/files/assets/big_promo/barsel-vugge.png

Nye barselsregler

Folketinget har vedtaget en ny barselslov, som skal sikre bedre ligestilling imellem forældre i forbindelse med barselsorlov. Som en del af den nye lov indføres der øremærkede perioder af orloven til både mor og far.

Reglerne gælder for forældre til børn - født 2. august 2022 eller senere

I dag har forældre samlet set ret til at holde orlov i 84 uger, men de har kun ret til at modtage barselsdagpenge i de 52 af ugerne. Retten til fravær efter den nye lov sættes ned til 80 uger, imens perioden med ret til barselsdagpenge fortsat er 52 uger. Ændringerne i fraværsretten er skitseret nedenfor.

Ret til fravær for forældre til børn født 2. august 2022 eller senere

Før fødsel Efter fødsel
MOR 4 uger 10 uger + 32 uger
FAR/ MEDMOR 2 uger + 32 uger

Fordelingen af barselsdagpengene imellem forældrene i 48 ugers perioden efter fødslen

I den nugældende barselsmodel er 14 af de 48 ugers barselsdagpenge øremærket til mor, imens kun 2 uger er øremærket far/medmor. De resterende 32 ugers barselsdagpenge kan forældrene frit fordele imellem sig.

Med den nye barselsmodel er de 48 ugers barselsdagpenge fordelt ligeligt imellem forældrene, der hver især har krav på 24 uger. Herudover er 11 af de 24 ugers barselsdagpenge øremærket hver forælder, hvilket betyder, at retten til barselsdagpenge går tabt, hvis den enkelte forælder ikke afholder de øremærkede uger. To af de øremærkede uger ligger i direkte forlængelse af fødslen som i dag, og de sidste 9 øremærkede uger skal afholdes inden barnet fylder ét år. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan frit overføres imellem forældrene.

De nye regler omkring øremærkning af orlov gælder kun for lønmodtagere. Det betyder også at selvstændige, ledige og studerende kan overdrage flere uger (se figurer nedenfor).

Lønmodtagere

/files/assets/Mor-lonmodtager.JPG
/files/assets/far-lonmodtager.JPG

Selvstændige

/files/assets/Mor-selvstaendig.JPG
Selvstændige kan overføre op til 22 ugers barselsdagpenge til den anden forælder.
/files/assets/Far-selvstaendig.JPG
Selvstændige kan overføre op til 22 ugers barselsdagpenge til den anden forælder.

Ledige

/files/assets/Far.medmor-leidg.JPG
Som ledig far/ medmor kan du overføre op til 22 uger med barselsdagpenge til den anden forælder
/files/assets/Mor-ledig.JPG
Som ledig mor kan du overføre op til 14 uger med barselsdagpenge til den anden forælder

KUN ÉN FORÆLDER:

Retten til orlov efter den nye lov er den samme som i dag, nemlig 46 uger efter fødslen. Det gælder uanset om man er lønmodtager, ledig eller studerende.

Det nye består i at man sidestiller solofædre og solomødre, således begge har ret til at afholde 46 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge.

Fra d. 1. januar 2024 bliver der mulighed for at overdrage den del af orloven, som ikke er øremærket, til et nærtstående familiemedlem, såsom bedsteforældre eller søskende.

 

LGBT+ FAMILIER:

Fra 1. januar 2024 får LGBT+ familier markant forbedrede orlovsmuligheder.

Barnets retlige forældre kan som noget nyt dele den overførbare orlov med op til to såkaldte sociale forældre.  Sociale forældre er den retlige forælders ægtefælle, samlever (i mindst 2 år), kendt donor med forældrelignende relation til barnet eller den kendte donors ægtefælle/ samlever.

Sociale forældre kan kun får orlov hvis de retslige forældre ønsker at overdrage orloven til dem, og de sociale forældre skal opfylde de almindelige krav for at for at få barselsdagpenge.

 

LØN UNDER ORLOV

Hvis du er offentlig ansat, afhænger din ret til løn under orlov af om du er ansat i kommune, region eller stat.

Som privat ansat afhænger din ret til løn under orlov af funktionærloven, overenskomst eller individuelle vilkår i kontrakten.

 

Edit page