Løn og lønforhandling - Offentligt ansat

Som offentligt ansat er du omfattet af akademikeroverenskomsterne indgået med Staten, Kommuner og Regioner

 

Overenskomsterne fornyes for det meste hver andet eller tredje år. I overenskomsten er der forhandlet løn og ansættelsesvilkår for de ansatte, og der er lavet en overenskomst for henholdsvis stat, regioner og kommuner.

I de offentlige overenskomster består lønnen af en basisløn med mulighed for forskellige tillæg. Basislønnen består af løntrin med indplacering efter anciennitet. Foruden basislønnen er der mulighed for forhandling af rådigheds-, kvalifikations- og funktionstillæg.

Basislønnen udgør minimumslønnen som offentligt ansat. Oveni den kommer pensionen, hvor arbejdsgiver betaler det samlede pensionsbidrag - du bliver altså ikke trukket for et eget pensionsbidrag.

loenoverblik.dk og krl.dk kan du se mere detaljerede oversigter over lønniveauet i det offentlige.

Book en lønvejledning

Løn er ikke bare løn. I lønpakken indgår også andre elementer såsom ferie, frihed, flekstid, betalt telefoni og meget meget mere.

Vi hjælper dig gerne med at finde frem til den løn og de lønelementer, som passer ind i din nuværende livssituation.

Så brug formularen og book en samtale med en erfaren lønvejleder. 

Book en samtale med en løncoach

Du er som KS’er ekspert på dit job og dit fag, men det kan være svært at sætte ord og pris på sit eget arbejde, og du kan have behov for opbakning til at se din arbejdsindsats, dine resultater og kompetencer med andre øjne.

Løncoaching er et supplement til KS’ lønstatistik og lønrådgivning. I coaching er udgangspunktet hjælp til selvhjælp gennem en udviklende samtale. Coachens rolle er at stille åbne og inspirerende spørgsmål, som sætter dig i stand til at se forhandlingsmulighederne og få sparring til at afklare din markedsværdi i branchen og finde de gode argumenter for en lønstigning.

KS løncoaching er et gratis tilbud om en halv times samtale med en løncoach med indgående kendskab til KS’ernes arbejdsmarked og ekspertise i forhandlingsteknik. Samtalen tager udgangspunkt i dit indsendte materiale, så mål og forventninger til samtalen hurtigt kan afklares. Herefter bliver samtalens formål at afdække din arbejdssituation og udfordringer i lønforhandlingen.

Samtalerne er fortrolige.

Book en samtale med en løncoach

Basisløn

Basislønnen er inddelt i otte løntrin, og indplacering sker systematisk efter anciennitet. Bachelorer indplaceres på løntrin 1-5, mens kandidater indplaceres på løntrin 4-8. Nyuddannede kandidater starter på løntrin 4, som er to-årigt, mens de øvrige løntrin er et-årige.

Basislønnen er pensionsgivende, og udgør minimumslønnen ved ansættelse i det offentlige.

Basisløn i staten

Basisløn i regioner

Basisløn i kommuner

Rådighedstillæg

Rådighedstillæg er ligesom basislønnen forhandlet centralt. Den er også pensionsgivende og inddelt i trin på baggrund af anciennitet. Du kan få rådighedstillæg, hvis du har en administrativ generaliststilling, som eksempelvis kan indeholde projektledelse, produktion af kommunikationsstrategier og analysearbejde.

I tilknytning til rådighedstillægget følger en formel rådighedsforpligtigelse. Den er 20 timer i kvartalet hos staten og 35 timer i kvartalet i regioner og kommuner.

Kontakt KS hvis du er i tvivl om, om du skal have rådighedstillæg.

Rådighedstillæg i staten

Rådighedstillæg i regioner

Rådighedstillæg i kommuner

Kvalifikationstillæg

Kvalifikationstillægget aftales lokalt på din arbejdsplads. Tillægget er som udgangspunkt varigt og pensionsgivende. Tillægget gives blandt andet for særlige kvalifikationer eller kompetencer, som du har fået fra tidligere job.

Tillægget bør som minimum ligge på 1.000 kroner om måneden, men da det forhandles lokalt, afhænger størrelsen af tillægget af ren forhandling. Arbejdsgiverne er mere tilbageholdende, når det gælder kvalifikationstillæg til nyuddannede.

Kontakt KS og få hjælp til forhandlingerne.

Funktionstillæg

Du kan også forhandle et funktionstillæg, hvis du har særlige funktioner - som for eksempel projektleder, koordinator eller sprogrevisor - eller opgaver, som skal løses på ubekvemme tidspunkter. Tillægget gives på baggrund af en bestemt funktion og bortfalder, hvis funktionen ophører.

Tillægget er som udgangspunkt pensionsgivende.

Kontakt KS og få hjælp til forhandlingerne.

Hvem forhandler lønnen?

Det er tillidsrepræsentanterne eller KS, som forhandler med ledelsen om de lokale lønforbedringer. På den anden side af bordet kan det være din nærmeste chef. Det kan også være personalechefen, institutlederen eller en dekan.

Hvis du ønsker at få noget mere i løn, er det derfor en god idé at nævne det for din nærmeste chef for at sikre dig, at hun eller han vil indstille dig til løntillæg i den videre proces.

Nogle arbejdspladser holder særskilte lønsamtaler, andre steder taler man om det i forlængelse af medarbejder-udviklingssamtalerne (MUS). Du bør også orientere tillidsrepræsentanten eller KS om dine kompetencer og begrundelsen for en eventuel lønforhøjelse.

Det er en god idé at gøre arbejdspladsen opmærksom på, at du er medlem af KS. Så undgår du forvirring om, hvem der kan forhandle på dine vegne.

Kontakt KS hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning i forbindelse med en lønforhandling

Løn som nyuddannet

Udgangspunktet er, at du som nyuddannet kandidat indplaceres på løntrin 4. Dog kan der i enkelte tilfælde ske forhandling om et højere løntrin, hvis du har særlige kvalifikationer eller anciennitet, der kan begrunde dette. Derudover får du rådighedstillæg, hvis stillingen er en administrativ generaliststilling.

Kvalifikationstillæg gives kun sjældent til nyuddannede, men hvis du har relevante kvalifikationer fra eksempelvis et studiejob, er det relevant at undersøge muligheden for opnåelse af tillægget. Da kvalifikationstillæget forhandles individuelt, afhænger tillæggets størrelse af ren forhandling.

Kontakt KS, hvis du er nyuddannet og skal ansættes i det offentlige.

Løn som special- og chefkonsulent

For special- og chefkonsulenter er lønnen sammensat af en basisløn, pension og et eventuelt tillæg.

I staten er der et lønspænd for basislønnen, mens der i regioner og kommuner kun er en basisløn. Tillægget forhandles lokalt og afhænger af en vurdering af stillingens indhold sammenholdt med dine kvalifikationer og kompetencer.

Basisløn special- og chefkonsulenter

Løn for korrespondenter

Hvis du bliver ansat i staten som korrespondent, bliver du ansat på Akademikeroverenskomsten. Her er aftalt en minimumbasisløn på 271.962 kroner om året (31. marts 2012 niveau). Dette svarer til 23.625,50 kr. om måneden pr. 1. april 2017. Hertil kommer pension på 17,1 %. Løn ud over dette skal forhandles lokalt som tillæg.

Ansættelse i regioner eller kommuner sker på HK's overenskomst.

Kontakt KS for nærmere information.