15. juni 2015

Brev om lønnet praktik til uddannelsesministeren

Kære Sofie Carsten Nielsen

I Forbundet Kommunikation og Sprog deler vi dit synspunkt om, at praktik er en god vej til at sikre, at akademikere i deres uddannelsesforløb tilegner sig praksisnære kompetencer og øger arbejdsmarkedsparatheden. Ikke mindst i lyset af, at en stadig stigende del af de nyuddannede skal finde nye karriereveje i det private erhvervsliv.

Det er derfor også vigtigt, at SU-systemet støtter op om dette og ikke i praksis lægger hindringer for, at flere har praktisk og økonomisk mulighed for at komme i praktik.

På det seneste har der som bekendt været en del medieomtale af, hvor stor og hvilken slags honorering der kan finde sted under praktik, uden at dette påvirker de studerendes mulighed for at oppebære SU.

Spørgsmålet er naturligvis vigtigt, fordi et manglende eller forringet økonomisk grundlag for de studerende i praksis kan afholde dem fra at være i praktik.

Medieomtalen er gået på, hvad der kan betragtes som dækning af udgifter og dokumentationen heraf.

Efter vores opfattelse rammer medieomtalen imidlertid ikke det virkelige problem – nemlig at skelnen mellem løn under praktik og løn i studiejob er kunstig.

Hertil kommer, at løn under praktik desværre - i det omfang der i det hele taget ydes løn - oftest er af en meget begrænset størrelse. De studerende kommer dermed til at stå i en situation, hvor de reelt oplever en indtægtsnedgang som følge af praktikken.

Det burde være således, at løn under praktik sidestilles med løn i studiejob. Det betyder, at der – uden påvirkning af retten til at oppebære SU – kan oppebæres løn under praktik, indtil man måtte nå det (løn)niveau, som i øvrigt vil få konsekvenser for SU’en.

Man vil hermed sikre, at de studerende ikke skal se økonomien som en selvstændig hindring for praktik samtidig med, at man fastholder de politisk fastsatte rammer for, hvornår de studerende vurderes at have et indtægtsgrundlag, som gør, at det offentlige ikke (længere) skal træde til. Det vil samtidig betyde, at den herskende usikkerhed med hensyn til dækning af udgifter vil blive om ikke undgået, så minimeret.

Jeg vil derfor opfordre dig til at tage spørgsmålet op og dermed understøtte, at flere studerende reelt kan komme i praktik.

Såfremt du har brug for en uddybning af ovenstående eller vi i øvrigt kan bistå, står vi meget gerne til rådighed.

Venlig hilsen

Per Lindegaard Hjorth
Formand