1. marts 2016

2015 gav solide afkast til PFA-kunderne

2015 blev et godt år for PFA og koncernens kunder med betydelig vækst i indbetalingerne og solide afkast på kundernes pensionsopsparinger. Til gengæld gav forretningen inden for syge- og ulykkesforsikring et dundrende underskud på 644 millioner kroner. Det var nogle af de væsentligste elementer i PFA’s årsregnskab, der blev offentliggjort i denne uge sammen med årsrapporten.

PFA, hvor en stor del af KS-medlemmerne har deres penionsordning, kom godt ud af 2015. På trods af store udsving på de finansielle markeder har vi leveret solide afkast til kunderne – og det på et niveau blandt de bedste i markedet. Samtidig er det lykkedes os at tiltrække nye virksomhedskunder og øge indbetalingerne, og det vil komme alle vores kunder til gode gennem stordriftsfordele og lavere enhedsomkostninger, siger Allan Polack, Group CEO.
Det samlede investeringsafkast var i 2015 på 13,6 mia. kr. Kunderne i markedsrente fik et afkast på mellem 5,3 pct. og 12,3 pct. før skat.
- Det gode resultat er opnået ved, at PFA har haft fokus på mere robuste aktiver og samtidigt styret risikoen tæt, siger Allan Polack, der glæder sig over, at PFA særligt fik høje afkast af aktier, unoterede investeringer og ejendomme.
Pensionsforretningen viste i 2015 et overskud før skat 1.132 mio. kr., mens syge- og ulykkesforsikringerne viste et underskud før skat på 644 mio. kr. Dermed er det udbetaling i forbindelse med sygdomme og ulykker, der skæmmer PFAs regnskab for 2015
- Resultatet af syge- og ulykkesforretningen er ikke tilfredsstillende og et resultat af konkurrencesituationen på firmapensionsmarkedet samt flere og større gennemsnitlige udbetalte erstatninger i 2015, siger Allan Polack som i ugens løb har oplyst, at det især er på grund af flere forsikringstagere med psykiske lidelser, som taber deres erhvervsevne, at der er udbetalt så store forsikringssummer.
PFA har løbende tilpasset forretningen og udnyttet mulighederne i bedre it-systemer, mere simple arbejdsprocesser og nye produkter, der er nemmere at administrere. Den øgede effektivitet har gjort det nødvendigt for PFA at reducere antallet af ansatte. PFA gennemfører derfor 63 opsigelser.