til en ændret beskæftigelsesindsats inden årets udgang. Se alle forslagene her