Ferie

Du har altid ret til 25 dages ferie i hvert ferieår

Ferieåret er i perioden 1. maj i ét kalenderår til og med 30. april i det efterfølgende kalenderår.
 

Får jeg løn under min ferie?

Din ret til løn under ferien afhænger af, hvad du har foretaget dig i det optjeningsår, der går forud for ferieåret.

Optjeningsåret er kalenderåret forud for ferieåret. Ferieåret løber i perioden 1. maj i ét kalenderår til og med 30. april i det efterfølgende kalenderår.

Der er ikke ét sted, hvor du kan se, hvad du har til rådighed af penge til ferieafholdelsen, hvorfor du i yderste konsekvens skal forhøre dig hos din nuværende arbejdsgiver, FerieKonto eller en anden feriekortordning og til sidst hos din a-kasse.

Kontakt os og lad os undersøge hvor mange dage og hvor meget du har til rådighed under din ferie. 

Kan jeg blive tvunget til at holde ferie?

Sat på spidsen; ja.

Men som udgangspunkt håndteres ferieplanlægningen efter gensidig aftale mellem dig og din arbejdsgiver, hvilket typisk sker ved den årlige ferieplanlægning.

Men kan I ikke blive enige, har din arbejdsgiver mulighed for at varsle din lønnede ferie til afholdelse.

Medmindre andet fremgår af dine ansættelsesvilkår, kan hovedferieperioden (15 af de 25 dages ferie) varsles til afholdelse med tre måneders varsel. Den øvrige ferie (10 af de 25 dages ferie) kan varsles til afholdelse med én måneds varsel.

Hvis du bliver sagt op, kan der være en række forudsætninger, der afviger fra det beskrevne. Vi anbefaler derfor, at du under alle omstændigheder kontakter os i en sådan situation.

Kan du ikke blive enig med din arbejdsgiver om ferien, så kontakt os for konkret vejledning om dine forhold.

Syg før ferien?

Bliver du syg, før ferien er begyndt, har du ret men ikke pligt til at begynde den ellers planlagte ferie. Din ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Ønsker du derfor ikke at begynde ferien, skal den udskydes. Det gør du ved hurtigst muligt at give din arbejdsgiver besked om din sygdom. Sygemeldingen skal følge de betingelser, der gælder i dit ansættelsesforhold.

Skal du eksempelvis starte på ferie en mandag, men bliver syg i løbet af weekenden, skal du mandag morgen sygemelde dig til din arbejdsgiver efter den almindelige sygemeldingsprocedure, der gælder på arbejdspladsen.

Syg under ferien?

Bliver du syg under din ferie, kan du have ret til erstatningsferie. Din ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

For at have ret til erstatningsferie, skal følgende er opfyldt:

Du har lægelig dokumentation for sygdommen
Du skal selv skaffe skriftlig dokumentation fra en læge for sygdommens opståen under ferien. Dokumentation skal du selv betale for, og den refunderes ikke af arbejdsgiveren.

Du har sygemeldt dig til din arbejdsgiver
Du skal sygemelde dig på første sygedag efter de regler, der gælder for sygemelding på din arbejdsplads.

Du har været syg et bestemt antal dage
Antallet af dage afhænger af, hvor mange dages lønnet ferie du har til rådighed i ferieåret.

Antal lønnede feriedage til brug i ferieåret Antal dage med sygdom før  erstatningsferie er muligt
25 dages ferie 5 sygedage under ferie
20 dages ferie 4 sygedage under ferie
15 dages ferie 3 sygedage under ferie
10 dages ferie 2 sygedage under ferie
5 dages ferie 1 sygedage under ferie

 

Hvad sker der med min ferie, når jeg skal på barsel?

Barselsorlov er en feriehindring. Det betyder, at du ikke kan holde ferie samtidig med, at du er på barsel.

Under din barselsorlov kan du enten afbryde orloven og holde ferie, få hele eller dele af ferien udbetalt eller overføre hele eller dele af ferien. Hver enkelt mulighed kan naturligvis også kombineres.

I forbindelse med din barselsplanlægning tager vi også din ferie med i betragtning. Så kontakt endelig KS, og så udarbejder vi en barselsplan med dig.

Kan jeg overføre ikke afholdt ferie til næste ferieår?

Optjent ferie ud over 20 dage kan efter aftale med din arbejdsgiver overføres til det efterfølgende ferieår. Har du derfor optjent ret til 25 dages betalt ferie i ét ferieår, kan du altså overføre fem af de 25 dages ferie.

For at ferie kan overføres, skal der indgås en skriftlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at der er fastsat særlige retningslinjer, som skal følges i forbindelse med overførsel af ferien, herunder at aftalen skal være skriftlig og være indgået inden udløbet af ferieåret. Kontakt derfor din arbejdsgiver, hvis du ønsker ferie overført.

Har du haft en feriehindring - det kan være en fuldtids sygemelding eller fuld barselsorlov ved udløbet af enten hovedferieperioden eller ved ferieårets afslutning, kan du efter aftale med din arbejdsgiver overføre den ferie, du endnu ikke har fået holdt. Du kan med andre ord i særlige tilfælde have mulighed for at få overført mere end fem dages ferie til det næste ferieår.

Kontakt os og lad os se på dine muligheder.

Kan jeg få min ferie udbetalt, selv om jeg ikke har holdt ferien?

Hvis du har været fuldtidssygemeldt eller holdt uafbrudt barselsorlov ved udløbet af hovedferieperioden eller ved ferieårets afslutning, kan du få udbetalt den ferie, du ikke har kunnet holde i den pågældende periode.

Har du eksempelvis været fuldtids sygemeldt frem til ferieåret udløb, og har du stadig 10 feriedage til gode, kan du få værdien af disse dage udbetalt.

Selvom du ikke har haft en feriehindring, kan du efter aftale med din arbejdsgiver få optjent ferie, der overstiger 20 dage, udbetalt til det efterfølgende ferieår.

I forbindelse med udbetalingen kan der være særlige formkrav, så du skal under alle omstændigheder involvere din arbejdsgiver i forbindelse med ønsket om udbetaling af ferie.

Modtager du ikke ferie med løn, men derimod feriegodtgørelse, skal du kontakte FerieKonto eller den, der administrerer dine feriepenge.

Ikke-afholdte feriefridage kan også efter aftale med din arbejdsgiver blive udbetalt.

Kontakt os og lad os se, hvilke muligheder du har.

Jeg er fritstillet, hvad med min ferie?

Hvis du bliver fritstillet under din opsigelsesperiode, betyder det som hovedregel, at din arbejdsgiver på fritstillingstidspunktet også varsler din resterende ferie til afholdelse i opsigelsesperioden. Du skal være opmærksom på, at det ikke behøver at fremgå eksplicit af din skriftlige opsigelse.

Hvorvidt, din ferie kan anses for afholdt i opsigelsesperioden eller ej, afhænger blandt andet af, hvor langt dit opsigelsesvarsel er på fritstillingstidspunktet, og om du starter et nyt arbejde i fritstillingsperioden.

Ferie i forbindelse med en fritstillingsperiode kan forhandles med din arbejdsgiver.

Kontakt os og lad os se, hvad der konkret gælder for dig, og hvilke muligheder du har for forhandling.  

Hvad sker der med min ferie, når jeg fratræder?

Når dit ansættelsesforhold stopper, skal din arbejdsgiver afregne og indbetale al den ferie, du har optjent løn til og endnu ikke har holdt.

Afhængigt af hvornår du stopper i kalenderåret, kan der være tale om ét eller flere ferieår, der skal afregnes for.

Ferie afregnes med 12,5 procent af den ferieberettigede løn, som du har tjent i et kalenderår.

Din arbejdsgiver skal afregne feriegodtgørelse senest den 7. en måned efter, du er fratrådt. Er du fratrådt i januar, skal al resterende ferie senest være indbetalt den 7. marts samme år.

Ferie indbetales til FerieKonto eller en anden feriekortordning.

Kontakt os så ser vi på, hvor meget og hvor til der skal afregnes.

Har jeg ret til feriefridage?

Som offentligt ansat optjener du som alt overvejende hovedregel ret til feriefridage.

Du optjener ret til 0,42 feriefridage med løn for hver måneds ansættelse svarende til fem feriefridage per kalenderår.

Feriefridagene aftales med din arbejdsgiver, og dine ønsker bør imødekommes medmindre driftsmæssige hensyn taler imod.

Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse af din arbejdsgiver.

Ikke-afholdte feriefridage kan ved ferieårets udløb enten overføres eller udbetales.