Lønberegneren - sådan har vi gjort

Lønstatistikken, der ligger til grund for Lønberegneren, dannes på baggrund af de besvarelser som vi modtager fra medlemmerne af Kommunikation og Sprog.

I slutningen af april – hvert år - udsendes et lønspørgeskema til alle KS studentermedlemmer. De studerende angiver derfor deres løn for april.

I slutningen af september – hvert år - udsendes et lønspørgeskema til alle erhvervsaktive KS medlemmer, hvilket i dette tilfælde ikke inkluderer studentermedlemmerne. Lønnen oplyses derfor for september. 

Svarfristen på lønspørgeskemaerne vil som udgangspunkt være én måned. 

Lønspørgeskemaet er responsivt og kan derfor besvares på computer, tablet, og telefon.

 

Svarprocent

Studenterlønstatistikken

Antal adspurgte Antal besvarede Procentvis besvarelse
2021 1.536 450 29,3%

Lønstatistikken for privat- og offentligt ansatte

Antal adspurgte Antal besvarede Procentvis besvarelse
2021 5.783 1858 32,1%

Beregningsmodeller

Alle beregninger foretages af ekstern leverandør – Huge Consulting.

De anvendte metoder anvendes også ved beregning af lønnen for andre akademikerorganisationer.

KS’ Lønberegner består af 5 forskellige modeller - en model for estimering af gennemsnitsløn, en model for estimering af 25 %-fraktil, medianlønnen, 75%-fraktilen og 90%-fraktilen.

Den forventede gennemsnitlige løn beregnes ved anvendelse af linær regression

Median, 25%, 50%, 75% og 90% fraktilen beregnes ved anvendelse kvantil regression.  

Estimering af andele med personalegoder, gældende for privatansatte og studiejob, sker med udgangspunkt i logistisk regression.

Lønningerne beregnes med udgangspunkt i en række variable, der blandt andet tæller følgende:

  • Uddannelse

  • Uddannelsesår

  • Alder

  • Geografisk placering

  • Arbejdsfunktion

  • Branche

  • Sektor

I opgørelsen af løn indgår for privatansatte ud over selve lønnen også eventuel pension, 1/12 af eventuel bonus udbetalt det foregående år samt eventuel ferietillæg, som overstiger den ene procent, som følger af ferieloven. For offentligt ansatte indgår ud over lønnen 1/12 af eventuelt engangsvederlag. Baggrunden for denne forskel er, at for offentligt ansatte er pension og ferietillæg entydigt angivet i overenskomsterne, mens der for privatansatte er store forskelle.

Personalegoderne beregnes med udgangspunkt i nogle foruddefinerede personalegoder, som de adspurgte bliver præsenteret for i spørgeskemaundersøgelsen.

Edit page