Corona - særligt for freelancere

Kunden ønsker at afbestille opgaven/leverancen:

Udgangspunktet er, at indgåede aftaler skal overholdes. Det betyder, at du skal levere som aftalt, og at din kunde skal betale som aftalt. Andet vil være en misligholdelse, som kan medføre et erstatningsansvar. Der kan dog være vilkår i den aftale, du har indgået, som ændrer på dette. Kig derfor under alle omstændigheder på den indgåede aftale.

Det er muligt, at din kunde vil påberåbe sig force majeure som grundlag for ikke at modtage ydelsen/ikke betale. Det kan ikke udelukkes, at dette rent faktisk er tilfældet. Det skal dog have en helt konkret betydning i forhold til den ydelse, du har aftalt at levere, og man kan derfor ikke ”bare” henvise generelt til coronasituationen.

Det er KS’ anbefaling, at du som udgangspunkt fastholder aftalen efter sin ordlyd og ikke uden videre accepterer henvisninger til force majeure, men eventuelt søger at indgå aftale om udskudt/senere levering. Hvis det i kontrakten ikke er angivet, at force majeure er sundhedskriser, epidemier eller lignende, er det tvivlsomt, om coranavirus vil kunne anføres som en force majeure-begivenhed, der giver en af parterne ret til (ansvarsfrit) at udsætte levering mv.

Kontakt KS for rådgivning.

Jeg er syg eller har været udsat for smitterisiko og kan ikke levere

Forsøg i første omgang at aftale en senere leveringsdato, og hvis det ikke kan lade sig gøre, forhør dig, om det er acceptabelt for kunden, at en anden om muligt kan stå for leverancen.

Hvis coronavirus skal anses som force majeure, skal det være angivet i kontrakten, at force majeure også kan være sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud.

Hvis det i kontrakten ikke er angivet, at force majeure er sundhedskriser, epidemier eller lignende, er det tvivlsomt, om coranavirus vil kunne anføres som en force majeure-begivenhed, der giver en af parterne ret til (ansvarsfrit) at udsætte levering mv.

Regeringens initiativer for virksomheder med cvr.nr.

Regeringen har d. 18. april 2020 besluttet en forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad. 

Kompensation for omsætningstab

Den midlertidige kompensationsordning til selvstændige og freelancere forlænges med én måned, så ordningen er gældende fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.  
Samtidig forhøjes kompensationsgraden for de selvstændige og freelancere til 90 pct. af omsætnings- eller B-indkomsttabet. For gruppen af selvstændige og freelancere, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 pct. i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende. Målgruppen for ordningen udvides samtidig, så selvstændige med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om støtte i kompensationsordningen. 

Kompensation for faste udgifter

Du kan ansøge om kompensation for dine faste udgifter som fx husleje, hvis de ikke udgør mindre end 25.000 kr. i perioden 9. marts til 9. juli 2020. Det er en forudsætning, at din virksomhed oplever et stort fald i omsætningen (mere end 40%). Der dækkes 25-80% af de faste udgifter, medmindre din virksomhed er lukket som følge af påbud. Så dækkes 100%. 

Refusion af sygedagpenge

Hvis du er syg med covid-19 eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, kan du som selvstændig få sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Kontakt din kommune, og udfyld den blanket, du får fra dem. Er man syg af andre grunde, vil en ikke-forsikret selvstændig først have ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. 

Afregning af A-skat, AM- bidrag og moms

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges med henblik på at give virksomheder bedre likviditet. 

Kompensation for omsætningstab af B-indkomst

Som selvstændig uden eget cvr-nummer kan du få dækket op til 90% af dit forventede B-indkomsttab. Det er en betingelse, at dit indtægtstab skyldes konsekvenser af Covid-19, der skal være et forventet indtægtstab på mindst 30% i perioden 9. marts til 9. juli 2020, og du må ikke have en personlig indkomst på over 0,8 mio.   

Du kan læse mere om de enkelte initiativer på virksomhedsguiden - Virksomhedsguiden.dk.

Kombinatører

Regeringen har d. 18. april 2020 besluttet, at der også bliver etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster.

Der oprettes en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og Bindkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.  
Målgruppen kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og Bindkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. 
Ordningens målgruppe er personer, som har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst. Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct. Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp. 

Når ordningen er klar, vil du kunne læse mere om initiativer på virksomhedsguiden - Virksomhedsguiden.dk.