9. november 2016

Bliv klogere på hvad du får ud af at være tillidsvalgt

Hvis du er tillidsvalgt, er du ikke bare privilegeret, fordi du nyder dine kollegers tillid og får indsigt i, hvordan tingene fungerer på din arbejdsplads. Du nyder også en særlig beskyttelse. Den forhindrer ikke, at du kan blive sagt op. Men du er bedre stillet end andre og der skal være det man kalder tvingende årsager. Læs her hvordan du er beskyttet som tillidsvalgt og hvad du kan få ud af at være tillidsvalgt.

I sidste uges nyhedsbrev kunne du læse om et KS medlem, der har fået en stor fratrædelsesgodtgørelse efter at være blevet opsagt på det, vi kalder et ”usagligt grundlag”, hvor medlemmet ikke rigtig fik en forklaring på opsigelsen.

Den store fratrædelsesgodtgørelse hænger sammen med, at KS medlemmet var arbejdsmiljørepræsentant på sin arbejdsplads- Og så skal opsigelsen ikke bare være ”saglig” – der skal også være det vi kalder ”tvingende årsager.” Da medlemmet blev sagt op, var det ikke sagligt begrundet og der var ikke tvingende årsager. Og så betyder den særlige beskyttelse, som tillidsvalgte nyder, en del.

Men hvad gemmer der sig bag det at være beskyttet, når man har et tillidshverv som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem?

Tillidsrepræsentanter skal kunne handle uden at frygte for, at de bliver forfulgt eller sagt op fordi de ytrer sig eller varetager deres hverv - selv om deres synspunkter og argumenter går ledelsen imod.  Derfor er der den generelle beskyttelse.

Men det er vigtigt at understrege at det ikke er ”ulovligt” at opsige en tillidsrepræsentant og at det bestemt heller ikke er altid der følger en godtgørelse med. Den enkelte sag vurderes helt konkret og alle aspekter ved sagen vendes og drejes og vurderes, for det er ikke i alle tilfælde en opsigelse har noget at gøre med, at vedkommende er tillidsrepræsentant.   

Sådan er reglerne
Reglerne og retspraksis på området er vidt forgrenet, og der er mange undtagelser.

Men lad os tage hovedpunkterne:

•    Som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er man som udgangspunkt beskyttet mod opsigelse, medmindre der er ”tvingende årsager” til opsigelsen.  Man siger også populært, at man skal være ”den sidste blandt ligemænd”.
•    Beskyttelsen af tillidsrepræsentanter er som oftest fastsat i overenskomster
•    Beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter er fastsat i arbejdsmiljøloven, men bestemmelsen er meget stærkt knyttet til de respektive overenskomster
•    Det samme gælder for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Beskyttelsen mod opsigelse hænger sammen med at en tillidsvagt skal kunne varetage medarbejdernes/ kollegernes interesser og over for ledelsen pege på forhold, der ikke er hensigtsmæssige. Det kan være en overenskomst ikke efterleves eller det kan være forhold vedrørende arbejdsmiljøet. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter spiller også afgørende roller under for eksempel fyringsrunder og organisationsændringer.

Godt for cv’et
At være tillidsvalgt indebærer, at man har (eller får!) stort talent og flair for at samarbejde på tværs af forskellige grupper på arbejdspladsen. Man skal stå sig godt med sine kolleger og være respekteret af både ledelse og medarbejdere. Der skal træffes vanskelige beslutninger og man vil ofte sidde inde med viden af fortrolig karakter. Det kan være en udfordring at manøvrere, for tillidsrepræsentanten skal være loyal over for ledelsen og ofte videreformidle tunge beskeder til kollegerne.

Samtidig er hvervet spændende, fordi man får indsigt i virksomhedens strategi, ofte på de helt indre linjer. Og frem for alt får man trænet forhandlingstaktik og evnen til at begå sig mellem to modsatrettede interessefelter. Mange bruger et tillidshverv som et aktiv på et CV.
I næste nummer af KOM, vil der være en artikel om efteruddannelsen af KS’ arbejdsmiljørepræsentanter, der hvert år finder sted i Vejle.
Her vil vi også uddybe hvilke opgaver, man kan stå over for når man påtager sig et spændende tillidshverv.