Løn, pension og lønforhandling for privatansatte

Kend din markedsværdi og bliv skarp til din lønforhandling

Din løn er et udtryk for din værdi på arbejdsmarkedet, og vi anbefaler, at du undersøger forholdene, inden du kommer med dit lønudspil. Dit lønudspil bør være realistisk og nøje overvejet, da lønudspillet giver arbejdsgiveren en indikation af din seriøsitet, dine kvalifikationer og kompetencer. I vurderingen af din markedsværdi bør du blandet andet se på følgende:

  • KS Lønstatistik
  • Branchens lønniveau
  • Virksomhedens økonomi
  • Egne kompetencer og erfaring som tages med ind i jobbet
     

Derudover anbefaler vi, at din løn ikke er lavere end den, du får i dit nuværende job.

Book en lønvejledning

Løn er ikke bare løn. I lønpakken indgår også andre elementer såsom ferie, frihed, flekstid, betalt telefoni og meget meget mere.

Vi hjælper dig gerne med at finde frem til den løn og de lønelementer, som passer ind i din nuværende livssituation.

Ønsker du hjælp til ovenstående, så book en samtale med en af vores erfarne lønvejledere

Book en samtale med en løncoach

Du er som KS’er ekspert på dit job og dit fag, men det kan være svært at sætte ord og pris på sit eget arbejde, og du kan have behov for opbakning til at se din arbejdsindsats, dine resultater og kompetencer med andre øjne.

Løncoaching er et supplement til KS’ lønstatistik og lønrådgivning. I coaching er udgangspunktet hjælp til selvhjælp gennem en udviklende samtale. Coachens rolle er at stille åbne og inspirerende spørgsmål, som sætter dig i stand til at se forhandlingsmulighederne og få sparring til at afklare din markedsværdi i branchen og finde de gode argumenter for en lønstigning.

KS løncoaching er et gratis tilbud om en halv times samtale med en løncoach med indgående kendskab til KS’ernes arbejdsmarked og ekspertise i forhandlingsteknik. Samtalen tager udgangspunkt i dit indsendte materiale, så mål og forventninger til samtalen hurtigt kan afklares. Herefter bliver samtalens formål at afdække din arbejdssituation og udfordringer i lønforhandlingen.

Samtalerne er fortrolige.

Book en samtale med en løncoach

Lønforhandling - forberedelsen

Det vigtigste ved en lønforhandling er en god forberedelse. Du forbereder dig bedst ved løbende, at gøre din chef opmærksom på de resultater du opnår, samtidig med at du noterer dem ned i forbindelse med skabelsen af resultaterne. Når lønforhandlingen kommer nærmere, bør du se på dine notater og tænke over, hvilke af dem du vil bruge i din lønforhandling.

Til hjælp med at skabe et bedre overblik kan du med fordel udfylde KS' Plusoverblikket1 i løbet af året og KS' Plusoverblikket2 i forberedelsen op til lønforhandlingen.

Dernæst bør du sammenligne din løn inklusiv pension med KS' Lønstatistik, se på virksomhedens økonomi, tjekke forventet lønudvikling og sluttelig vurdere, om du har andre ting end lønnen, som du vil forhandle om.

Inden lønforhandlingen bør du have udvalgt, og afprøvet, tre forskellige argumenter, som du vil anvende.

Læs gerne 27 tips til din lønforhandling.

Lønforhandling - samtalen

Det er vigtigt, at der er afsat god tid til forhandlingen, så det ikke er mangel på tid, som gør, at der ikke bliver forhandlet et resultat, som du er tilfreds med.

Det er vigtigt, at du lytter aktivt til din modparts argumenter og ikke "hænger fast" i et eventuelt nej fra din arbejdsgiver. Husk at bevare overblikket og spørg ind til, og omkring, chefens afvisning af din forslåede lønstigning.

Du må gerne gentage dine argumenter for din lønstigning flere gange, og vi anbefaler, at du løbende opsummerer det, I har talt om.

Under forhandlingen skal du huske at inddrage goder, hvis du har forberedt, at du vil forhandle dem som supplement eller alternativ til mere i løn.

Når forhandlingen er afsluttet, er det vigtigt, at I aftaler, fra hvornår lønstigningen er gældende, og at I laver referat af det, I har aftalt.

Læs alle vores 27 tips til din lønforhandlingen.  

Kan jeg forhandle om andet end løn?

Det er ikke kun løn, som du kan forhandle om. Du bør overveje, om der er nogle goder, som vil give god mening for dig at forhandle dig frem til. Vi anbefaler, at du tænker i alternativer, når du ikke kan få den lønstigning, som du havde forventet.

Husk at forhandle de goder, som er relevante for dig, og som du tillægger en værdi.

Tjek eventuelt KS' forhandlingspalet for privatansatte for inspiration.

Hvad er værdien af 1 ekstra fridag?

Hvis du arbejder 37 timer om ugen:

  • udgør en årlig fridag 0,45 procent af din løn
  • udgør en time om ugen 2,7 procent af din løn

Procentsatserne kan du bruge til at omregne merarbejde, arbejdstidsnedsættelse og ekstra fridage til kroner og øre.

Det mest udbredte i dag er, at man har fem ugers ferie, fri med løn på de officielle helligdage og yderligere cirka fem ferie-/fridage med løn årligt. Har du ikke disse fem ferie-/fridage, burde du altså have 5 dage á 0,45 procent = 2,25 procent mere i løn.

Værdien af løn i frokostpausen er 2,5 timer á 2,7 procent, altså i alt 6,8 procent. Eksempler på udregning.
 

Har jeg ret til at forhandle min løn?

I princippet har du i henhold til funktionærloven ret til at forhandle din løn gennem din organisation.

Men vi anbefaler, at du i din ansættelseskontrakt aftaler med din arbejdsgiver, hvornår I forhandler løn og fra hvilken dato det har virkning. På den måde kan du holde din arbejdsgiver fast på, at I har en tilbagevendende lønforhandling.

Løn som nyuddannet

KS har fastsat en vejledende mindsteløn for nyuddannede i den private sektor for 2017:

  • København 34.300,-
  • Provinsen 32.400,-

Den vejledende mindsteløn er inklusiv pension og fastsat på baggrund af de faktiske begyndelseslønninger for KS’erne, i form af et beregnet gennemsnit tillagt den forventede lønstigning for 2016.

Den vejledende mindsteløn bør være dit udgangspunkt for lønnen i dit første job. Men lønnen skal naturligvis sammenholdes med de andre vilkår i ansættelsen (ferie, løn under barsel med videre).

Er mit lønudspil afgørende for om jeg får jobbet?

Det er klart, at der skal være et match mellem dig og din kommende arbejdsgiver, når I skal forhandle om lønnen.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger din markedsværdi, så du ikke under- eller overbyder din værdi. Vi er af den opfattelse, at det ikke udelukkende er lønnen der er afgørende for, om du får jobbet eller ej.

 

Løn som deltidsansat

Når du er ansat på deltid - det vil sige under 37 timer om ugen - vil din løn typisk være lavere end en løn for en fuldtidsansat på 37 timer.

Beregning af din løn, når du enten går op eller ned i tid, regnes normalt forholdsmæssigt. Så hvis du får 35.000 kr. i løn for en 37 timers stilling vil din løn for 30 timer være: 30/37 x 35.000 = 28.378,38 kr.

Du skal være opmærksom på, at du ikke har ret til at gå på deltid. Det er derfor et spørgsmål om forhandling mellem dig og din arbejdsgiver, hvis du selv har et ønske om at gå på deltid.

Nogle virksomheder har allerede taget stilling til det forhold og i så fald, vil dette fremgå af en personalehåndbog, husaftale, overenskomst eller andre interne regler.

Hvad skal jeg bede om i lønstigning?

Inden du gør dig klart, hvad du skal bede om i lønstigning, er det vigtigt, at du gør en grundig forberedelse. Vi anbefaler, at du tjekker KS' lønstatistik for sammenligning af, hvor du er placeret i forhold til andre med samme uddannelse, job eller lignende. Dernæst kan virksomhedens økonomi kan have en betydning for dit lønstigningsudspil.

Når du har fastsat et beløb, kan du eventuelt udregne, hvor meget det procentmæssig er i stigning for sammenligning med inflationen og forventede lønstigninger.

Husk altid at have en smertegrænse og overvej også, om du vil forhandle om andet end løn - eksempelvis flere fridage, fri telefon m.v.. Se værdien af de enkelte goder - arbejdstid i kroner.

 

Derfor er pension din fremtid

Vi er generelt ret gode til at planlægge den nærmeste fremtid, men når det kommer til pensionen, kniber det ofte. Der er længe til, og det gør pension svær at forholde sig til. Men mon ikke du gerne vil opretholde din levestandard, når du engang lægger arbejdstøjet på hylden?

En pensionsordning giver dig netop økonomisk frihed, og de fleste af os vil sjældent undvære de mange muligheder, de ekstra penge giver. Folkepensionen vil nemlig for rigtig mange svare til en SU, og så bliver der ikke råd til det hele.

Hvor meget skal du spare op?

Der er ikke nogen facitliste for, hvor meget du skal spare op til pension. Det afhænger blandt andet af, hvornår du starter din pensionsordning, om du har anden opsparing og ikke mindst dine forventninger til dit liv på pension. Som tommelfingerregel anbefaler KS, at der indbetales 15-18 % af din løn.

Pensionstallet kan give dig et fingerpeg, om du er på rette vej med din pensionsopsparing. Prøv selv at beregne dit tal på pfa.dk.  

Pensionsordningen skal ses som en del af dine samlede vilkår på lige fod med løn, ferie, barselsvilkår med videre. Du kan læse mere om de forskellige vilkår, som indgår i din ansættelse i forhandlingspaletten.

Har du ikke en pensionsordning gennem din arbejdsgiver, kan du gennem KS få en attraktiv pensionsordning til en rigtig god pris. Læs mere om dine muligheder her.

 

Pensionsordning i PFA

KS samarbejder med PFA og har indgået en aftale om, at privatansatte kan etablere individuelle pensionsordninger på favorable vilkår.

Pensionsordningen indeholder både en opsparing til alderspension, og en række dækninger for dig og dine pårørende, hvis du skulle blive ramt af kritisk sygdom, midlertidig eller varig tab af erhvervsevne eller død inden du går på pension.

Pensionsordningen er skruet sammen således, at der er et udgangspunkt med hensyn til de forskellige dækninger, som gælder, hvis ikke du vælger andet. Men pensionsordningen er også fleksibel, så den inden for visse rammer kan tilpasses din livssituation og præferencer. Det er derfor også vigtigt, at du får konkret rådgivning, så pensionsordningen kan tilpasses. Du læse mere om pensionsordningen her.

Pensionsordningen er en del af dine ansættelsesvilkår

Som privatansat kan du være omfattet af en firmapensionsordning eller en individuel pensionsordning. En firmapensionsordning er ens for alle på virksomheden og kan enten følge en overenskomst, personalepolitik eller lignende.

Du finder altså nærmere information om ordningen i overenskomsten, personalepolitikken, på intranettet eller lignende.

Pensionsordningen bør også være omtalt i din kontrakt. En individuel pensionsordning skal være aftalt i din kontrakt. Aftalen med din arbejdsgiver består i, at arbejdsgiver indbetaler en given procentdel eller beløb til pension og til hvilket pensionsinstitut.

Selve pensionsaftalen indgås imidlertid mellem dig og pensionsinstituttet og du kan derfor også selv vælge, til hvilken ordning, pensionen skal indbetales.

KS har indgået en aftale med PFA om, at medlemmerne kan indgå pensionsaftaler på attraktive vilkår. Du kan læse mere om denne ordning her.

Har jeg ret til en pensionsordning?

Det har du kun, hvis du er omfattet af en overenskomst og/eller det følger af virksomhedens personalepolitik.

Er du derimod ansat på individuel kontrakt, og der ikke er en personalepolitik, er pensionsordningen et vilkår, som kan/skal forhandles på lige fod med andre vilkår - for eksempel løn, ekstra feriedage og så videre.