1. juni 2016

Hvad betyder kommunikation for dansk handel?

Der bør forskes i hvordan international og interkulturel kommunikation indvirker positivt såvel som negativt på erhvervslivets handel med andre lande og andre kulturer, foreslår KS som en del af sit bidrag til FORSK2025-kataloget.

Formålet med FORSK2025 er at lave et nyt katalog, hvori de mest løfterige områder for samfundets investeringer i forskning identificeres. Investeringer i forskning skal give værdi for hele samfundet. Derfor skal investeringerne foretages på baggrund af solid viden. Med FORSK2025-kataloget skabes et godt grundlag for at prioritere midlerne, så investeringerne giver størst muligt udbytte i form af ny viden, arbejdspladser, vækst og velfærd i hele Danmark.
Dét er oplægget fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kommunikation og Sprogs bidrag til kataloget har overskriften Verden er under forandring:

Forandringsprocesserne kommer til udtryk i en række alment anerkendte megatrends, eksempelvis migration, klimaændringer, øget befolkningstilvækst. Men også i reduktion af fattigdom og dermed øget forbrug og energiforbrug, i fortsat global opvarmning, i mangel på vand i nogle områder og i for meget vand i andre områder, i epidemier. Det er ikke fremtidsscenarier, det er dagens orden.
Faktorer som migration og befolkningstilvækst vil, i høj grad båret frem af den verdensomspændende digitale kommunikationsteknologi, resultere i møde med andre kulturer og andre sprog i et stigende omfang. Der er brug for løsningsforslag til de udfordringer, vi står over for. Løsningsforslag, der ikke kommunikeres til de relevante målgrupper på den rigtige måde kan medvirke til at forstærke problemstillingerne. Derfor er der brug for forskning i og ny viden om, hvordan kommunikation indgår som en komponent i løsning af globale udfordringer. Udfordringer og løsningsforslag, der vil kunne resultere i erhvervsaktivitet, nye jobs og vækst i Danmark.

Erhvervslivets udfordringer
Dansk erhvervsliv er i stigende omfang i global konkurrence med virksomheder hjemmehørende andre steder. Mødet med andre måder at kommunikere på, andre sprog, andre kulturer og andre måder at handle på begynder så at sige i virksomhedernes innovations- og designprocesser. Modtagerrettet kommunikation er i stigende grad en integreret del af en virksomheds produkter, ligesom virksomhederne skal have styr på deres stakeholderkommunikation, stakeholdere forstået i bred forstand, herunder også klimaorganisationer, NGO’ er og andre. Ofte hører vi, at Danmark ”mister markedsandele” på et internationalt marked. Der bør forskes i hvordan international og interkulturel kommunikation indvirker positivt såvel som negativt på erhvervslivets handel med andre lande og andre kulturer. Hvori består den centrale kernefaglighed, der kan medvirke til at skabe flere jobs og mere vækst i Danmark?