28. september 2016

Atypisk beskæftigede skal ligestilles med andre i dagpengesystemet

KS har sammen med en række andre organisationer henvendt os til den arbejdsgruppe, som er nedsat af regeringen for at se på dagpengereglerne for freelancere, selvstændige med videre.

Som det er i dag, er det, man kalder atypisk beskæftigede reelt ikke omfattet af de samme dagpengeprincipper som almindelige lønmodtagere. Regeringen ønsker, at de atypisk beskæftigede så vidt muligt bliver omfattet af de samme regler som lønmodtagerne og har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til, hvordan det kan ske.

-    Vi er en række fagforbund, som er enige i regeringens ønske og sammen har vi derfor sendt et notat til arbejdsgruppen, hvor vi påpeger, hvordan de nuværende regler på en række områder modvirker en ligestilling. Reglerne er komplicerede og medfører usikre rettigheder for de atypisk beskæftigede, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth, der sammen med formænd fra blandt andet DJ, HK, FOA, PROSA og DM har fremsendt notatet.

I notatet foreslår formændene blandt andet, at der indføres nye retningslinjer for, hvornår atypisk beskæftigelse betragtes som ligestillet med lønarbejde i henhold til blandt andet optjening af dagpengeret.

Man foreslår også, at bierhverv af meget beskedent omfang henregnes til hobbyprægede aktiviteter, således at deltagelse i fritidsaktiviteter af hobbypræget karakter, hvor der kun er en meget lille indkomst, ikke bør medføre, at man ved ledighed betragtes som selvstændig med potentielt store, urimelige og uforståelige dagpengemæssige konsekvenser for den enkelte.

-    Der hvor vi gerne skulle komme hen er, at reglerne for atypisk beskæftigede bliver så simple og gennemskuelige som muligt. Det tror jeg skal til for, at dagpengesystemet kan understøtte og ikke – som i dag -  modarbejde, at man ernærer sig som andet end ”almindelig” lønmodtager – det være sig som selvstændig, freelancer eller folk som både har et deltids lønmodtagerjob og ved siden af er selvstændig/freelancer. Det er godt for den enkelte og det er godt for samfundet, siger Per Lindegaard Hjorth.