Den Internationale Oversættelsesdag anerkendt af FN

De Forenede Nationer, FN, anerkender vigtigheden af professionel oversættelse og erklærer at den 30. september, Hieronymusdagen, for FN International Oversættelsesdag, som skal markeres i hele FNs netværk.

 

Den Internationale Oversætterdag, Hieronymusdagen, officiel FN-dag
Den 24. maj 2017 er en historisk milepæl for alle professionelle oversættere, tolke og terminologer. Den 71. session af FNs generalforsamling har énstemmigt vedtaget Resolution A/71/L.68, der anerkender vigtigheden af professionel oversættelse i forbindelse med relationsbygning mellem nationer, med at skabe fred, forståelse og udvikling.

I samme resolution erklærer FNs generalforsamling den 30. september for FN International Oversættelsesdag, som skal markeres i hele FNs netværk. Officiel anerkendelse af Den Internationale Oversættelsesdag (DIO), første gang markeret i 1953, har været et af FITs langsigtede mål. Flersprogethed, eller multilingualisme, der nødvendigvis må være snævert forbundet med professionel oversættelse, tolkning og terminologiarbejde, er en del af fundamentet i FN og en central komponent i relationen til borgerne i 193 medlemslande gennem organisationens seks officielle sprog, blandt andet via referencen til Nairobi-erklæringen.

Både FIT og FN handler om at bringe mennesker sammen. Resolution A/71/L.68 bringer ikke bare FN og FIT tættere på hinanden. Den Internationale Oversættelsesdag har tidsmæssigt sammenfald med Den Internationale Døveuge. Håbet er, at dette vil medvirke til at sætte fokus på vigtigheden af regionale og nationale tegnsprog, især set i lyset af ”the Sustainable Development Goals (SDGs)”.

2017 har allerede rundet én vigtig milepæl. Europa-Kommissionen og Den Europæiske Union (EU) vil for første gang markere Den Internationale Oversætterdag sammen med Den Europæiske Sprogdag som et direkte resultat af mødet mellem Generaldirektøren for Oversættelse, Generaldirektøren for Tolkning og FITs formand Henry Liu. Henry Liu besøgte Danmark i september 2016 med base i Forbundet Kommunikation og Sprog.

FN-resolution om Den Internationale Oversætterdag, Hieronymusdagen

FN har gjort Den Internationale Oversætterdag, Hieronymusdagen, til en officiel FN-dag den 30. september. Bag beslutningen ligger en resolution. Forbundet Kommunikation og Sprog har fået resolutionen oversat til dansk. Ophavsretten til den danske oversættelse tilhører uddannet translatør Bo Myhrmann, Myhrmann Translations. Brugsretten til den danske oversættelse tilhører Forbundet Kommunikation og Sprog.

 

Resolution De Forenede Nationer A/RES/71/288


24. maj 2017

Generalforsamlingen Udsendelse: Generel

71. samling

Dagsordenspunkt 125

Resolution vedtaget på Generalforsamlingen den 24. maj 2017

[uden henvisning til en Hovedkomité (A/71/L.68)]

71/288. Betydningen af professionel oversættelse for evnen til at opbygge relationer mellem nationer og skabe fred, forståelse og udvikling

Generalforsamlingen,

som tager udgangspunkt i De Forenede Nationers Pagt,

som erindrer om sine tidligere resolutioner om konference- og mødepraksis, herunder resolution 71/262 af 23. december 2016, som på ny bekræfter sin resolution 42/207 C af 11. december 1987, og som ligeledes erindrer om sine tidligere resolutioner om flersprogethed, navnlig resolution 69/324 af 11. september 2015,

som ligeledes erindrer om sine resolutioner 53/199 af 15. december 1998 og 61/185 af 20. december 2006 om indførelse af internationale år og Det Økonomiske og Sociale Råds resolution 1980/67 af 25. juli 1980 om internationale år og mærkedage,

som endvidere erindrer om 2030-Dagsordenen for Bæredygtig Udvikling, hvori det anerkendes, at alle kulturer og civilisationer kan bidrage til og er vigtige katalysatorer for bæredygtig udvikling,

som erkender, at respekt for verdens kulturelle og sproglige mangfoldighed er en væsentlig forudsætning for, inden for rammerne af De Forenede Nationer, at kunne fremme åbenhed, retfærdighed og dialog,

som anerkender betydningen af flersprogethed i De Forenede Nationers arbejde og ansigt udadtil som en central værdi for organisationen og som et middel til at fremme, beskytte og bevare mangfoldigheden af sprog og kulturer i hele verden,

som er bevidst om, hvordan sprog, som en blanding af det fælles og det unikke, afspejler forestillingen om en forenet verdens styrke, der stammer fra verdens mangfoldighed,

1 Resolution .70/1

17-08455 (E)

A/RES/71/288

Betydningen af professionel oversættelse for evnen til at opbygge relationer mellem nationer og skabe fred, forståelse og udvikling

som konstaterer, at professionel oversættelse, herunder egentlig oversættelse, tolkning og terminologi, der består i at overføre litterære eller videnskabelige tekster, herunder tekniske tekster, fra ét sprog til et andet sprog, er uundværlig for at bevare klarhed, et godt klima og produktivitet i den internationale offentlige debat og i kommunikationen mellem mennesker,

som erindrer om, at det er af overordentlig stor betydning, at de seks officielle sprog i De Forenede Nationer er ligestillede,

som erkender, at alle, der arbejder professionelt med sprog, både som led i afholdelse af konferencer og møder og i marken, bidrager praktisk til at fremme de Forenede Nationers formål, herunder til opretholdelse af fred og sikkerhed, fredsbevaring, fremme af menneskerettigheder og operationelle aktiviteter med fokus på bæredygtig udvikling,

som med tilfredshed bemærker generalsekretærens bestræbelser på at fastholde høj kvalitet og faglighed i oversættelse,

som glæder sig over afholdelsen af den årlige oversættelseskonkurrence, Saint Jerome Translation Contest, til markering af Den Internationale Oversættelsesdag,

som ligeledes glæder sig over generalsekretærens samarbejde med netværket af universiteter, som har indgået et aftalememorandum med De Forenede Nationer om uddannelse af kandidater til sproglige udvælgelsesprøver, og som erkender betydningen af dette samarbejde for at få de bedst kvalificerede kandidater til at søge mod FN’s sprogtjenester,

1. bekræfter, at professionel oversættelse som fag og håndværk spiller en vigtig rolle i at opretholde målene og principperne i De Forenede Nationers Pagt, bringe nationer sammen, fremme dialog, forståelse og samarbejde og bidrage til udvikling og styrkelse af fred og sikkerhed i verden;

2. beslutter at erklære den 30. september for International Oversættelsesdag;

3. opfordrer alle medlemsstater, organisationer i FN-systemet og andre inter-nationale og regionale organisationer samt ikke-statslige organisationer og enkeltpersoner til at markere Den Internationale Oversættelsesdag på en hensigtsmæssig måde og i overensstemmelse med nationale prioriteringer med henblik på at skabe øget bevidsthed om betydningen af professionel oversættelse, og understreger, at omkostningerne ved sådanne aktiviteter bør dækkes af frivillige bidrag;

4. anmoder generalsekretæren om fortsat at sikre høj kvalitet og ekspertise i det professionelle arbejde med sprog i de Forenede Nationer.

82. plenarforsamling

24. maj 2017

2/2

 

National Sprogstrategi 2016-2017-2018
https://kommunikationogsprog.dk/NationalSprogstrategi