6. december 2017

Husk at deltage i afstemning om KS’ vedtægter

KS’ Repræsentantskab har på sit møde den 11. november gennemgået KS’ vedtægt og foreslår at ændre enkelte bestemmelser. Ændringerne er sendt ud til urafstemning blandt de erhvervsaktive KS-medlemmer. Husk at svare senest 18. december kl. 12.

Hvis du ikke har modtaget det elektroniske valgkort, der er sendt ud på mail, eller der er tekniske problemer, så kontakt KS-konsulent Kirsten Olsen på kio@kommunikationogsprog.dk

Baggrunden for ændringerne er blandt andet, at Repræsentantskabet for at optimere ressourcerne foreslår, at der fremover kun afholdes et årligt repræsentantskabsmødet. I stedet for mødet i maj vil der blive afholdt en ”frivillighedsdag”, så flere frivillige får lejlighed til at netværke og blive fagligt opdateret.

En anden ændring sker som følge af, at der i forbindelse med overenskomstfornyelserne i den offentlige sektor undertiden indgås aftaler om den kollektive forvaltning af medlemmernes ophavsret. Kulturministeriet har henstillet til akademikerorganisationerne, at deres adgang til at indgå den slags aftaler tydeliggøres. Det foreslås derfor, at der indsættes en ekstra bestemmelse om ophavsret i vedtægtens § 16 stk. 4, som præciserer reglerne.

Endelig foreslår Repræsentantskabet, at Hovedbestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om grænsedragning blandt akademikerorganisationerne i forbindelse med fornyelser af overenskomsterne samt justere reglerne om vedtagelse af overenskomstresultater i private virksomheder.

Der er enkelte andre små punkter, som fremgår af den mail der er sendt ud.
Repræsentantskabet anbefaler et ja til forslaget.