Corona - særligt for offenligt ansatte

Alle offentligt ansatte, der ikke varetog kritiske funktioner, blev sendt hjem fra fredag den 13. marts 2020. Det betød, at medarbejderne skulle arbejde hjemmefra eller stå til rådighed.  Hjemsendelsen blev forlænget i flere omgange.

Fase 2 af genåbningen betød, at der blev  åbnet op for de dele af den offentlige sektor, der var  særligt udsat for ”sagspukler”.Se en nærmere beskrivelse af planerne for genåbning fase 2 her.

I forbindelse med genåbningens fase 3 blev der i første  omgang åbnet op for at offentligt ansatte i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og visse kultur- og uddannelsesinstitutioner kunne møde op fysisk. Fra 15. juni er dette også tilfældet i Region Sjælland og Region Hovedstaden

KS følger udviklingen tæt og er blandt andet i virtuel dialog med Akademikerne. Det er indtrykket, at de offentlige arbejdsgivere lytter til organisationernes synspunkter.

Genåbningen af de offentlige arbejdspladser fase 3 og 4

Regeringen har fra 15. juni åbnet op for, at for at alle offentligt ansatte kan møde op fysisk på deres arbejdsplads.  Anbefalingen er dog fortsat, at der i videst muligt omfang skal arbejdes hjemme eller med forskudte mødetider, og den  præcise genåbning afhænger  af den enkelte institutions planlægning, så følg ledelsens retningslinjer. 

Det gælder stadig, at genåbningenskal ske ansvarligt, og at myndighedernes retningslinjer overholdes.  De offentlige arbejdsgivere har efter dialog med de faglige organisationer udarbejdet retningslinjer for ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser, som vi anbefaler at du orienterer dig i.

Arbejdsomlægning opdateret 15. december 2020

I takt med den forværrede coronasituation er der fortsat behov for en høj grad af fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet på de enkelte arbejdspladser. Det betyder, at arbejdsgiverne i den offentlige sektor, har udarbejdet planer om at omlægge arbejdsvilkår. De kommunale arbejdsgivere har derfor indgået en ny fleksibilitetsaftale med de faglige organisationer, som gælder fra den 15. december 2020 til den 31. januar 2021.

Som konsekvens kan man som medarbejder få at vide, at man skal løse andre arbejdsopgaver end dem, man er vant til, også uden for sit sædvanlige overenskomstområde, især i sundheds- og omsorgssektoren.

Det betyder samtidig, at de sædvanlige varslingsregler for afspadsering/flex/ferie kan sættes ud af spil efter lokale aftaler med tillidsrepræsentanterne. 

Der er ikke indgået en tilsvarende aftale på det regionale område.

Kommunale og regionale medarbejdere, som befinder sig i risikogruppen, eller  med pårørende i risikogruppen, som er fritaget for arbejde, opdateret 23. december 2020

I regioner og kommuner, kan ansatte , som befinder sig i en risikogruppe eller som er pårørende til familiemedlemmer i en særlig risikogruppe, og som er fritaget for tjeneste, kan blive hjemme med løn. Aftalerne mellem de faglige organisationer og de regionale og kommunale arbejdsgivere er indtil videre forlænget frem til 31. januar 2021. I skrivende stund er aftalen i staten ikke forlænget, men det forventes at komme på plads snarest.

Den regionale aftale.

Den kommunale aftale.

 

Tidligere aftaler om fleksibilitet

Se den  fælleserklæring, der blev udsendt på det regionale område og på det kommunale område KL fælles erklæring.

Fælleserklæringerne udløb 31. maj 2020.

 

Regioner

Regionerne er blevet enige med de faglige organisationer om, at fleksibilitetserklæringen fra 17. marts ikke længere er gældende. Det betyder, at de eksisterende overenskomster og aftaler igen danner rammer for arbejdet i regionerne. Dette fremgår af en fælles udtalelse.

De regionale arbejdsgiver kan derfor ikke længere omplacere medarbejdere uden for deres overenskomstområde. 

Kommuner

Den kommunale fleksibilitetserklæring er forlænget gentagne gange, senest 21. maj 2021.

Detkan  aftales lokalt at videreføre eksisterende aftaler eller indgå nye lokale aftaler om gensidig fleksibilitet mv. Aftalerne skal indgås både med din egen forhandlingsberettigede organisation (KS) og den forhandlingsberettigede organisation på området (f.eks. BUPL, hvis det drejer sig om børnepasning). Det er frivilligt for dig at indgå aftalen, som skal indeholde en slutdato, dog senest den 29. august 2021. Se fælleserklæringen her.

Udlån af medarbejdere fra regioner til kommuner og omvendt til Covid-19 beredskab - frivillig basis

Der er indgået en aftale mellem KL, Regionerne og Forhandlingsfællesskabet om at medarbejdere på frivillig basis har mulighed for at blive udlånt til Covid-19 beredskab fra regioner til kommuner og omvendt. Udlån sker efter skriftlig aftale med den enkelte medarbejder. 
Et udlån forudsætter, at den udlånende arbejdsgiver ikke selv har brug for arbejdskraften, og udlånet forudsætter derfor også enighed mellem den udlånende og den lånende arbejdsgiver.  
Aftalen gælder alene for ansatte, der er omfattet af en overenskomst eller en arbejdstidsaftale, der dækker døgntjeneste.  

Hvis du skulle blive spurgt, om du kunne tænke dig det - eller du selv tager det op - så vil der også skulle laves en konkret aftale med dig og din nuværende arbejdsgiver og den lånende arbejdsgiver. 

Se aftalen her.

Kontakt KS, hvis du vil vide mere.

Ferie og afspadsering

I forbindelse med at hjemsendelserne af medarbejderne i den offentlige sektor blev forlænget til den 13. april 2020 indgik de faglige organisationer og de offentlige arbejdsgivere aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med forlængelsen.

Aftalerne fraveg de almindelige regler for en periode, og gav din arbejdsgiver mulighed for at pålægge dig at afholde ferie eller anden frihed på en anden måde, end du har været vant til.

Aftalerne vedrørte kun udelukkende medarbejdere, som var hjemsendt frem til den 13. april, og som arbejdsgiver bestemte ikke skulle arbejde. Det var aftalt, at hjemsendte medarbejdere, som ikke skulle arbejde hjemmefra skulle holde fri op i til fem dage. Der kunne altså også være tale om mindre, hvis arbejdsgiveren besluttede dette.  Friheden skulle afvikles i perioden 28. marts – 13. april 2020 i form af ferie, særlige feriedage/sjette ferieuge, afspadsering eller flex. Det kunne også være seniordage eller omsorgsdage.

Hvis du ikke var hjemsendt i hele trepartsaftalens løbeperiode, blev antallet af dage nedsa forholdsmæssigt, så hvis du var hjemsendt i en måned, skulle du kun holde 1.67 dage for egen regning, fx ferie eller afspadsering, og allerede afholdt ferie/afspadsering m.v efter 9. marts talte med.

Du kan læse de tidligere aftaler her:

Stat

Kommuner

Regioner

Lov om udskydelse af ferie

3. april 2020: Ny lov giver mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode. Et enigt Folketing har vedtaget, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode, hvis væsentlige, uventede driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med COVID-19. Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Udskydelse af ferie vil først og fremmest skulle ske efter aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager, men kan også ske efter pålæg fra arbejdsgiveren.

Formålet er i højere grad at sikre den nødvendige arbejdskraft til udførelse af vigtige samfundsopgaver tæt på ferieårets udløb. Loven imødekommer behovet for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft er påtrængende.

Der er tale et midlertidigt initiativ som følge af COVID-19, og loven vil kun gælde ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Se loven her.

Personer med øget risiko ved smitte med COVID 19

Organisationerne og regeringen har forlænget aftalen om fuld løn til offentligt ansatte, som er fritaget fra arbejde, enten fordi de selv har en øget risiko ved smitte med COVID-19 eller er pårørende til en person med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte.

Aftalen blev indgået før sommerferien i forbindelse med ændringen af sygedagpengeloven, som giver ret til sygedagpenge til personer med øget smitterisiko eller pårørende i samme situation, og er nu forlænget til  udgangen af året.

Det er en forudsætning for lønudbetalingen, at din arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

Betingelsen for dagpengerefusion er at:

  • Din egen læge vurderer, at du eller din pårørende har en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19
  • Arbejdsgiveren ikke har mulighed for at indrette arbejdspladsen på betryggende vis, eller at tilbyde hjemmearbejde eller omplacering.

Det er altid en konkret vurdering, om du eller dine pårørende har en øget risiko, hvis I bliver smittet med COVID-19, men generelt gælder det for eksempel for personer med visse kroniske sygdomme eller personer med nedsat immunforsvar. Der kan også være sociale omstændigheder, for eksempel din boligsituation, som kan indgå i vurderingen. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  eller kontakt KS.